Valborg de Fine Nyeboe – 65 år.

Forstanderinde
Frk. Valborg de Fine Nyeboe

Den 14. November fylder Forstanderinde Frk. Nyeboe, Redningshjemmet ”Sikem” i Taastrup 65 Aar. Frk. Nyeboe har samtidig bedt om Lov til i meget nær Fremtid at trække sig tilbage fraden Gerning, der blev hendes i saa mange aar.  Hjemmet i Taastrup, der er Redningshjem for Kvinder, der ikke kan modstaa alkoholen og lider under dens ødelæggende Virkninger er stiftet af Frk. Louise Bruun i Aaret 1917.  Efter hendes død overtog Frøken Nyeboe Ledelsen, og i en Aarrække har denne vanskelige opgave ligget i hendes Haand, ”Sikem” er det eneste Hjem i Landet af sin Art, og der har været stærkt Brug for det i Tidens Løb.

Det ejes af Kirkelig Forening for Inder Mission i København, Stat og Kommune har benyttet det flittigt, og Forholdet til de offentlige Myndigheder har altid været Godt. Snart er kommen en Hustru og en Mor og har bedt om optagelse, eller andre har gjort det for dem, og snart har en ung Pige eller en af de Gamle kunde indse, at de ikke ved egen Kraft kunde overvinde Fristelserne. Glad og gæstfri har Frøken Nyeboe aabnet Hjemmets Dør for Dem, og her faaet en god Tid under Hendes og hendes gode Medarbejderes Omsorg. Med sjælden Kyndighed og Forstaaelse for disse nødstedte Mennesker Har Frøken Nyeboe øvet sin Gerning. Og aldrig er hun blevet træt af at pege hen paa, at Sejren over det onde vindes ikke ed Magt og ikke ved Styrke, men ved Guds Aand. For mange blev ”Sikem” Stedet, ikke alene for lægemlig, men ogsaa for Aandelig Oprejsning. Frk. Nyeboes Arbejdslinie har altid været den at vise hen Til ham og overvinde alle Fristelser og Tilgiver alle Synder.

Københavns Indre Missions og ”Sikem”s mange Venner omkring i Landet ønsker Forstanderinden hjertelig til Lykke og bringer vor Tak for en af Gud benaadet og velsignet Gerning.

Vi glæder os over at Frøken Nyeboe vil bevare sin Kærlighed til og sin Arbejd siver for ”Sikem” frem i Tiden. Vi véd, hun kan ikke andet end holde ud saa længe som muligt, og vi takker Gud derfor.

Jens Nielsen 

Sognepræst, Formand for Sikems Bestyrelse 

Frk. Nyeboe har været ansat på ”Sikem” siden 1921 og fik Ansættelse som Bymissionær under Kirkelig Forening for Indre Mission i København i 1926. Blev Forstanderinde paa ”Sikem” 1926

( Indre Missions Tidende 10. november 1946 )