Mikkel Mortensen Nyboe 1761 – 1821

Mikkel Mortensen Nyboe er først hand, senere ejer af Nørre Holmgaard i Møborg sogn. Derefter bliver han ejer af  Tanggaard i Gudum sogn. Der oprettes skifte den 24. juli 1821 på Tanggaard mellem hans Enke Charlotte Lovice Optius, Madam Nyboe og deres efterlevende børn, Hendes lavværge er Hr. Lund til  Kongensgaard og børnenes kurator og værge er den afdøde broder, Christen Nyboe på Hurupgaard i Thy.

UA, Auktionsprotocol. 1754-1803 (Møborg sogn, Ringkøbing Amt)
Reg. B77B  løbe nr. 249, fol 166a +b, 167a +b, 168a (5 sider)

Fol 166a

Anno 1796 den 29 Juni blev af den for Holmgaards Gods Constituerede Herredsfoged Procurator Lohmann af Lemvig, foretaget en offentlig Auction paa den maade og i den orden som af Deherre Eiere hr Landvæsens Commisaie Lindahl og hr Morten Aggersborg er bleven forlangt alt i overværelse af de 2de Tester Sr E. Høgland og Peder Kiær her af Lemvig, – hvor da blev

Fol 166b

forrettet som følger, da det blev overladt til Dherre Sælger at producere de Conditioner Documenter hvorefter de behagede at fordre Autionen fremmet, alt i overensstemmelse med de udstede Placater hvor af den producerede Gienpart lyder saaledes. Byefoged Lindahl fremlagte Conditioner for det til Nør Holmgaard henhørende Bønder-Godsers bortsalg. hvilke hand bad Oplæst, og derefter begiærede hand Godsets Gaarde hver for sig Opraabt i den Orden hand nærmere skal forlange, hvormed hand begierte der først maattes begyndes med Hoveri Gaarden mellem Østerbye af Htk: 5 Tdr l skp 2 fr hvoraf  svares til Møborg Kirke efter Conditionernes Indhold.

Conditionerne blev læst.

Og derefter blev Gaarden mellem Østerbye af Hartkorn 5 tdr I skp 2 fr – efter Eierens forlangende Opraabt for 600 rd. Derpaa intet Bud. Videre blev Opraabt efter Eierens forlangende Gaarden Aneberg af Hartkorn 6 tdr I skp 2 fr 2 albm for 700 rd. Fæsteren Christen Pedersen har budet 710 rd. Eierne bød 790 rd. Videre Bud skeede ikke uden af Fæsteren selv der bud 800 rd imod at være befried for alle de i Conditionerne bestemte Omkostninger. Atter igien blev Opraabt Gaarden Øster Stoueaard skatter af Hartkorn 2.7.3. -, for den Summa 400 rd, intet Bud. Vester Stouaard af Hartkorn (ikke skrevet) Opraabt for 400 rd. Intet Bud

Diedie af Hartkorn 2.1. 3- 1 albm. Opraabt for 300 rd. Intet Bud. Nordenberg  Htk. 6. 6. l. . Opraabt for 800 rd hvormed følger Bruun husted huuse med alt dertil ved udskiftninge tillagte Mark. Intet Bud. Øster Bossen Hartkorn 3 td 3 skp I 2 albm, Opraabt for 400 rd. Intet Bud. Vester Bossen 3. 6. 2. 2 albm. Opraabt for 400 rd. Intet Bud._Kattenhøve af Htk. I td 2 alb Opraabt for 200 rd. Intet Bud. Overgaard Htk. 3. l. 1.2 albm, Opraabt for 450 rd. Intet Bud.
Bossenheede htk. l. 3.3. – . Oprååbt for 200 rd. Intet Bud. Steenbroe Hartkoren 2. 7.-. 2 albm. Opraabt for 300rd. Intet Bud. Kiær-Htk. 3. 3.-. Opraabt for 400 rd. Intet Bud. Nørre Hyldall Htk. 4. 5. 3. 1 albm. Opraabt for 800 rd. Intet Bud. Sønderaards Parcel No 5 Htk. 2 tdr. 3 fr ½ albm. Opraabt for 200. Anders Amstrup 215 rd Lindahl 220 rd Christen Aggersborg 230 rd. Lindahl 235 rd, som var høyeste og sidste Bud.  Parcellen Nr 4 Østerbve Toft. lucket Norden Toften og Engstrimlen i Toften samt heede og Mose alt efter Parcellerings forretning af 9. Juni 1796 af  Htk 2 skp 2fr hvormed følger Eiendoms Ræt over Østerbyehuus. Opraabt for 100 rd. Nyeboe 105 rd Christen Aggersborg 110 rd Nyeboe 115 rd Christen Aggersborg 120 rd Lindahl 122 rd. Parcel No 3 af  Htk. 4 skp 2 fr 1 albm i Bræmfald og Dridie Eng samt heede og Mose efter Hartkorn ifølge Parcellerings forretning Opraabt for 50 rd Christen Aggersborg  51 rd Anders Amstrup 55 rd Nyeboe 70 rd Lindahl 75 rd.

Parcel No 2 i ( Julehøy Feld ?) (Breie?) Eng (Ulfeds?) Eng og i Møgel Eng, samt heede og Mose alt efter Parcellerings forretning af 9. Juni 1796 af Htk I Td 7 skp I Y2 albm. Opraabt for 200 rd. Andreas Amstrup 205 rd Lindahl 210 rd Andreas Amstrup 213 rd Lindahl  220 rd. Sønder Hyldahl