Skiftet efter Else Cathrine Nyboe, født Wiborg

Læst af  Jørgen Thue Pedersen, Fjerritslev

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464771

Holstebro Byfoged, Skifteprotokol, 1833 – 1852, opsl. 233 på Ao.

Folie 232b
nederste halvdel.:

Aar 1842 den 13 Januar mødte den ordinaire Skifteret for Holstebro Kjøbstad constitueret By og Herredsfoged Procurator Repsdorph[1] og By og Herredsskriver Schou med Vidner og Vurderingsmænd N Rømer og R Femhøi i Gaarden No 66 paa denne Byes Sønderlandsgade[2] for der at foretage Registrering og Vurderingsforretning efter den i Aftes afdøde Eierinde Kjøbmand Simon Nyboes Enke Else Cathrine Nyboe fød Wiborg til paafølgende Skifte og Deling mellem den Afdødes Arvinger.

Den Afdødes Arvinger bleve opgivne at være den Afdødes i Ægteskab med hendes afdøde Mand avlede Børn.

1) en Søn Niels Jørgen Kobbersmedmester heri Byen,

2) en do Nicolai Kjøbmand heri Byen,

3) en do Poul Friis Kjøbmand i Ringkjøbing,

4) en do Ole Gjørtler heri Byen,

5) en Datter Ingeborg, har været gift med Jacob Poulsen heri Byen, er død og har efterladt sig

a, en Søn Magnus, Reebslagermester heri Byen,

b, en do Simon, i 14de Aar, i Snedkerlære i Præstøe,

c, en Datter Marie Frederikke ugift, tjenende paa Abelsminde paa Amager og

d, en do Pauline Bothilde gift med Snedkermester Peter Rasmussen Jensen i Præstøe,

6) en Datter

[1] Repsdorph, se her: http://370.dk/PhPGedView/media/HARDSYSSELS_AARBOG_1951.pdf
[2] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=5307#5307,124389

Folio 233a:

Anne Marie ugift, hjemme i Stervbogaarden[3] og

[ 3 ] Se : https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123892#164249,27581516

7) en Datter Anne Kirstine gift med Kjøbmand Sivertzen i Ringkjøbing.

Flere Arvinger har den Afdøde ikke efterladt sig.

Den fødte Værge for Jacob Poulsens Børn er i Faderens Umyndighedstilstand Sønnen Magnus Poulsen,som var tilstæde, og blev han altsaa beskikket til Værge for hans umyndige Sødskende, ligesom han og beskikkedes til Tilsynsværge for hans Svoger Snedker Jensen.
De myndige Sønner Niels Jørgen, Nicolai og Ole Nyboe vare nærværende, og blev efter den umyndige Datter Anne Maries Begjæring hendes Broder Ole Nyboe beskikket til hendes Værge; hvorhos han tillige beskikkedes som Tilsynsværge for hans fraværende  Sødskende indtil disse selv kunne komme tilstæde.

De tildtædeværende Arvinger erklærede af den Afdøde hensidder i uskiftet Bo efter hendes tidligere afdøde Mand iflg Bevilling, og at det var deres og Medarvingers Ønske at Boet i dag maatte tages under Registrering og Vurdering idet hele for derefter snarest muligt at kunne realiseres ved Auction.
Paa grund heraf blev, efterat Værgerne vare betydede og indskærpede deres Pligter og Vurderingsmændene paalagte at vurdere som de ved Eed kunne bekræfte, Boet registreret og vurderet saaledes:

venstre spalte

I Stalden

1 sortbroget koe faaet 5 Kalve bærende i Marts 16 – 0 – 0
1 do do faaet 5 do kælvet ved Juul 12 – 0 – 0
1 Qvie skal kælve i Aug. Maaned med næste  20 – 0 – 0
1 do Koe faaet 3 Kalve  24 – 0 – 0
 1 sort gl. do uden Kalv 10 – 0 – 0
1 sortbroget do faaet 4 Kalve bærende i Mai næst 14 – 0 – 0
 1 graae Ko bærende i April næst 14 – 0 – 0
 1 brun Hæst 12 Aar 25 – 0 – 0
 1 do do 13 Aar 30 – 0 – 0
1 pr  hvide Hæstedækkener 1 – 0 – 0
1 sæt  Læderbringtøi  8 – 0 – 0
 1 do Puder og Stavtøj 4 – 0 – 0
 1 Bundt  Tøirer 0 – 4 – 0
1 gl. Sold 0 – 0 – 8
6 Faar  a 3 Rd 18 – 0 – 0
1 Væder  2 – 0 – 0
1 Faarehække   0 – 1 – 0

I Staldkammeret

1 Jernstang   0 – 4 – 0
højre spalte
1 Hærdestoel ( nok=Malkestol) [4]  og 1  Hammer   0 – 3 – 0
1 Vogn med Afsæt[5]  og 2 Agestol[6] 16 – 0 – 0
 1 rødstr. Dyne   3 – 0 – 0
 1 sorttavl. do   3 – 0 – 0
2 Puder   1 – 2 – 0
2 do  1 – 0 – 0
2 do 0 – 4 – 0
1 rødstr. Dyne   3 – 0 – 0
 1  graastr. do   3 – 0 – 0
 3 Puder   1 – 3 – 0
1 Klædeskab   3 – 0 – 0
1 Hakkelseskiste med Kniv   1 – 2 – 0
 2 Halmløbe   0 – 0 – 12
 1 Tjærekande    0 – 1 – 0
 1 sæt ?er? og Skrav[7]    2 – 0 – 0
1 Skrav    0 – 1 – 8
 6 stk Faareskind    1 – 0 – 0
1 gl. Sengested med Omhæng    0 – 3 – 0
 1  gl. do    0 – 3 – 0
 1 Fork    0 – 1 – 8
3  gl Høeleer a 3 mk    1 – 3 – 0
 4½ Tylt 5 og 6 Al Fjel a 3 rd  13 – 3 –  0
1 gl. Jerngreb    0 – 0 – 8
 1  Malkestoel og 1 Spand    0 – 1 – 0

[5] Afsæt = Aasæt, se ods: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=aas%C3%A6t
[6] Agestol: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Agestol
[7] se ods: Skrav2 : http://ordnet.dk/ods/ordbog?entry_id=543634&query=Skrav&hi=Skrav ;
mest sandsynligt pkt 2.

I Laden

1 Hølee 1 – 0 – 0
1 Fork 0 – 1 – 0
?2? River0 – 1 – 8 0 – 1 – 8

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464772

Folie  233b
1. spalte

 1 Stige    0 – 2 – 0
2 Tylt 6 Al Fjel a 3 rd    6 – 0 – 0
 1 Postvogn  30 – 0 – 0
 1 Vogn med Møgfjel  12 – 0 – 0
 1 do med do  10 – 0 – 0
1 Harve    5 – 0 – 0
2 gl. Truge    0 – 1 – 0
1 Hammelstok    0 – 2 – 0
200 Muursteen    2 – 0 – 0
1 Rive og 1 Høeskuffel    0 – 2 – 0
1 Fork    0 – 1 – 0
1 gl Plov    5 – 0 – 0

I Bryghuset

1 lille Bord    0 – 1 – 0
2  Stripper med Kobberb?    0 – 3 – 0
 1  Natskrin   0 – 2 – 0
1  gl. Timse   0 – 0 – 4
1  Kjerne   0 – 1 – 8
 1  Skorsteensstoel    0 – 2 – 0
 1 Ildfork    0 – 0 – 4
1 do    0 – 1 – 0
 1 gl. Kobberkjedel? ( vægt og pris)?
1 Kobber do  v  ( = vejede )  8 pund a 2 mk 8 sk    3 – 2 – 0
1 mindre do v 3 pund a 2 mk    1 – 0 – 0
1 do do v 7 pund a 2 mk 8 sk    2 – 5 – 8
 1  Jernrist og Pande     0 – 1 – 0
1 Hakkebredt med Kniv     0 – 3 – 0
 1 Spækfjel    0 – 0 – 4
1 stor Kar med Jernb og Laag    3 – 0 – 0
 2 ?spande    0 – 3 – 0
1 Kobberpotte    0 – 4 – 0
2 Øreballier    0 – 2 – 0
 1 gl Kar    0 -0 – 8
 2 mindre do a 8 sk    0 – 1 – 0
 1 gl Strippe    0 – 0 – 6
 1  Asketrug     0 – 0 – 8
 1 Ildtang     0 – 0 – 8
 1 Huggeblok     0 – 0 – 8
 1 Karsroel og 1 lille Ballie     0 – 0 – 8
1 Kobberkjedel i Grube v  [ 8]  a 2mk 8 sk
[8 ] =vægten er ikke anført, men der er gjort plads til senere indføring

Paa  et  Sengested

1 Sortstr[9]   Dyne    3 – 0 – 0
1 Blaatavl[10]   Under do    2 – 0 – 0
2 Korte Puder    0 – 3 – 0
1 lang do    0 – 3 – 0
1 Høldsklæde og 1 Lagen 1 – 2 – 0

[9] sortstribet
[10] blaatavlet = blaaternet

I  Kjøkkenet

6 Tingfade a 3 mk    3 – 0 – 0
4  do Tallerkener    1 – 0 – 0
 2 Kobber Øsere a 2 mk    0 – 4 – 0
 1 do Fyrfad    1 – 2 – 0
 1 mindre do    0 – 4 – 0
 1 Kobber sie    1 – 0 – 0
 1 do do    0 – 2 – 0
 1 do Pande    1 – 0 – 0
1 Jern do    0 – 2 – 0

Folie 233b
2. spalte

3 Træbakker a 1 mk    0 – 3 – 0
6 do Tallerkener    0 – 0 – 12
1 Vandspand med Kobber Øse    0 – 2 – 0
1 Messingfyrbækken    2 – 0 – 0
1 Kobber Natpotte    0 – 4 – 0
1 Jernrist    0 – 1 – 0
10 diverse Kobber??    1 – 0 – 0
1 Kobber Sandkasse     0 – 2 – 0
 1 lille Trappe    0 – 0 – 8
 1 Jernskorstensplade med Skaffe    3 – 0 – 0
1 Kobberthekjeldel    2 – 0 – 0
1 mindre do    0 – 4 – 0
1 Blik Kaffekande    0 – 1 – 0
2 Trefødder    0 – 3 – 0
1 Loftstige    0 – 3 – 0
1 stor Tinfad    0 – 4 – 0
1 Kaffeqvern    0 – 2 – 0
1 Messingstrygejern    0 – 2 – 0
2 Kobberfyrfade a 3 mk    1 – 0 – 0
1 Kaalkniv    0 – 1 – 0
1 Rivejern    0 – 1 – 0
2 Kobberskeer og 1 Messing Fiskeskee    0 – 3 – 0
1 Messingfiskeskee    0 – 1 – 0
5 hvide Tallerkner    0 – 1 – 0
4 gl Knive og 2 Gafl    0 – 1 – 0
 2 Blikdaaser    0 – 0 – 8
 1 Lampe    0 – 0 – 8
  3 Messing Lysestager a 3 mk    1 – 3 – 0
 2  gl Saxe    0 – 0 – 4
 Nogle røde otter og Kar    0 – 3 – 0
 2 Tinkopper    0 – 1 – 0
 1  lille Messingkjedel    0 – 4 – 0
 1 Sold    0 – 1 – 0
 1 Hølsklæde    0 – 3 – 0

