Nekrologer

Thisted Amtstidende, den 6 marts 1908:
 

 Dødsfald :

              I går døde en af thylands kendte mænd, en banebryder fra tidligere dage, kroejer Johannes Nyboe af Koldby, 78 år gl.
Johannes Nyboe var i sine velmagts dage ikke alene en evnerig, men tillige en overordentlig  virksom mand, en mand der var på færde både tidlig og silde og som virkelig i sin færd vidste, at han havde noget godt for øje.

             Han havde således stor interesse for plantningssagen og anlagde selv ved Koldby kro en have, som i den træfattige egn afgav et sjældent tilflugtssted.
Da han senere byggede Sjørring Kro, tilvejebragte han her et meget stort og omfattende haveanlæg, der alle dage vil sikre dette sted en første rangs plads blandt de steder, hvortil der om sommeren foretages udflugter fra Thisted.

              Johannes Nyboe har også givet sig af med hededyrkning, idet han i sine unge dage byggede en gård i Harring Hede, hvad der dengang blev anset for et stort vovestykke. Folk fik dog der øjet opladt for, at der virkelig i hedeegnen var store strækninger, der med fordel lod sig opdyrke.

              Som kromand var joh. Nyboe noget nær enestående, ti han tillod ikke, at egnens folk ødte deres tid og deres penge på kroen. Denne var efter hans begreber til for de vejfarende, ikke for andre.  Han tillod derfor heller ikke hverken kortspil eller svir i sine lokaler. Man tør derfor roligt sige, at blev alle kroer drevne efter samme principper som kroen i Koldby er bleven det af Joh. Nyboe, ville de ikke være synderlig udsatte for at blive stemt ned.

              I de sidste år var Joh. Nyboe bleven stærkt aflægs. Nu han er død, vil han blive mindet som en af egnens foregangsmænd.

  Thisteds Amts avis den 6. marts 1908:

Dødsfald:

             I går afgik ved døden en af mellemthys mest bekendte mænd, Kroejer Johannes C. Nyboe, Koldby Kro.
Nyboe blev dagen før han døde 78 år. Som ganske ung mand købte han i august 1856 Koldby Kro at overtage 1. april 1857. Formue havde han ikke meget af, men derimod energi og vilje til at komme fremad. Han var handelsmand som få deri mellemthy.
I sine bedste år, når der var noget godt ved handelen, havde han støvlerne i orden, thi det var ikke tit med andre heste end apostlenes, han foretog sine ture. Som gæstgiver var Nyboe en mand som få, en beruset mand indenfor kroens døre var ham en vederstyggelighed. Hans efterlevende hustru, Else Marie Korsgaard, født på Tøttrupgaard, med hvem han blev gift i foråret 1857, har været ham en ualmindelig god støtte, ikke alene ved sin ubestridelige dygtighed som husmoder, men i særdeleshed for sin opofrende kærlighed til hjemmet og den store venlighed, hun kom enhver i møde med. Nu i deres livsaften har de kunnet se tilbage på en lykkelig og rig arbejdstid med hinanden, som, har båret rige frugter, ikke blot økonomisk, men også erhvervet dem agtelse og anseelse blandt alle de mange, de er kommet i berøring med.
Nyboe havde i vinter solgt kroen til sin ældste søn N. Korsgaard Nyboe, Harring, at overtage til 1. april, og så ville de gamle have flyttet over i en villa, som er bygget lige overfor kroen.

Thisted Amts avis den 14 marts 1908:

              I går begravedes på Hørdum kirkegård kroejer Joh. C. Nyeboe, Koldby. Et ualmindeligt stort følge, ca. 300 mennesker, hvoriblandt næsten alle hans gamle tjenestefolk var mødt for at vise ham den sidste ære.
Et væld af kranse  og palmedekorationer, hvoraf mange signerede, deri blandt en særlig smuk fra nationalmuseet i København dækkede kisten, foruden at en vogn kørte med et helt læs.

              Familiens mangeårige ven, pastor Tølbøll, Ørum ved Viborg, holdt talen i hjemmet, og stedets præst, pastor Hansen, Skyum, holdt talen i kirken. Før kisten bæres ud af kirken til graven, sang ingeniør  Kiøsen, København, oppe fra orgelet salmen: Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst.

             Efter jordpåkastelsen takkede på familiens vegne afdødes yngste søn Ingeniør Nyeboe, for den store deltagelse, der var vist familien i disse dage.

Nekrologerne er fra Thisted biblioteks mikrofilmarkiv.