Mindeord over Valborg de Fine Nyeboe

 

 

Mindeord

Frk. Valborg de Fine Nyboe

Når man i årene, snart langvejs
borte, gæstede Frk. Valborg de Fi-
ne Nyeboe, der på det tidspunkt
var forstanderinde på redningshjem
met “Sikem” i Tåstrup, kunne man
se – af hendes venlige smil og for
stående vejledning – at her var et
menneske i arbejde på rette plads.
De kvinder, der var patienter på
hjemmet, trængte i deres underle-
genhed over for alkoholens magt
til forståelse og opmuntring – og
den fik de! og de drog derfra med
den hjælp til hverdagens kamp, som
det kristne budskab kan give dem.
Hun fortalte engang i ” Liv og Lys”
om en af disse, kvinder, som med
strålende glæde fortalte  (under et
senere besøg på ” Sikem ”), hvor godt
de var gået hende og hendes mand,
og hvor lykkelige de var i deres ger-
ning og hjem efter hendes ophold
derude. Uden tvivl ét af mange til-
fælde!
Disse tanker kommer mig i sinde,
ved at vide, at hun i dag i stilhed
– i høj alderdom – begraves på en
af Købenavns kirkegårde, og dis-
se mindeord skal i al stilfærdighed
udtrykke en tak for det, som denne
bymissionær under »Køhenhavns
Indre Mission” fik lov at udrette
på redningshjemmet i Tåstrup under
Guds velsignelse og ledelse. Det kom
mer mig også i tanke, at hun som
barn ofte fulgtes med sine forældre
i Jakobskirken, hvor pastor Peter
Krag prædikede, og at hun ofte
talte om, hvad det kristne budskab
allerede dengang  gav hende. Og vi
kan  se, ved at betragte hendes liv
og gerning, at hun satte sine rige
evner og kræfter ind på at tjene det-
te  budskab. Mange har takket, og
mange takker endnu, fordi frk. Ny-
boes og  deres vej skar hinanden.
VI siger: Gud velsigne hendes min-
de!

C. NYGAARD-ANDERSEN