I Værkstedet

1 Bord    0 – 4 – 0
1 stor Kobberthekjedel    3 – 0 – 0
1 lille do    0 – 4 – 0
Noget Jernskramml    0 – 2 – 0
1 Timse    0 – 1 – 0
1 Sold    0 – 0 – 8
1 Grynbøtte    0 – 1 – 0
2 do    0 – 1 – 8
1 Kobberpande og 1 gl Thekjedel    0 – 4 – 0
1 Saltkar    1 – 0 – 0
nogle sorte Potter og Gryder    0 – 1 – 0
1 Saltkar    0 – 4 – 0
1 stort Bord    1 – 0 – 0

Folie 234a
1. spalte

1 Bænk    0 – 1 – 0
2 Riiskurve    0 – 1 – 0
1 Degtrug og Sælde    0 – 3 – 0
2 Ølankere    1 – 0 – 0
1 lille Anker    0 – 1 – 0

Paa Loftet

1 Kobber Brændeviinstøi v [11 ]  a 2 1mk 8 sk
1 Klædekurv    0 – 0 – 8
1 blaa Reisekappe    0 – 3 – 0
2 do Pudehynder    1 – 0 – 0
1 do  do    0 – 2 – 0
1 do  Reisekappe    0 – 4 – 0
1 do do    2 – 0 – 0
1 do Pudehynde    0 – 1 – 0
1 stor Kiste    2 – 0 – 0
1 alluns Skind [12]    0 – 2 – 0
1 Sengested med Omhæng    1 – 0 – 0

[11]: v= vægten er ikke anført, men der er gjort plads til senere indskrivning
[12]: skind garvet med Alun, se det på ods

derpå

 1 rødstr Overdyne 3 – 0 – 0
 1 do do 3 – 0 – 0
1  graastr Pude 0 – 4 – 0
 2 Støbegryder 0 – 1 – 0
 5 forskjell Løbe a 8 sk 0 – 2 – 8
 1 Spinderok 0 – 3 – 0
 3 Træløbe a 1 mk 0 – 3 -0
 1 do Greb 0 – 0 – 8
 1 Haspetræ 0 – 0 – 4
2 Poser med Fyld 1 – 0 – 0
1 lille Kjerne 0 – 1 – 0
1 Haspetræ 0 – 0 – 8
1 Trækasse 0 – 3 – 0
 1 Jernstegepande 0 – 3 – 0
1 Lysestøbepotte med nogle Spide 0 – 0 – 8
1 Faustage 0 – 1 – 0
1 Trækasse 0 – 1 – 0
1 Vugge 0 – 1 – 0
1 Gangvogn 0 – 1 – 0
1 gl.Tønde med  Jernbd 0 – 2 – 0
1 Svaletønde 0 – 3 – 0
1 Sengested 1 – -0 – 0
1 gl. Stigsaug 0 – 0 – 8
7 gl  Stole a 2 mk 2 – 2 – 0
Noget Træragelse 0 – 1 – 0
1 Kornmaade? 0 – 1 – 0
7 td. Havre a 8 mk 9 – 2 – 0
3  skp. Boghvede 1 – 0 – 0

I Sovekammeret

1 Bord med Stenfliser 1 – 0 – 0
1 Sengested med Omhæng 3 – 0 – 0
derpaa
1 tærnet Dyne 3 – 0 – 0
1 Hølsklæde og 1 Lagen 2 – 0 – 0
1 sorttavl(et)  Gyne 4 – 0 – 0
1 Pude med hvid Betræk 1 – 2 – 0

Folie 234a
2. spalte

1 stribet Pude 1 – 0 – 0
1 rødstr do 1 – 0 – 0
1 sorttærnet do 0 – 3 – 0
1 gulstr do 0 – 3 – 0
1 blaastr do 0 – 2 – 0
1 rødstr  do 1 – 0 – 0
1 lang Pude med hvid Betræk 1 – 2 – 0
1 sortstr do 1 – 0 – 0
1 Vaar 0 – 1 – 0
3 smaa Spejle a 3 mk 1 – 3 – 0
1  do do 0 – 1 – 0
2 Fag Rullegardiner 0 – 3 – 0
 3 \Gips/Skilderier  0 – 2 – 0
2 Vox do 0 – 2 – 0
1 Uhrfouteral 0 – 1 – 0
1 Blækskrin 0 – 1 – 0
1 lille Dragkiste 0 – 0 – 8
1 Sølvlommeuhr 6 – 0 – 0
1 Egetræes Chartol 12 – 0 – 0
(Hvor den afdødes Papirer som nærmere vil blive gennemgaaet)[ se fol 235b sp.2]
1 Jernbilæggerkakkelovn 16 – 0 – 0
1 stor  Messingfad 1 – 0 – 0
1 do Morter med Støder 2 – 0 – 0
1 Tinsaltkar 0 – 0 – 8
1 lille Træstoel og Skammel 0 – 1 – 0
1 Lænestoel med Hynde 0 – 3 – 0
2 gl Stole 0 – 2 – 0
1 Kobberthekjedel 2 – 0 – 0
1 Klædeskab 3 – 0 – 0
18 diverse Bøger a 1 mk 3 – 0 – 0
6 smaa Skilderier 0 – 2 – 0

I Dagstuen

1 24-Timers Uhr i Fouteral 5 – 0 – 0
1 stor blaamal(et) Skab 4 – 0 – 0
 1pr Blaag(arn)s Lagner 2 – 0 – 0
1 pr do 2 – 0 – 0
1 pr do 1 – 3 – 0
1 pr Hør do 2 – 0 – 0
1 do do 1 – 0 – 0
1 pr Bla(a?)r gl  do 1 – 2 – 0
1 gl Lagen 0 – 2 – 0
1 pr Blargl do 1 – 2 – 0
1 do do 1 – 0 – 0
1 stor Dreielsdug 2 – 0 – 0
1 mindre do 1 – 3 – 0
1 stor do 3 – 0 – 0
1 do do 2 – 0 – 0
1 Dreils do 2 – 0 – 0
 1 mindre do 1 – 3 – 0
 1 stor do 3 – 0 – 0
1 do do 2 – 0 – 0
1 Dreils do 2 – 0 – 0
1 stor do 4 – 0 – 0
1 lille do do 0 – 4 – 0
1 do do 0 – 4 – 0
 1 do 1 – 0 – 0

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464773

Folio 234b:
1. spalte

1 lille Dreilsdug 2 – 0 – 0
1 Damaskes do 1 – 0 – 0
18 diverse Servietter a 2 mk 6 – 0 – 0
6 do Haandkl a 24 sk 1 – 3 – 0
9 do a 12 sk 1 – 0 – 12
2 Servietter a 1 mk 0 – 2 – 0
1 Pudevaar 0 – 2 – 0
1 Strygeklæde 0 – 0 – 8
4 Haandklæder a 12 sk 0 – 3 – 0
2 gl Tørkl 0 – 0 – 10
3 gl. Rullekl 0 – -1 – 0
2 lang Bænk 0 – 4 – 0
4 Sørgegardiner 0 – 2 – 0
1 lang Bord 3 – 0 – 0
1 stor Jernbil(ægger) Kakkelovn med 2 Mes(sing) Knapper 24 – 0 – 0
1 stor Messingfad 3 – 0 – 0
½ Lispunds Bismer 1 – 3 – 0
1 Messing Strygejern 0 – 3 – 0
1 lille Kurv 0 – 0 – 4
4 Skilderier 0 – 2 – 0
1 lille Speil? 0 – 1 – 0
5 Træstoele a 2 mk 1 – 4 – 0
1 lille Bord 0 – 2 – 0
1 Mælkeskab 1 – 3 – 0
en del Mælkesætter 0 – 2 – 0
2 Fag Vinduesgardiner 0 – 0 – 8
1 Canapee 0 – 3 – 0
1 Skjænkeskab 6 – 0 – 0
deri
1 Kobberkaffekande 1 – 0 – 0
1 Messing do 0 – 3 – 0
Noget Rag ( Ragelse) i 2 skuffer 0 – 2 – 0
8 Kobberformer a 8 sk 0 – 4 – 8
1 Uldsax 0 – 0 – 8
1 do 0 – 1 – 0
7 pr Knive og Gafler 1 – 0 – 0
1 pr Messing Vægtskaal 0 – 1 – 8
[ endnu ingen vurdering af de følgende sølvgenstande, se 2. spalte linie 6
1 rødt Steenkrus med Sølvlaag,
1 Glasdo  med do
1 Sølvsukkerkop
1 do do
1 do Flødekande
1 do Sukkerbøsse
1 do Peberbøsse
1 do Sukkerkop
1 do Portageskee
1 do do
12 so Spiseskeer

Folie 234b
2. spalte

20 Sølvtheskeer
1 do Flødeskee
1 do Snustobaksdaase
1 do Skospænder
1 do Knæspender
Alt dette Sølvtøj vil nærmere blive vejet
 4 Tinlysestager 1 – 0 – 0
 1 stor Dug 0 – 4 – 0
 1 do do 1 – 0 – 0
  1  do 3 – 0 – 0
 1 do 2 – 0 – 0
 1  do 1 – 3 – 0
 1 do 1 – 0 – 0
 1 do 2  0 – 0
 1 pr  Kramlærreds Lagner 4 – 0 – 0
 6 Damaskes Servietter a 3 mk
 10 Dreils do a 2 mk
 1 gl Gardin 0 – 1 – 0
 13 alen Hørlærred a 1 mk
 10½ al  do a 1 mk
 10 diverse Flaske a 8 sk.
 20 do Glasse  a 4 sk
 1 Kobberpæglmaal 0 – 2 – 0
 1 do ½Pægl do 0 – 1 – 0
 2 smaa Tragter a 1 mk 0 – 2 – 0
1 graastr Dyne 3 – 0 – 0
1 Dynevaar 0 – 1 – 0
 1 Sengested med Omhæng 1 – 0 – 0
 1 tav(let) Dyne 4 – 0 – 0
 1 rødst do 3 – 0 – 0
 1  do do 2 – 0 – 0
 1 Lagen og Hølsklæde 1 – 3 – 0
 1 do og 1 do 1 – 3 – 0
 1 stk Tæppe 0 – 1 – 0
1 gl Stoel 0 – 0 – 8

I Spisekammeret

13 Tintallerkner a 2 mk
2 smaa runde Tinfade a 3 mk
1 stort do do 2 – 0 – 0
1 do do 2 – 0 – 0
1 dodo 2 – 4 – 0
1 do do 2 – 0 – 0
3 runde do a 5 mk
2 Tinkouser a 3 mk
1 do Kande 0 – 4 – 0
1 Kobberpotmaal 0 – 4 – 0
1 Melonformer ( se ods: Melon, pkt 2.1 0 – 4 – 0
1 Kobbertragt 0 – 4 – 0

