Fra bogen: Slægten Lundsgaard – 1915

Johannes Conrad Nyboe

      Han er konfirmeret i N. Felding 1844 ved den Tid hans Fader døde. Maaske er det derfor, at han senere gav et Legat til flittige og trængende Konfirmander i Skyum og Hørdum Sogne. Handelen laa ham i Blodet, tidligt begyndte han som vandrende Posekræmmer, og i en ung Alder handlede han allerede med Kreaturer, og da han 1857 købte Kolby Kro i Thy, var han en bekendt Handelsmand.
Nyboe var en evnerig og meget driftig Mand, ret en Fremskridtsmand i sin Tid. Han plantede saaledes den store Have ved Kolby Kro, som nu har mægtige Træer.
Han var en af de første i Thy, som købte store Hedearealer og drænede og merglede, og nu staar der gode Gaarde paa den fordums øde Hede.
Da Thybanen kom, saa han straks, at der var Forretning at gøre, og han købte al den jord, han kunde overkomme, og det viste sig altid, at han havde det praktiske Syn og den heldige Haand. Paa en Gang ejede han saaledes 4 Kroer i Thisted Amt.
Han blev en meget rig Mand, men han vedblev at at være jævn og ligefrem og af alle anerkendt som bundhæderlig. Altid var hans største Frygt, at han skulde være de Folk for nær, han handlede med, og intet glædede ham mere, end naar det gik andre godt, og han var meget behjælpsom overfor Folk.

Han har skænket et Orgel til Hørdum Kirke, 3 Tdr. Land Plantage gav han til Hurup Stationsby. Til Staten har han givet de navnkundige “Sjørring Volde” i Sjørring Sogn.
Nyboe var en ejendommelig Kromand. Han tillod ikke at Egnens Folk ødte deres Tid og deres Penge paa  Kroen, denne var efter hans Mening til for de Vejfarende, ikke for andre, han tillod derfor hverken Kortspil eller Svir i sine Lokaler. En Punch kunde enhver faa, to om det kneb, men forlangtes der mere, saa kunde han godt give Folk en Overhaling og bede dem om at gaa hjem og se, om deres Familie ikke sad og sultede.
Der fortaltes Hundreder af karakteristiske Smaatræk om Nyboe som Kromand, en Del er gaaet over i Bladene. Et Par skal her gengives: Personlig var Kromanden i Koldby Afholdsmand, og han taalte ikke ret vel at se de unge drikke.
En 16 Aars Yngling fra Thisted bestilte med flot Rutine en GI. Carlsberg. “”A skenker et Speritus for Børn,” sagde Kromanden. “Du kan faa Hvidtøl eller Limonade.”
Fire lystige Svende forlangte den tredie Omgang Øl. “I kan ikke faa mere i Aften,” lød Svaret. Stor Opstandelse. De kendte ikke Husets Skik. De bød alle fire Kromanden op til en Omgang Prygl.
“Det er ogsaa mere skjønt,” sagde han stilfærdigt, ” at prøve Kræfter med Folk end med Svin.”  Og saa satte han dem udenfor, lempelig men fast.

Nyboes Hustru Else Marie Korsgaard var en udmærket Kvinde, jævnbyrdig med sin Mand.
Koldby Kro er nu nedlagt som Kro. Den ret store Gaard af dette Navn ejes nu af en Søn, Niels Korsgaard Nyeboe.

Kilde: Slægten Lundsgaard – Levnedsskildringer og Stedsbeskrivelser – 1915