Folie 235a
1. spalte

2 Messinglysestager a 3 mk
 1 Kobberfyrfad 0 – 2 – 0
 1  Messing do 0 – 3 – 0
 1 Kobberkaffekjedel 1? – ? – 0
 1 do Thepotte 0 – 3 – 0
 1 do Smørkande 0 – 3 – 0
 1 do Kaus 0 – 3 – 0
 1 Messing Sparebøsse 0 – 2 – 0
1 Steenkruus med Messinglaag 0 – 2 – 0
1 do do med Tin do 0 – 1 – 8
4 Flasker a 8 sk
1 Kobber Distileertragt 0 – 3 – 0
1 do Fyrfad 1 – 2 – 0
1 do Kobbertragt 2 – 0 – 0
1 mindre do 1 – 0 – 0
1 Tin Potmaal 0 – 3 – 0
1 stor Tejne 0 – 2 – 0
1 mindre do 0 – 1 – 0
2 Steendunke 0 – 1 – 8
1 Lyseskrin 0 – 1 – 8
 1 lille Kurv 0 – 0 – 8
 3 Vaffeljern a 2 mk
 1 Kobberkande 2 – 0 – 0
 1 Sporejern 0 – 1 – 0
 1 Messinglyseplade 0 – 1 – 0
 1 do Lysestage 0 – 1 – 0
 23 hvide Tallerkner a 4 sk
 1 Blik Rivejern 0 – 0 – 4
 1 punds Lod 0 – 1 – 0
1 Messing strygejern 1 – 0 – 0
 1 Jern do 0 – 2 – 0
2 Strygejernsrister 0 – 1 – 0
1 Kobberæbleskivepande 1 – 0 – 0
1 lille Steenkruus 0 – 0 – 8
2 Knive 0 – 0 – 8
1 Vognskam(mel?) 0 – 0 – 2
1 Dunk 0 – 0 – 2
1 Degnrulle 0 – 0 – 8
 Steenkrukker a 8 sk 0 – 2 – 0
1 Oval Steenfad 0 – 1 –  0
1 do 0 – 0 – 4
1 glas Syltekop 0 – 0 – 4

I et lille Kammer

Folie 235a
2. spalte

1 Melkehylde 0 – 2 – 0
3 træbøtter 0 – 1 – 8
1 Hegle 0 – 2 – 0
1 do 0 – 2 – 0
1 gl Stoel 0 – 0 – 4

I et andet Kammer

1 gl. Kobbergryde 0 – 4 – 0
1 do Potte 1 – 4 – 0
1  do do 1 – 2 – 0
1 pose med 6½ pund Uld a 2mk 6 sk
1 do med 10 pund a 2 mk 6 sk
2 do med 7 pund do a 2 mk 6 sk
1 Ølanker 0 – 1 – 0
2 Dunke 0 – 2 – 0
1 lille jernbunden Skrin 0 – 2 – 0
1 stor Flaske 0 – 1 – 0
1 rødstr   Dyne 3 – 0 – 0
1 sorttavl do 3 – 0 – 0
1 sortstr  Pude 1 – 0 – 0
1 blaastr do 0 – 2 – 0
1 do  do 0 – 3 – 0
1 rødst do 0 – 2 – 0
1 blaastr do 0 – 1 – 8
1 gl  graastr Dyne 1 – 0 – 0
1 Dynevaar 0 – 1 – 0
1 gl  rødstr  Dyne 2 – 0 – 0
1 lang Pude 0 – 3 – 0
1 do 0 – 2 – 0
1 Pude 0 – 2 – 0
1 do 0 – 2 – 0
1 gl rødstr Dyne 1 – 0 – 0
1 lang Pude 0 – 2 – 0
1 stribet do 0 – 2 – 0
1 rødstr do 0 – 3 – 0
1 gl n graastr  Dyne 1 – 0 – 0
1 gl Dyne 1 – 0 – 0
1 Rulle 4 – 0 – 0
1 Bord 0 – 1 – 8
1 lille Skab 0 – 2 – 0

I en anden Stue

1 Slagbord 3 – 0 – 0
1 Speil 3 – 0 – 0
1 Hjørneskab 3 – 0 – 0
 deri
1 Glaskruus med Tobag 0 – 3 – 0
1 Karaffel 0 – 2 – 0
1 Platmenage 1 – 0 – 0
1 sort Kaffekande 0 – 1 – 0
4 Vandglas 0 – 3 – 0
1 Glas Pokal 0 – 3 – 0

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464774

Folio 235b:
1. spalte

4 smaa Sylteglas 0 – 1 – 0
2 store Ølglas 0 – 1 – 0
1 lille do 0 – 0 – 6
2 Spølskaal 0 – 1 – 0
6 Under og 2 Overkopper 0 – 1 – 0
1 Thepotte 0 – 1 – 0
6 pr Thekopper 0 – 1 – 8
6 pr do 0 – 2 – 0
1 Kaffekande 0 – 2 – 0
1 Glas Aschet 0 – 0 – 8
2 Sauceskaal 0 – 2 – 0
1 Peberbøsse 0 – 0 – 4
1 Terrin med Laag 1 – 0 – 0
1 Vindovn med Kobberrør 25 – 0 – 0
2 Speile a 5 rd 10 – 0 – 0
1 Barometer 1 – 0 – 0
1 Topsengested med Omhæng 5 – 0 – 0
derpaa
1 Edderduns Dyne med Betræk 12 – 0 – 0
1 blaastr Dyne 5 – 0 – 0
1 rødstr Pude 1 – 2 – 0
1 do 1 – 2 – 0
1 do 1 – 2 – 0
1 do 1 – 2 – 0
1 do 1 – 2 – 0
2 blaastr do a 4 mk 1 – 2 – 0

I Storstuen

1 Canape 1 – 0 – 0
6 Stole med Betræk a 3 mk
 6  do med Læder a 2 mk
1 Bord med Voxdug 0 – 2 – 0
 1 do med Steenfliser 4 – 0 – 0
 2 do med do 4 – 0 – 0
 1 Canape 1 – 0 – 0
 1 Dragkiste af Egetræ 8 – 0 – 0
 2 Gibsskilderier 0 – 1 – 0
 2 mindre do 0 – 0 – 8
nogle  Tegninger 0 – 0 – 8
1 ?? Skind 0 – 3 – 0
?9? Skilderier a 4 sk
5 Fag Gardiner a 1? mk
1 Hørl Lagen 1 – 0 – 0
4 Sørgegardiner 0 – 1 – 0
1 Kurv 0 – 0 – 8
1 Kaffekande 1 – 0 – 0
1 Thepotte 0 – 4 – 0
12 pr Thekopper 1 – 3 – 0
1 Flødekande 0 – 3 – 0
1 Sukkerskaal 0 – 3 – 0
1 Thedaase 0 – 2 – 0

I et Kammer

Folie 235b
2. spalte

11 Flasker a 8 sk
1 Terrin med Laag 0 – 4 – 0
8 hvide Tallerkener a 6 sk
12 flade do a 5  sk
5 Steenfade a 4 sk
1 Syltekrukke 0 – 1 – 8
1 Kobberthemaskine 4 – 0 – 0
1 do 3 – 0 – 0
1 stor Steendunk 0 – 3 – 0
1 Kobber Melonform 1 – 3 – 0
1 do Potte 0 – 2 – 0
2 Oliemalerier 0 – 3 – 0
1 sæt Hovedlav ( se ods: Hovedlav) og 1 Tømme 1 – 3 – 0
1 Hakkekniv 0 – 2 – 0
1 Kobber Kageform 1 – 3 – 0
1 lille Kurv 0 – 0 – 4
1 stor Skaal 0 – 1 – 0
3 Tallerkener 0 – 0 – 12
7 Fade a 1 mk
1 Pose med 11 pund Uld a 2 mk 6 sk
2 Gardinr? 0 – 0 – 8

I Kjælderen

1 Kar 0 – 2 – 0
1 do 0 – 2 – 0
1 do 0 – 3 – 0
1 do 0 – 4 – 0
1 Tønde 0 – 1 – 8
1 Foustage 0 – 1 – 0
1 Anker 0 – 1 – 0
1 do 0 – 1 – 0
ca 60 60 Tdr Kartofler 1 – 0 – 0
1 Jernbil(ægger) Kakkelovn 12 – 0 – 0
1 do do 12 – 0 – 0

I   Chatollet ( se folie 234a sp. 2 )

1 Hammer og 1 Vritbroer med mere 0 – 1 – 0
1 Papirsax 0 – 1 – 0
1 Sukkerklemme 0 – 0 – 8?
1 Tommestor 0 – 1 – 0

Af Contanter forefandtes 349  ?Rd
[ det kniber at læse det, men jf. beløbet sidst i opgørelsen er det 349 Rd]

og

14 stk diverse gl Mynter
2 danske Dukater
4  pr Sølv Ærmeknapper
1 Sølvsnustobaksdaase
1 Elfenbens do med Sølvbeslag
1 pr Guld Ørenringe
3 forskjell do Fingerringe
1 pr Sølv Skospænder
do Hovedvandsæg
1 do Sukkertang
6 pr platt ?? Knive og Gafler  ?

Folie 236a
1. spalte

6  pr Knive og Gafler med Beenskafter  a  1 mk 1 – 0 – 0
1 TræÆske 0 – 0 – 8
1 Blikdaase 0 – 0 – 8
1 Blækskrin 0 – 1 – 0
2. spalte
1 Præsenteerbakke 0 – 2 – 0
6 Kornsække a 3 mk

Hernæst bleve den Afdødes i Chartollet forefundne Papirer  gennemgaaede, hvoraf følgende acteredes:

No

1  Auctionsskjøde til Simon Nielsen Nyboe af 18 Aug 1774 paa 8 stk Agerjord med et Stk Eng kaldet ?Lukken?

2  Skjøde til Thomas Torp af 12 Juni 1802 paa de samme Jorder som No 1 angaaer og som i dette Skjøde ere ansatte til Htkr 3  Skp 3 Fr 23/32 Alb.

3  Skjøde til Simon Nyboe af 6 Juli 1805 tingl. 6 Aug 1806 paa et Stk Jord paa Byens Søndermark ved Gallebakken af Htkr 2  Skp  1 Fr 2 13/16 Album.

4  Skjøde til Simon Nybo af 13 Juni 1804 paa Gaarden No 67 paa denne Byes Sønderlandsgade

5  Auctionsskjøde til Ths Torp af 20 Juni 1806 paa de 4 norderste Agre af P??ud? Brøns  Jorder i Gallemosen  af Htkr 2 Skp  28/32 Alb

6  Ditto til Enkemadm Wiborg af 15 Juni 1792 paa 12 Agre Lindberg Jord kaldet paa Byens Søndermark

7  Skjøde til Simon Nyboe af 20 Juni 1809 paa 15 Agre paa Sønderlands Østermark af Htkr 3 Skp 1 Fr 2 1/8  Alb  tilligemed et  Stk for Sønden fragaaet Jens Nyboes Jord af Htkr 4/5 Album.

8  Ditto til afdøde Enkemad(ame) Nyboe paa et Stk Jord i Gallemose bestaaende af 4 Agre af Htkr 2 Skp 1 Fr  16/32? Alb, et Stk Jord paa Byens søndre Østermark af det store Fald af Htkr 3 Fr 2 3/16 Alb, et Stk Jord  østen Wegen? Aar? af Htkr 1 Fr 1 4/16  Alb. og et Stk Ditto 7 Agre Htkr 2 Skp 3 Fr 2 27/32 Alb, dat(eret) 14.  Juli 1835 læst 16 s M.

 9  Ditto til Simon Nyboe paa 2 Agre paa Byens Søndermark dat. 14 Juni 1805.

10  Auctionsskjøde til Ditto paa et Stk Jord i Ditto af det store Fald af Htkr 1 Skp 3 Fr 1 6/20? Alb dat. 20 Juni  1806, tingl 29.  Juli s A.

11   Ditto til Ths Torp paa 20 Agre og noget Eng paa Søndermark af Htkr 3 Skp 1 Fr 1 7/8 Alb dat. 13 Juni 1801  læst 16 s M.

12   Ditto til Niels Jørgensen ?Ul?borg paa nogle Jorder Wingerne kaldet ved Brünbakken der skal have Htkr  2 Skp 15/32 Alb  dat. 25 Oct 1775.

13   Testamente oprettet af Ths Torp og Hustru Birgitte Marie Torp af 31 Juli 1811, grundet paa facultas  testandi af 28 Juni 1811, som h???der Boet Stervbogaarden No 66 og et Stk Grønne tilligemed en Toft ved  Gaarden af Htkr 1 19/32 Alb saa og endeel af de Markjorder hvorpaa fornævnte Skjøder lyder.

14   Bevilling for Simon Nyboe og Else Cathrine Wiborg til at hensidde i uskiftet Bo dat. 6 Jan 1796.

15   Obligation fra Søren Laursen Nørgaard af Felding

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464775

Folie 236b

dat. 6 Jan 1817, læst 18 Decb 1818 hvorefter Boet har tilgode 600 Rbd Sedl med vedlagt Opsigelse af 8 Juni 1837 hvorefter Capitalen var forfalden til Udbetaling 11 Decb s A. Renter afskrevne for 1842.

16 Obligation fra Poul Nielsen Kjærgaard i Sundse? til Ths Torps Enke af 12 Juli 1817 stor til Rest 100 Rbd

17 Ditto fra Jens Jensen Hede af Wind til den Afdøde af 24 Juli1823 tingl. 5 Novb. s A. lydende paa 160 Rbd r. S. (rede Sølv); Renterne afskrevne for 1841.

18 Ditto \simpel/ fra Hattemag(er) Christopher Mulvad til denAfdøde af 14 Feb 1836 stor til Rest 51 Rbd r.S.  Renter ikke afskrevne.

19 Obligation fra Jens Jensen Wodde i Ulfborg til den Afdøde for 70 Rbd Sedl(er) dat. 7 Marts 1821(eller-31?),  utinglæst og Renter ikke afskrevne.

20 Ditto fra Peder Jensen af Tviis? til den Afdøde for 400 Rbd Sedl. dat. 20 Octb 1833 tingl. 25 s M. med vedl(agt) Copi af Opsigelse fra Debitor af 1 Decb 1841 hvorefter Capital vil blive indbetalt 11 Juni næst, Renter afskrevne for 1841.

21 Ditto fra Jens Knudsen Kjeldahl i Winding til den Afdøde for 420 Rbd r. S. dat. 4 Marts 1834 tingl. 26 s M.  Renter afskrevne til Decb 1841.

22 Tilstaaelse fra den Afdødes Sønner for følgende af dem modtagne Summer:

a Niels Jørgen Nyboe for                     457 Rbd 3 mk 6 sk r. S.

b Nicol. Nybo for                                     976 Rbd 0 mk 0 sk

c Poul Friis Nyboe for                           237 Rbd 4 mk 14 sk

d Ole Christian Nyboe for                   214 Rbd 1 mk 13 sk. dateret 16 Octb. 1841.

23 Indkaldelse til Forligelsescommissionen med Henvisningspaategning hvorefter den Afdøde har tilgode  hos Lars Maigaard i Meirup 60 Rbd Sedl, dat 5 (eller1?) Mai 1828.

24 Obligation fra Niels Laursen i Skjerk i Aulum til den Afdøde for 200 Rbd r S. dat 22 Juni 1820 læst  31  Marts 1821. Denne Obl. er efter Arvingernes Erklæring ugjeldende, da Pantet er realiseret uden at  Pantefordringen er indkommet og Debitor er uformuende.

25 Ditto fra Poul Jensen i Røikjær i Wind til den Afdøde for 280 Rbd r S. dat 4 Marts 1834 tingl 26 s. M.  Renter afskrevne til Decb 1841.

26 En Optegnelse hvorefter Enken Johanne Tviislund skylder 12 Rbd r S. Denne Gjeld erklærede Arvingerne  hidrør fra Renterestancer saa hun efter Panteobligation til den Afdøde for 700 Rbd er skyldig til Snapsting  sidste hvilken Obl er overleveret Skolelærer

Folio 237a:

Henriksen i Weirum som Pant for en Capital af 550 Rbd r S. som den Afdøde har laant af ham og hvorfor hun har givet ham Obligationen.

Oplysning herom vil nærmere være at erholde. Efter samme Tilstaaelse har den Afdøde endvidere tilgode hos Kjøbmand Gunst 4 Rbd Courant.

27 Tvende Noticer hvorefter Boet formener at have nogle Fordringer udestaaende, hvilke Noticer nærmere  vil være at gjennemgaae og actere.

28 Tilstaaelse fra Christen Madsen af Soldshuus i Tviis hvorefter han d 11 Mai 1819 blev skyldig til den Afdøde  9 Rbd 1 mk.

29 Obligation fra Pedersen? Kragh af 17 Febr 1833 hvorefter han skylder den Afdøde 24 Rbd

Flere Documenter fandtes ikke som skjønnedes at være af Interesse for Boet eller hvorefter dette havde Eiendomme eller udestaaende Fordringer. Imidlertid bleve de flere i Boet forefundne Papirer tagne i Skifterettens Bevaring for om de mulig kunne tjene til Veiledning og Oplysning under Skiftet. – De i Boet forefundne Contanter toges i Bevaring af Skifteforvalteren med Undtagelse af 100 Rbd r S. som overleveredes Gjørtler Ole Nyboe til Udredelse af Omkostningerne ved den Afdødes Begravelse, som han paatog sig, og af de tilstædeværende Arvinger blev overdraget at besørge paa en passende og hæderlig Maade, mod at fremkomme med Regning derover under Skiftet efter Billighed. Det registrerede Guldtøi, Ducaterne og hele Boet forresten forblev beroende i Stervbogaarden under Opsyn og Ansvar af Jomfru Nybo til videre.

Det stod endnu tilbage at registrere og vurdere Avlen og Møddingen, men da af Avlen daglig forbruges til Creaturerne fandtes det rigtigst at opsætte Optælling og Skjøn deraf indtil Creaturerne kan sælges; og blev det vedtaget at intet videre af Avlen skulle udtærskes end hvad der var nødvendig for at have fornødent Foder til Creaturerne, samt at det aftærskede Korn opmaales og henlægges paa Loftet indtil det kan sælges, forsaavidt det ikke til Huusholdningen forbruges.   Boets Bestyrelse og Huusholdningens Førelse blev overdraget Jomfru Nybo som derfor lovede at aflægge Regnskab. Det var forøvrigt de tilstædeværende Arvingers Begjæring at Bestemmelse

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464776

Folio 237b:

om Auctionen over Boets Eiendele udsættes at tages indtil de i Ringkjøbing værende Arvinger komme tilstæde, hvilket ventes at ville skee til den Afdødes Begravelse.
Da nu Ingen vidste videre Boet at opgive til Registrering og Vurdering eller Indtægt og saaledes intet Videre idag var at foretage, blev Skiftets videre Fremme udsat og Dagsforretningen sluttet og med Underskrivt bekræftet.

(Underskrifter) :

C Repsdorph     M Schou
O C Nyboe   Niels Jørgen Nyboe   Nicolaj Nyboe
A M Nyboe Magnus Poulsen

Vidner og Vurderingsmænd
N Rømer R Femhøi

——–

(nederst på Fol. 237b) :

Aar 1842 den 21 Januar blev af Holstebroe Byes Skifteret constitueret Byfoged Repsdorph og Bye og Herredsskriver Schou i Overværelse af Vidner N. Rømer og R Femhøi foretaget en Skiftesamling i afgangne Enkemadame Else Cathrine Nyboes og forhen afdøde Mand Simon Nyboes Boe i Stervboegaarden. De myndige Arvinger O Nyboe N.J. Nyboe, N. Nyboe P. F Nyboe Kiøbmand Sivertsen

Folio 238a:

og Magnus Poulsen vare tilstæde tilligemed Jomfr Nyboe. Samtlige Tilstædeværende overveiede? og vedtog Følgende:

1  Boets Løsøhre og Besætning bortsælges snarest muligt ved Auction og blev den berammet at afholdes den 1ste og 2den Februar næst. Dpt?.[13] skal foretages i Dansk Cour(an)t. Kiøbere som lade sig tilslaae for mindre end 25 Cour(an)t betale inden 6 Uger og de som kiøbe for høiere Sum tilstaaes Credit til 11 Juni næst. 10 sk pr Rbd erlægges i Auctions og Indcassationssalarium. Indcassationen overdrages nærværende Skifteforvalter. Auctioner bekiendtgiøres i Holstebroe, Maaberg Meirup Borberg, Hiærm, ?? ??, Weirum, Aspe, Fousing Navr, Idom, Raasted, Ulfborg, Wemb; Giørding, Tviis, Felding Winding. Aulum Ryde og Handberg Sogne.
Forevist bleve Conditionerne de sædvanlige og 5? Cataloger udstediges? mod Betaling af 20 rbd for Andeel?.

2, Boets faste Eiendomme sættes ligeledes til Bortsalg ved én offentlig Auction i Begyndelsen af Martii Maaned næst  og Opraab bør finde Sted paa de maader som ved Auctionen af de derved tilstædeværende Arvinger bestemmes. Kiøberne paalægges alle Omkostninger og af Kiøbesummen udbetales 1/3 deel ved Approbationen eller naar ?? ?? ?? i 11 Juni Termiin næst \uden Renter/ og de 2/3 dele udredes i 11 December termiin dette Aar med ½ Aars Renter.

Conditionerne for Salget af de faste Eiendomme forfattes? forsten? af Skifteforvalteren som sædvanlig.

3, Deba…feder?? N. F?? indestaaende Capital 600 der er forfalden 11 December 1839 indkaldes til Forligelsescommissionen og ved? Henstand med Betalingen til 11 December næst der ser hen til der ?? ?? indgaae Forlig.

4, ?? ?? Forretning over Boets faste Eiendomme o? ??es snarest muligt.

5,  Boets Tienestekarl Christen Tipsmark var tilstæde og tilkiendegav at være fæstet for 1 Aar til 5te Novembr næst for 13r Cour(an)t hvilken Sum Arvingerne i Betragtning at hans 22 aarige Tieneste hos den Afdøde tilstod ham tilligemed 3r Cour(an)t desuden altsaa faaer han ialt 16 r Cour(an)t og fraflytter Tienesten naar Auction

[13] Det betyder måske ”Depositum”.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464777

Folio 238b:

over Boets Løsøhre er holdt uden videre Krav eller Fordring paa Boet i nogen maader,

Ligeledes var Boets Tienestepige Ingeborg Matthiasdatter nærværende og tilkiendegav at være fæstet 1 Aar til 1ste November næst for 5 r Cour(an)t.
Hun var villig at fratræde Tienesten efterat Løsøhreauctionen er holdt naar hun ialt maatte tilstaaes 7 r Cour(an)t, hvilken Sum Arvingerne vare villige at give hende.
Den Afdødes Gangklæder vare Arvingerne eenige om at dele imellem sig uden Auction, med Undtagelse af de bedste Stykker som maae ???? ?? og som værende? alle uden al værdie?. De Gangklæder som blev vurderedes ialt til 20 r Sølv.

De(t?) tilførte oplæst.

Da intet videre i Dag ved Skiftet kunne fremmes blev Dagsforretningen sluttet og underskrevet.

O C Repsdorph    M Schou  S. Sivertsen   O. C Nyboe  N.J.Nyboe
Nicolaj Nyboe  P. F. Nyboe   M Poulsen

Som Vidner
N Rømer   R Femhøi

(derfra  til fol 241a nederst)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464779

Folio 241a, nederst

Aar 1842 den 25 Februar blev af constitueret Byefoged Repsdorph og Bye og Herredsskriver Schou paa Byfoged Contoiret i Holstebroe i Overværelse af Vidner N Rømer og R Femhøi foretaget Skiftesamling i Boet efter afgangne

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464780

Folio 241b:

Enkemadame Else Cathrine Nyeboe og forhen afdøde Mands Simon Nyeboe af Holstebroe. Efter den under Skiftet tagne Bestemmelse er Vurdering i Foreening med Boets faste Eiendomme afholdt 16de dennes og Auction derover berammet at foretages den 2den Martii næst.
Den afholdte Vurderings Forretning , der paa Grund af Skifteprotocollens Fraværelse den Dag hos Amtet til Eftersyn er ført paa slet Papiir særskildt fremlagdes under No. [nummer mangler]
Den/Da? ?hoslagte? Deel af Boets Adkomstdocumenter ere utinglæste og lyde paa de Afdødes ?Forældre?, vil Bestemmelse være i Dag at tage om hvad der skal foretages til Berigtigelse af Adkomsterne.
?Samme?? er Ole, Niels Jørgen og Nicolai Nyboe samt Rebslager Poulsen vare efter Anmodning tilstæde og var med Skifteforvalteren eenig i at den mindst bekostelige Maade at berigtige Adkomsterne paa var at lade de utinglæste  Skiøder paa Boets Bekostning  tinglæse og at ?? og lade ting læse at ?H? dstingsværdier?/ vurdering?, hvorfor det blev vedtaget at det Fornødne i denne Henseende skulle foranstaltes. – Med Hensyn til at det i Vurderings Forretningen under No 7 anførte Stk Jord var For(-) enelig med et Rebslager Poulsen tilhørende Stk Jord der ??               er sat i Hartkorn vil Kiøberen af Boets Jord i Forening med Poulsen have at besørge Adskillelsen for fælleds Regning. –
Da intet videre i Dag var at tage Bestemmelse om blev Forhandling indstillet og med Underskrift bekræftet.

OCRepsdorph   M Schou O. C. Nyboe
N.J. Nyeboe, Nicolaj Nyboe M Poulsen
Som Vidner
N Rømer   R Femhøi

(derfra til fol 243a
nederst)

————–

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464781

folio 243a
nederst:

Aar 1842 den 24de Mai blev af Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret en Samling holdt paa Byefogedcontoiret i Holstebroe hvor da i Overværelse af Vidnerne Rømer og Femhøi igjen foretoges Skiftet efter afgangne Enkemadame Else Cathrine Nyboe og forhen afdøde Mand Simon Nyboe af Holstebroe.  Af Arvingerne mødte Ole Nyboe, Niels Jørgen og Nicolai Nyboe, Gudmand Krogh samt Rebslager Poulsen, som alle erklærede sig enige i, at det ved Auctionen d. 12te?/13de? dennes paa den Boet tilhørende Gaard No 66 paa denne Byes Sønderlandsgade gjorte høieste Bud approberes. –

Da Intet videre var at foretage blev Dagsforretningen hævet og det Passerede

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464782
Folio 243b:

underskrevet. –

C N Petersen M Schou
O.C. Nyboe   Nicolaj Nyboe   Krogh, M. Poulsen
Som Vidner
N Rømer   R Femhøi

Aar 1842 den 4de Juni blev af Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret paa Byefogedcontoiret sammesteds i Overværelse af Vidnerne Momme og N. Rømer holdt en Skiftesamling i afgl Else Cathrine Nyboes Boe. Af Arvingerne mødte Ole, Niels Jørgenog Nicolai Nyboe samt Magnus Poulsen, hvilke begjærede, at de under No 15, 17 og 25 registrerede Obligationer saavelsom den af Johanne Tviislund udstedte Obligation, der efter den i Registreringen ved Bilag No 26 gjorte Bemærkning er pantsat til Skolelærer Henriksen i Veirum inden denne 11 Juni Termin opsiges vedkommende Debitor til Udbetaling til førstk 11 Decbr Termin og at den Obligation, den Afdøde efter hvad under samme Nummer er bemærket, har udstedt til Henriksen ligeledes opsiges ham til Udbetaling fra Boets Side bemeldte 11 Decbr Termin. Derimod erklærede samtlige Mødende, at de ansaa det fordeelagtigst for Boet, at der paa Grund af den ringe Udsigt til at erholde Noget ifølge de under No 16, 18, 19 og 24 registrerede Obligationer, ingen Bekostning anvendes paa Opsigelsen eller Inddrivelsen af den Gjæld, hvorpaa de lyde, men at disse Gjældsbeviser og hvad flere uvisse Fordringer, der siden maatte skjønnes at være Boet tilhørende, bortsælges ved Auction, til hvilke Fordringer Man fandt, at den under No 23 registrerede, der haves paa Lars Maigaard bør henføres. Jens Knudsen Kjeldal tillodes det at indbetale sin Gjæld efter den under No 21 registrerede Obligation til denne Termin imod at han betaler 1 pC Rente for Halvaaret fra 11 Juni – 11 Decb. d.A., da de øvrige 3 pC ville blive at udrede af  Sparekassen, i hvilken det vedtoges at indsætte denne Capital

Folio 244a,
øverst:

indtil Boets Slutning. – Det Passerede blev derefter da Intet videre idag var at foretage bekræftet med Underskrift. –
CMPetersen M Schou
O.C.Nyboe N.J.Nyboe Nicolaj Nyboe
Magnus Poulsen
Som Vidner
Momme N Rømer

(spring over 6 linier)

Aar 1842 den 20de Juni blev af Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret i Overværelse af Vidnerne Momme og Rømer paa Byefogedcontoiret i Holstebroe, igjen foretaget Skiftet i afgl Else Cathrine Nyboes Boe. – Peder Jensen af Tviis Fattighuus mødte og indbetalte ifølge passeret Opsigelse, hvoraf Gjenpart her inlagdes under No 20 hans til Boet skyldige Capital 400 rdr r. S. med deraf resterende eet Aars  Rente til Snapsting 1842, 16 rbd r.S., hvorefter hans til den Afdøde udstædte Panteobligation, der paa Skiftet er fremlagt under No 20, blev ham extraderet til Udslettelse af Pantebogen. – Mødet hævet
C N Petersen   M Schou
Som Vidner
Momme N Rømer

(spring over 2 linier)

Folio 244a, ned:

Aar 1842 den 21de Juni blev af Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret paa Byefogedcontoiret i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N Rømer og R Femhøi igjen foretaget Skiftet i afgl Else Cathrine Nyboes Boe. Jens Christian Knudsen Kjeldal mødte og indbetalte, overeensstemmende med det d. 4de dennes Vedtagne, sin til Boet efter den Afdøde udstedte Obligation med sammes Capital 420 rbd r.S. (rede Sølv)den deraf resterende Rente for Halvaaret 11 Dec 1841 til 11 Juni d.A. med 8 rbd 2 mk 7 sk og ¼ af den Rente, som til 11 Decbr Termin førstk(ommende) vilde være forfalden, med 2 rbd 10 sk r.S., hvorefter Obligationen, der under Skiftet er fremlagt under No 21, blev ham extraderet til Udslettelse af Pantebogen.

Mødet hævet. –
CNPetersen  M Schou
Som Vidner
N Rømer  R Femhøi

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464783
Folio 244b, øv: (fra 4. linie)

Aar 1842 den 1ste Juli blev Holstebroe Kjøbstads Skifteret sat paa Byfogedcontoiret i Holstebroe, hvor da i Overværelse af Vidnerne N Rømer og R Femhøi igjen blev foretaget Skiftet efter afdøde Else Cathrine Nyboe.
Den Afdødes Søn  Ole Chr. Nyboe mødte op og indgav en Skrivelse fra sin Broder Poul Friis Nyboe i Ringkjøbing, hvor denne begjærer et Forskud paa sin Arv af 400 rbd r.S. samt bemyndiger sin Broder, be-meldte O.C.Nyboe til paa hans Vegne at hæve og quittere for denne Sum.
Med Hensyn hertil, og da Boets Tilstand fandtes at tillade det, udbetalte Skifteforvalteren af de i hans Forvaring værende Boet tilhørende Capitaler forlods den Sum 400 rbd r.S., hvorfor O.C.Nyboe derefter paa sin Broder P.F.Nyboes Vegne meddeelte Quittering ved sin Underskrift i Protocollen. –

Den ommeldte Skrivelse fremlagdes under No. [Nummer mangler] . – Dagsforretningen sluttet –
C N Petersen   M Schou   O.C.Nyboe
som Vidner
N Rømer R Femhøj

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464784
gå til:
Folio 245b,
nederst:

Aar 1842 den 1ste August blev i Overauditeur Bye og Herredsfoged Ridder Petersens Fraværelse af den constituerede Skifteforvalter Prøveprokurator Repsdorphs paa Byefoged Contoiret i Holstebroe og

Folio 246a,
øverst:

af Bye og Herredsskriver Schou i Overværelse af Vidner N. Rømer og R Femhøi en Skiftesamling afholdt i afgangne Enkemadame Nyeboes og forhen afdøde Mands Boe. Skifteforvalteren fremlagde Beskrivelser af de over Boets faste Eiendomme afholdte Auctioner og bemærkede, at der endnu ikke af nogen af Kiøberne er indbetalt den Deel af Kiøbesummen som var forfalden i 11 Juni Termiin dette Aar. Beskrivelserne fremlagdes \uden N./ til Følge?.
Af Kiøberne mødte Gæstgiver Eindhoven Værtshusholder Peder Haislund. Sidstnævnte indbetalte nu en tredie Deel af Kiøbesummen for det af ham kiøbte Stk Jord med 73 rd 2 mk Sølv for hvis Modtagelse han blev meddeelt Qvittering. Gæstgiver Eindhoven erklærede at han ei i Dag saa sig istand til at betale, men han forpligtede sig herved til under Eier?haandslag? og inden 8 Dage at betale den 3de Deel af kiøbesummen for det af ham kiøbte Stk Jord med 49 rd 2 mk r.Sølv og hvis Betaling ei til anførte Tid finder Sted er hele Kiøbesummen 148 rd r-Sølv strax forfalden til Betaling. Forliget med Underskrift bekræftet.

P Eyndhoven.

Overauditeur Bye og Herredsfoged Ridder Petersen var nu fremkommen og overtog selv Function? som Skifteforvalter. – Af Arvingerne vare mødte Kobbersmed Niels Jørgen Nyeboe, Giørtler O Nyeboe, – og Kiøbmand Nicolai Nyboe, Gudmann Krogh som gift med Datteren Ane Marie og Rebslagermester Poulsen paa egne Vegne og som Værge for hans umyndige og fraværende Sødskende. Sidstnævnte fremlagde lovlig Fuldmagt fra hans Søster Poulines Mand Snedkermester Jens Peter Rasmusen Jensen af Præstøe der acteredes under No. [intet nummer skrevet]. Repsdorph forelagde en Opgiørelse som Indcassator af Auctionsbeløbet for Boets Løsøhre hvorefter han har at tilsvare ialt 733 r 4 mk Sølv. Af denne Sum udbetalte han nu contant til Skifteforvalteren 600 r Sølv og Resten 133 r 4 mk der udestaaer hos Gæstgiver Eindhoven for denne andpart at betale inden 8 Dage fra Dato.

Nicolai Nyeboe tilstod herved at have af Indcassator modtaget 20 r Sølv  og Gørtler O Nyboe at have erholdt udbetalt af ham 400 r Sølv for hvilke Summers Modtagelse de ved deres Underskrifter qvitterer og vil de, der foreslaar?/forestaar? paa Opgiørelsen ??, blive af fradrage i deres Arv tilligemed deres øvrige Arvingers ligeledes paa Opgiørelsen anførte Auctionsregninger. – Af de tilstædeværende

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464785

Folio 246b,
øverst:

Arvinger ønskede at erholde udbetalt Forskud paa deres Arv Nicolai Nyboe 100 rbd,Gudmann Krogh en passende Sum, Niels Jørgen Nyboe 200 r Sølv og Kiøbmand Poul Friis Nyeboe 200 r Sølv samt Ole Nyboe 100 r Sølv. – Da efter Boets Forfatning denne betalling med de øvrige Arvingers Samtykke kunde tilstædes erholdt Niels Jørgen Nyboe 200 r Sølv Kiøbmand Nicolai Nyboe 100 r Sølv og Giørtler O Nyboe 100 r Sølv. for hvilke Summers Modtagelse deres Underskrifter i Protocollen tiener til Beviis. Kiøbmand Poul Friis Nyboe vil erholde de anførte 200 r Sølv naar han derfor sender Qvittering. Gudmann Krogh har allerede erholdt saameget af hans Arv at ingen anden Udbetaling til ham forlods kan finde Sted. Da Niels Jørgen Nyeboe ikke kan tilkomme saa meget i Arv som han har faaet udbetalt og kiøbt Eiendom for fremlagde han en Erklæring fra Skolelærer Henriksen i Veirum om at de 550 r Sølv denne har tilgode maatte anvendes til Betaling af den Sum

  1. J Nyeboe har faaet for meget, hvilken Erklæring acteredes under No. [intet nummer skrevet].   De  indbetalt 72/73? r 2 mk Sølv af Peder Haislund overleverede til den ordinaire Skifteforvalter. – Gudmann Krog formente at den Afdødes Døttre vare berettigede til at gaae i lige Arv med Sønnerne i det mindste for endeel af Boet efter Testamentets Indhold for afgangne Madame Torp og forbeholdt sig nærmere at indgive dette og at nedlægge Paastand desangaaende samt forlange Skifterettens Decision.

    Da intet videre i Dag var at foretage blev Skiftet udsat og Forhandlingen sluttet og underskrevet.

 C  N Petersen   M Schou.
O.C. Nyboe  N.J. Nyeboe  Nicolaj Nyboe.  G Krog M Poulsen

Repsdorph
Som Vidner
Rømer og R Femhøi

Folio 247a,
øverst:

Aar 1842 d. 10de August blev af Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteforvalter paa Skifteforvalterens /: der i Byeskriver Schous Fraværelse tillige er const. Skifteskriver :/ Contoir i Holstebroe igjen holdt Samling i Boet efter afgl Else Cathrine Nyboe, hvor da Ole Nyboe fremstod, af Skifteretten erholdt udbetalt de 200 rbd r. S., som i forrige Møde var hans Broder Poul Friis Nyboe tilstaaede som Forskud paa dennes Arv, og meddeelte derfor dennes egenhændige Qvittering. – Mødet hævet.

CNPetersen     O. C. Nyboe

Som Vidner
Rømer og R Femhøi

Aar 1842 den 16de August blev Holstebroe Kjøbstads, ordinaire Skifteret sat paa Byefogedcontoiret sammesteds af den ordinaire Skifteforvalter, der i Byeskriver Schous Fraværelse tillige fungerede som Skifteskriver, hvor da i Overværelse af Vidnerne Momme og Olesen Skiftet efter Else Cathrine Nyboe igjen blev foretaget, og indfandt sig da Smaahandler Gudmann Krogh, som i Forskud paa sin Arv erholdt 40 rbd r.S., foruden hvad han tidligere har modtaget, og meddeelte derfor Beviis med sin Underskrift i Protocollen. – Mødet hævet.

CNPetersen   Gudmann Krog.

Som Vidner
Momme H Olesen

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464790

Folio 251b,
nederst:

[Aar 1842 den 9de December] :

Derefter afholdtes i Overværelse af Vidnerne Rømer og Femhøi Skiftesamling i afdøde Else Cathrine Nyboes Boe. Af Arvingerne mødte Gudmann Krog, som fremlagde skriftligt Indlæg, hvori han paa-staaer, at alle den Afdødes Arvinger skulle tage lige Arv uden Hensyn   til Kjøn, ikke blot forsaavidt angaar de 1900 rbd, hvortil afdøde Madame Torps Boe blev vurderet, men forsaavidt alle Boets \fra Madame Torp hidrørende/ Midler betræffer. Ligeledes mødte Ole Nyboe og Niels Jørgen Nyboe samt Nicolai Nyboe, som begjærede sig Indlægget udlaant for at gaae samme imøde, og Skiftet udsat i passende Tid for at indhente de fraværende Arvingers Erklæring. Indlægget blev derefter udlaant til Ole Nyboe

Folio 252a,
øverst:

og Skiftet udsat til Tirsdagen den 20de d.M. Kl 9 Formiddag. – Det Tilførte oplæst og ratihaberet; Forretningen sluttet og underskreven. –

C N Petersen   M Schou     O.C.Nyboe       GKrog
N.J. Nyeboe      Nicolai Nyboe
Som Vidner:
N Rømer R Femhøi

Folio 252a,
midt:

(spring over to linier)

Aar 1842 den 13de December blev af den ordinaire Dommer og Skriver en Skiftesamling holdt paa Byefogedcontoiret i Holstebroe, i Overværelse af Vidnerne Olesen og Opstrup, i afgl Else Cathrine Nyboes Boe. – Enken efter Jens Jensen af Feldehuus i Wind mødte med Lavværge for Skifteretten og indbetalte sin til Boet ifølge Obligation af 24de Juli 1823,  tinglæst 5 Novbr. f.A. skyldige Gjæld 160 rbd r.S., tilligemed de deraf resterende Renter for 1½ Aar fra 11 Juni 1841 til 11 Decbr 1842, der andrager 9 rbd 3 mk 9 3/5 sk, hvorefter Obligationen med paategnet Quit-tering blev ham extraderet til Udslettelse. – Forretningen sluttet og underskrevet –

CNPetersen M Schou          Ane Marie Christensdatter     m.f.P.

Som Vidner
H Olesen   P Opstrup

Som Lavværge
Jens Troltoft

Folio 252a,
nederst:

Aar 1842 den 20 Decembr blev af constitueret Byefoged Prøveprocurator Repsdorph og Cancellieraad Bye og Herredsskriver Schou paa Byefoged Contoiret i Holstebroe i Overværelse af Vidner R Femhøi og J Opstrup Skiftesamling foretaget i afgangne Enkemadame Else Cathrine Nyeboe og forhen afdøde Mand. Gørtler O Nyeboe, Kobbersmed N J Nyboe og Kiøbmand N. Nyeboe mødte og erklærede at de endnu ikkehavde kunnet tilveiebringe de til Besvarelse af Gudmann Krogs Ind-

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464791

Folio 252b:

læg fornødne Oplysninger, hvorfor de forlangte Skiftet udsat til Onsdagen den 28de dennes Formiddag Kl 9. Skiftet blev da fastsat til anførte Tid og Dagsforhandlingen sluttet.

Repsdorph   M Schou O.C. Nyboe   Nicolaj Nyboe
J. Nyeboe

Som Vidner
R Femhøi J. Opstrup

Aar 1842 den 28de December blev Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret sat paa Byefogedcontoiret i Holstebroe, hvor da i Overværelse af Vidnerne Rømer og Femhøi blev foretaget Skiftesamling i Else Cathrine Nyboes Stervboe. –
Af Arvingerne mødte Ole Nyboe, Niels Jørgen Nyboe og Nicolai Nyboe, som tilbageleverede Gudmann Kroghs Indlæg af 2den dennes og selv indgave et Indlæg af d.d. med 2 Bilage, og erklærede, at de ligeledes give Møde for de fraværende Arvinger P.F. Nyboe og Sivertsen i Ringkjøbing, hvilke med dem vare enige i hvad de paa Skiftet ville vedtage, dog at Spørgsmaalet endeligen afgjøres ved Skifterettens Decision. Rebslager Magnus Poulsen, som ligeledes mødte og gjordes bekjendt med Indlægget, tiltraadte de Fornævntes Paastand.
Gudmann Krogh, der ogsaa var tilstæde, begjærede sig Documenterne udlaante for at gaae det idag fremkomne imøde. Udlaanet blev ham bevilget, imod at han fremkommer med sin endelige Deduction og Paastand inden 3 à 4 Dage; hvorhos Skiftets Slutning med samtlige Tilstædeværendes Indvilligelse bestemtes til den 6te Januar førstk(ommende) Kl 3 Eftermiddag.- Det Passerede underskrevet og Dagsforretningen hævet. –

C N Petersen M Schou O.C.Nyboe
M Poulsen G Krog Nicolaj Nyboe N.J. Nyboe

Som Vidner
N Rømer R Femhøi

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464795

Folio 257a,
nederst:

                                                                        Ao 1843.

Aar 1843 den 4de Januar blev Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret sat paa Byefogedcontoiret sammesteds, hvor da i Overværelse af Vidnerne Momme og Femhøi igjen foretoges Skiftet efter Else Cathrine Nyboe. Værtshuusholder Haislund mødte og indbetalte de resterende 2/3 af Kjøbesummen for den ham ved Auctionen d 2den Marts tilslagne Jord med 146 rdr 4 mk og ½ Aars Renter deraf med 2 rbd 5 mk 9 3/5 sk, hvorfor han modtog Quittering. – Dagsforretningen sluttet og underskrevet –

CNPetersen   M Schou             P Haislund

Som Vidner
Momme R Femhøi.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464796

Folio 257b:

Aar 1843 den 6te Januar blev Holstebroe Kjøbstads ordinaire Skifteret sat paa Byefogedcontoiret sammesteds, hvor da i Overværelse af Vidnerne N Rømer og R Femhøi igjen blev foretaget Skiftet efter afgl Else Cathrine Nyboe. – Procurator Repsdorph mødte som Incassator ved Løsøreauctionen, henviste til sin Opgjørelse d. d. 1 August 1842 af hvad han derefter har at tilsvare, hvilken Sum beløber sig til 733 rbd 4 mk, hvoraf han under s. d. har indbetalt de 600 rbd; og Resten indbetalte han idag med 133 rbd 4 mk. –

Gudmann Krogh mødte og tilbageleverede de ham paa Skiftesamlingen d. 28de f. M. udlaante Documenter, og indlod det deri omhandlede Spørgsmaal til Skifterettens Decision med den Erklæring, at han henholdt sig til sine tidligere Ytringer. Da Ole Nyboe og Nicolai dermed vare blevne bekjendte, erklærede disse ligeledes, at de henholdt sig til deres Forrige, og at de fra deres Side indlode Spørgsmaalet til Decision. – Skifteforvalteren afsagde derpaa strax s. l. (=saa lydende)

Decision.

Med Hensyn til den Bestemmelse i de afgl Kobbersmed Thomas Christensen Torp* og Hustrues Birgitte Marie Wiborgs* under? 31 Juli 1811 oprettede og med allernaadigst facultas testandi forsynede Testamenteunder 8 Mai 1819 tilføiede Artikel, at Else Cathrine Nyboes Børn uden Forskjel paa Kjøn skulle gaae i lige Arv i Henseende til Alt, hvad Sidstnævnte og hendes Søster Sarah Nørgaard arve efter formeldte Birgitte Marie Torp født Wiborg, har Smaahandler Gudmann Krogh, der er gift med Else Cathrine Nyboes Datter Ane Marie Nyboe, under nærværende Skifte fremsat den Paastand, at hans Kone bør gaae i lige Arv med sine samtlige Brødre og Søstre forsaavidt angaaer en Capital af i det Mindste 3878 rbd 3 mk 3 ¼? sk; hvilket han grunder derpaa, at de faste Eiendomme, som ifølge Birgitte Marie Torps født Wiborgs Testamente ere gaaet i Arv til Else Cathrine Nyboe, ved den efter dennes Død afholdte Auction ere udbragte til 2850 rbd, og at efter hans Formening i det Mindste Halvdelen af Løsøret, der ved Auctionen efter oftmeldte Else Cathrine Nyboe i det Hele udbragtes til 2057 rbd 7 sk, ligeledes maa ansees af hende at være erhvervet ved Arv efter Birgitte Marie Torp. Herimod have imidlertid den Afdødes

[*se Navneregister her:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176457#193671,32464042

Thomas Torp død, se https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17176455#193669,32463749 ]

[ Marie Birgitte Torps skifte: se bl.a.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17176455#193669,32463846

og bl.a. her:  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176455#193669,32463851 ;
og her:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176455#193669,32463859 ; og: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176455#193669,32463861 ; og: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176455#193669,32463865 ff ]

 Folio 258a:

øvrige Arvinger protesteret, idet de have anført og ved Fremlæggelsen af en Attest fra Holstebroe Amtstue af 22 Decbr 1842, der sammen med en af Kobbersmed Torps og Hustrues Arvinger under 22 Januar 1820 opgjort Beregning over Afgifterne efter Fdgne 12 Sept. 1792[14] og 8 Februar 1810 af den dem tilfaldne Arv, godtgjort, at den Deel af Birgitte Marie Torps Boe, som gik i Arv til Sarah Nørgaard og Else Cathrine Nyboe (i Beregningen feilagtigen benævnet Else Birgitte Nyboe), og som ved den første af disses kort efter paafulgte Død[15] udeelt tilfaldt Sidstnævnte, paa den Tid kun blev anslaaet i det Hele til 1972 rbd 5 mk 7 sk; hvisaarsag de kun ville give deres Samtykke til, at en saa stor Deel af Boets Midler bliver Gjenstand for den i Tillægsartiklen til Kobbersmed Torps og Kones Testamente ommeldte lige Arveret for Brødre og Søstre, og det endda efter forholdsmæssigt Fradrag af Begravelses og Skifteomkostninger samt Arveafgifter.
I denne Anledning maa nu bemærkes, at, da her ifølge det omspurgte Testamentes Bestemmelse ikke kan være Tale om nogen Forøgelse eller Formindskelse af Boets eller afdøde Else Cathrine Nyboes Midler siden den Tid hun tog Arven efter Birgitte Marie Torp, men kun om hvad denne Arv paa den Tid den blev tagen virkeligen udgjorde, hvilket ikke kan oplyses ved det Resultat, som de i nærværende Boe afholdte Auctioner have udbragt, saameget mindre som der efter hvad Gudmann Krogh selv har indrømmet, ere foretagne  flere Ansætninger af den Afdøde, saa maa den Værdie, hvortil bemeldte Arv een Gang lovligen er anslaaet, tjene som Regel til at bestemme dens Størrelse saa længe det ikke er beviist, at denne Ansættelse har været urigtig.   Da nu Gudmann Krogh, hvem det maatte paaligge at føre dette Beviis, eftersom det er ham, der har villet gjøre en anden Ansættelse gjældende, Intet i saa Henseende har fremført til at stadfæste sin Paastands Rigtighed, vil denne altsaa ei heller kunne tages til Følge, hvorimod Sagen bliver at decidere overeensstemmende med hans Medarvingers Paastand.   Forsaavidt desuden tillige er erindret, at Gudmann Krogh alene bør afholde de Omkostninger, som Afgjørelsen af denne Quæstion og de oplysninger, han i den Anledning tilveiebringer, medføre, da bemærkes at disse Omkostninger alene udgjøre 2 rbd 2 mk 4 sk, som af ham bliver at udrede for en Udskrift til Brug for Skifteforvalteren. –

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464797

Folio 258b:

Thi decideres:

Af nærværende Boes beholdne Formue bør 1972 rbd 5 mk 7 sk Sølv efter forholdsmæssigt Fradrag af Begravelses- og Skifteomkostninger samt Arveafgifter, komme til lige Deling imellem afdøde Else Cathrine Nyboes Børn uden Forskjel paa Kjønnet, hvorimod Boets øvrige Midler bør deles efter Arvelovene. De af nærværende Quæstion flydende Omkostninger, der andrage 2 rbd 2 mk 4 sk Sølv, bør afholdes af Gudmann Kroghs eller denne Hustrues Arvelod, uden at komme det øvrige Boe til Last. –
Foruden de allerede fornævnte Arvinger Gudmann Krogh, Ole Nyboe og Nicolai Nyboe vare nu ogsaa Niels Jørgen Nyboe, Poul Friis Nyboe, Kjøbmand Sivertsen og Rebslager Magnus Poulsen mødte og paahørte Decisionens Afsigelse. Samtlige disse Tilstedeværende begjærede derefter, at Skiftet idag maatte blive sluttet.   Examinatus juris Jespersen af Moesgaard var mødt paa Skolelærer i Veirum Sogn Henriksens Vegne og erklærede, at han, naar han seer, at Henriksens Fordring efter hans Obligation i Boet bliver anvendt til Niels Jørgen Nyboes Fyldestgjørelse, ikke har nogen videre Paastand at fremføre. Dog maatte han erindre, at der til Henriksens Fordring af 550 rbd vil blive af Boet at tillægge et halvt Aars Rente med 22 Rbd. Gjæstgiver Eyndhoven, der med Arvingernes Indvilligelse ei endnu har afgjort sin Gjæld til Boet 148 rbd saaledes, som han i Skiftesamlingen den 1ste August f. A. havde tilforbundet sig, var mødt og erklærede sig ude af Stand til endnu idag at udrede samme, men begjærede, at dermed maatte blive givet ham Henstand indtil den 25de Marts d. A. , da han saa vil indbetale samme med ½ Aars Rente, og for Capital og Renter tilbyder han sig strax at stille betryggende Pant i 3de ham tilhørende Stykker Jord. Da alle Arvingerne hermed vare tilfredse, gaves Eyndhoven den begjærede Henstand, og underkastede han sig uden videre Søgsmaal at lide Exsolution for Fordringen saafremt denne ikke promte betales den nu fastsatte Dag. –
Dette Forlig bekræftede Eyndhoven med sin Underskrift og indleverede derhos den af ham tilbudte Panteobligation, hvorefter han aftraadte.

P Eyndhoven. –Skifteforvalteren fremlagde Quittering fra Christen Tipsmark for at have erholdt sin Løn 25 rbd 3 mk 10 sk, fra Pigen Ingeborg Madsdatter[16]

Folio 259a:

for at have erholdt sin Løn 11 rbd 1 mk 3 sk, Regning fra Guldsmed Weilgaard paa 2 rbd 1 mk 4(el.9?)sk for at have veiet Stervboets Sølv og en Opgjørelse fra Ole Nyboe over Begravelsesomkostningerne, hvorefter der foruden det ham af Skifteforvalteren leverede Forskud af 100 rbd r. S. endvidere tilkommer ham 2 mk Cour(ant) eller 3 mk 3 sk r. S. (rede Sølv) – Arvingerne bemærkede derhos, at de med Hensyn til, at de Fordringer, som ifølge det i Skiftesamlingen d. 4 Juni f. A. Vedtagne skulde have været bortsolgte ved Auction, \ hvortil endvidere de hos Christen Madsen Soldshuus tilgodehavende 9 rbd 1 mk blive at henføre/ ere i saa høi Grad usikre, at det maa ansees som uvist, om Omkostningerne paa en saadan Auction vilde kunne dækkes, og at derfor endnu Intet i saa Henseende er foretaget. Forsaavidt som der senere maatte findes Anledning til at afhænde disse Fordringer, vil Provenuet blive Gjenstand for en egen Skifterepartition i Forhold til enhver Arvings Anpart – Skifteforvalteren bemærkede, at Poul Jensen af Røikjær i Wind under 16de f. M. har indfriet sin Obligation til Boet med 280 rbd og et Aars Rente 11 rbd 1 mk 3 sk,

[16] tidligere (fol. 238b) nævnt som ”Mathiasdatter” se her: Fam. 30 Birkhus:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=5622#5622,130550 ;
og her, person nr. 23.:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17125176#166695,27991855

at Poul Christensen af Nørgaard i Felding under 19de f. M. til Skifteforvalteren har indbetalt sin af Søren Laursen Nørgaard udstedte Obligations Paalydende med 600 rbd og desforuden i Rente 5 pC. for 1½ Aar 45 rbd, samt at Enken Johanne i Tviislund har indbetalt sin Gjæld efter den af hende udstædte og til Skolelærer Henriksen pantsatte Obligation med 700 rbd samt \det sidste Halvaars Rente med 14 rbd r. S. / Denne Obligation blev af Exam. juris Jespersen indleveret.
Med Hensyn til at Poul Christensen af Nørgaard ved Indbetalingen af sin Gjæld, hvoraf oprindeligen skulde svares 5 pC. aarlig Rente, havde gjort opmærksom, at han desuagtet i de senere Aar aldrig har erlagt meer end 4 pC. Rente til den Afdøde, bleve dennes Arvinger enige om, at den saaledes formeget erlagte 1 pC eller 9 rbd tilbagebetales ham af Boet. –
Slutteligen indleverede Ole Nyboe 2de danske Ducater, som ved Registreringen bleve ham betroede, hvilke Ducater omvexlede og indbetaltes til Skifteforvalteren med deres Værdie 6 rbd 2 mk 6 sk; saa indbetalte ogsaa Cand. philos. Bloch de resterende 2/3 af Kjøbesummen med 176 rbd 4 mk og ½ Aars deraf gaaende Rente 3 rbd 3 mk 3 sk (af hvilke Summer Skifteforvalteren selv dog udredede de 20 rbd r. S.) de hos Kjøbmand

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464798

Folie  259b

Gunst udestaaende 6rbd 2 mk 6 sk tilbød Skifteforvalteren \sig at betale/. Da saaledes Intet videre var til Hinder for Skiftets Slutning; og samtlige mødende Arvinger havde erklæret, at det er dem vitterligt, at ingen Gjæld findes paa Boet, uden hvad der som anført skyldes Skolelærer Henriksen, og at de ville tilsvare hvad anden Gjæld, der maatte opkomme i samme, hvisaarsag Proclamas Udstædelse i nærværende Boe har været anseet overflødigt, blev Boet saaledes opgjort.[17]

A Indtægt
I  I kontant Beholdning :

1 De i Boet forefundne contante Penge 349 – 0 – 0
2 desuden 2de danske Dukater eller deres Værdi 6 – 2 -6
3 Poul Nørgaard i Felding har indfriet sin Obligation med
dens pålydense Beløb
600 – 0 – 0
og deraf erlagt Renter 45 rbd , hvoraf dog bliver at
refundere ham 9 rbd  igjen
36 – 0 – 0
4 Peder Jensen Tviis har indfriet sin Obligation med 400 – 0 – 0
og et Aars Rente deraf 16 – 0 – 0
5 Jens Christian Kjeldals Obligation indfriet med 420 – 0 – 0
og 1 pc Renter deraf for ½ Aar (vide Skiftes 4. Juni 1842)18 10 -3 -1
6 Poul Jensen Røikjærs indfriede Obligation 280 – 0 – 0
og et Aars Renter deraf 11 – 1 – 3
7 Enken Johanne  \Henriksdatter/ i Tviislund indfriet sin
sin  Obligation med
700 – 0 – 0
og et Aars Renter deraf til 11 Juni 1842 28 – 0 – 0
og endvidere ½ Aar til11 Decbr s. A. 14 – 0 – 0
 8  Peder Haislund indbetalt sin Kjøbesum af 1 stk Jord med 220 – 0 – 0
 og ½ Aars Rente 2/3 af Kjøbesummen 2 – 5 – 9  3/5
 9 Løsøreauctionens Beløb, der i alt udbragtes til 1854 rbd 4mk 8 sk, deraf er contant indbetalt 733 – 4 – 0
 10 Jens Jensen Feldehuus i Wind indfriet sin Obligation med 160 – 0 –  0
og 1½ Aars Rente deraf 9 – 3 -9  3/5
Folie 260a
11 Cand. phil Bloch indbetalt Kjøbesummen af det af ham paa Auctionen kjøbte 1 stk Jord 265 – 0 – 0
 og ½ Aars Renter af 2/3 af Kjøbesummen 3  – 3 – 3
 samt for den paa samme Auction kjøbte Mødding 21 – 32 – 0

II  udestaaende Fordringer:

12 Niels Jørgen Nyboes Geld til Boet efter Beviis af 16de Octr 1841 457 – 3 – 6
13 Nicolai Nyboes do efter do 976 – 0 – 0
14 Poul Friis Nyboes do efter do 237 – 4 – 14
15 Ole Christian Nyboes do efter do 214 – 1 – 12
16 Enken Johanne i Tviislund skylder en ældre Renterestance 12 – 0 – 0
17 Kjøbmand Gunts Gjeld, hvilken af  Skifteforvalteren blev indbetalt 6 – 2 – 6
18 Gudmann Kroghs Gjeld ifølge Obligation 56 – 0 – 0
19 Niels Jørgen Nyboes Kjøbesum for  Gaarden 700 – 0 – 0
og ½ Aars Renter af 2/3 af Kjøbesummen 9 – 2 – 0
20 Eyndhovens Kjøbesum for et stk  Jord, Brunbakken kaldet 148 – 0 – 0
og ½ Aars Renter deraf 2 – 5 – 12
 21 Af Løsøreauctionens Beløb udestaar  hos Arvingerne ialt 1121 – 0 – 8

nemlig hos

Nicolai Nyboe 111 – 0 – 3
og desuden af Incassator betroet ham 20 – 0 – 0
Poul Friis Nyboe 9 – 1 – 8
N. J. Nyboe 191 – 4 – 12
Ole Nyboe 109 – 3 – 14
og desuden af Incassator betroet ham 400 – 0 – 0
Gudmann Krogh 37 – 0 – 5
og hans Kone 101 – 2 – 13
Kjøbmand Sivertsen 113 – 4 – 5
Rebslager Poulsen 27 – 0 – 11
22 Af Kjøbesummen for Boets faste Ejendomme foruden
den allerede under No 19 anførte Gaard, udestaar

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464799

Folie 260b

                                                              Transp

hos Arvingerne, Renten iberegnet i alt 2327 – 3 – 12
nemlig hos
Nicolai Nyboe 245 – 0 – 0
og ½ Aars Rente af de 2/3 3 – 1 – 9  3/5
Poul Friis Nyboe intet
Niels Jørgen Nyboe 410 – 0 – 0
og ½ Aars Rente af de 2/3 5 – 2 – 13
Ole Nyboe 398 – 0 – 0
og ½ Aars Rente af de 2/3 5 – 1 – 13
Gudmann Krogh 504 – 0 – 0
og ½ Aars Rente af de 2/3 6 – 4 – 5
Kjøbmand Sivertsen 740 – 0 – 0
og ½ Aars Rente af de 2/3 9 – 5 – 3
23 Endelig har Boet følgende udestaaende  Fordringer, der ikke
ansees for at være af nogen Værdie og som derfor ikke ere
komme med under Beregningen
a hos Poul Nielsen Kjærgaard en Restcapital af hans Obligations Paalydende, stor 100 – 0 – 0
b hos Hattemager Mulvad en do 51 – 0 – 0
c hos Jens Jensen Wodde efter Obligation 70 – 0 – 0
d hos Lars Maigaard efter den fremlagte Klage til Forligelses-
commisionen
60 – 0 – 0
e hos Niels Laursen Skjerk efter Obligation 250 – 0 – 0
f hos Christen Madsen Soldhuus 9 – 1 – 0
Summa Indtægt 10556 – 0 – 12  r S

B  Udgift

1 Til Begravelsen leveret O. Nyboe 100 – 0 – 0
og de foruden har hann derfor tilgode 0 – 3 – 3
2 Tjenestekarl Christen Tipsmarks Løn 25 – 3 – 10
3 Tjenestepigen Ingeborg Madsdatter do 11 – 1 – 3
4 Boets Afgift til Vognmandslauget 0 – 2 – 4
Lateris 137 – 4 – 4

Folie 261a

Transp Udg. 137 – 4 – 4 Indt  10556 – 0 – 12
 5  Byskriverens Betaling for Expeditionen af  Kataloger
til Auctionen
9 – 4 – 0
 6 Politibetjenten forat ordne Godset til Løsøreauctionen 3 – 1 – 3
 7 for Tinglæsning af adskillige af Boets Documenter
(vide Skiftesamling 25. Febr. 1842) har Skifteforvalteren
udbetalt af Boet
36 – 1 – 12
8 Beskrivelse af Auctionsforretningen over Stervboets
Ejendomme
7 – 4 – 12
 9  en Sparekasse Contrabog 0 – 1 – 0
 10  Guldsmed Weilgaard for at have veiet Boets Sølv 2 – 1 – 4
11  Skifteforvalterens Tilgodehavende for 3 Opsigelser af Boets
Capitaler og deres Forkyndelse m. m.
3 – 2 – 1
 12 for en Attest af Auctionsprotocollen 2 – 0 – 1
 13 for Udskriften til Brug ved Decisionens Afsigelse 2 – 2 – 4
 14 Gjeld til Skolelærer Henriksen 550 – 0 – 0
og et Aars Renter deraf 22 – 0 – 0
15 Skiftets Omkostninger
a Salair 106 – 0 – 0
b Justitsfondet 21 – 1 – 3
c Skiftebrevet  a 40 Ark 20 – 5 – 0
d Bekræftelsen 0 – 5 – 0
e Justitsfondet 4 – 2 – 0
f Revisionscontoret 35 – 2 – 0
g Kongens Kasse 7 – 0 – 6
h stemplet Papir 7 – 4 – 0
i slet do 0 – 4 – 14
k Vurderingsmænd og Vidner 8 – 0 – 0
>> 275   – 0 – 7
Summa Udgift 1051 rd 5 mk 0 sk  >>Indt 10556 rd 0 mk 12 sk

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464800

 Folie 261b:

 Naar Indtægten drages fra Udgiften 19  bliver der igjen en Beholdning af 9504 – 1 – 12
19) det må vel være omvendt
 deraf vil ifølge den i dag afsagte Skiftedecision komme til lige Deling uden  Hensyn til Arvingernes Kjøn, den Sum 1972 – 5 – 7
 med en forholdsmæssig Andeel af Begravelses- og Skifteomkostninger og Arveafgifter, hvilke sidste overensstemmende med Frd 8. Febr 1810
bliver½ pC i alt
65 – 5 – 1
 igjen 1907 – 0 – 6
 og da de saaledes fratrukne 65 – 5 – 1 igjen maa blive at lægge til den
førstnævnte Sum bliver den hele Arv, som kommer til Deling mellem
\Sønner og Døtre, deels uden Forskjel paa Kjøn, deels/ efter Arvelovene
9570 – 0 – 13
 hvoraf bliver at udrede ½ pC Afgift efter Frd 8 Febr 1810 i alt 47 – 5 – 2
samt at fradrage ovenstaaende 1907 – 0 – 6 1954 – 5 – 8
altsaa bliver  igjen til Deling efter Arveloven 7615 – 1 – 5 r. S
Hvilken Deling bliver at iværksætte saaledes:
A af de 1907 – 0 – 6 erholder:
1 Sønnen Niels Jørgen Nyboe 272 – 2 – 10
2 Sønnen Nicolai Nyboe 272 – 2 – 10
3 Sønnen Poul Friis Nyboe 272 – 2 – 10
4 Sønnen Ole Chr. Nyboe 272 – 2 – 10
5 Datteren Ingeborg Nyboe der har været gift med Jacob Poulsen, er død, men har efterladt sig2  Sønner, Magnus Poulsen og Simon Poulsen og 2 Døtre Marie Frederikke Poulsen, der er ugift, og

Folie 262a

Pauline Bathilde, gift med Snedkermester Peter RasmussenJensen i Præstøe, hvilke 4 Børn arve den Lom som deres Moder ville være tilfalden, og saaledes at Broder tager dobbelt Lod mod Søster, i alt 272 – 2 – 10
6 Datteren Ane Marie Nyboe, nu gift med  Gudmann Krogh 272 – 2 – 10
7 Datteren Ane Kirstine Nyboe, gift med Kjøbmand Sivertsen 272 – 2 – 10
i alt 1907 – 0 – 6
 B  af de 7615 -1 – 5, som deles efter Arvelovene erholder:
 1  Niels Jørgen Nyboe 1384 – 3 – 8 2/11
 og dertil de fornævnte 272 – 2 – 10
 hvortil endnu kommer Skolelærer Henriksens Fordring, som er ham  skjænket af denne 572 – 0 – 0
2229 – 0-2  2/11
 derfra hans Gjæld til Boet:
 efter Obligation 457 – 3 – 6
 Forskud paa Arv 200 – 0 – 01
Jordens Kjøbesum 410 – 0 – 0
Løsørets do 191 – 4 – 12
Rente af Jorden 5 – 2 – 13
Gaardens Kjøbesum 700 – 0 – 0
Renten af de 2/3   9 – 2 – 0                                                                >> 1974 – 0 – 15
igjen til Udbetaling 254 – 5 – 3
2 Nicolai Nyboe 1384 – 3 – 8  2/11
og dertil de fornævnte 272 – 2 – 10
1657 – 0 –  2
derfra han Gjæld til Boet:
efter Beviis 976 – 0 – 0
Forskud paa Arv 110 – 0 – 0
Jordens Kjøbesum 245 – 0 – 0
Rente af de 2/3 3 – 1 – 9  3/5
for Løsøret  i alt 231 – 0 – 3
>> 1465 – 1 – 12  3/5
igjen til Udbetaling 191 – 1 – 5 2/11

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464801

Folie 262b

3 Poul Friis Nyboe af Ringkøbing 1381 – 3  –  8  2/11
dertil Arven efter Litr A 272 – 2 – 10
1657 – 0 – 2  2/11
derfra hans Gjæld til Boet:
efter Beviis 237 – 4 – 14
for Løsøreauctionen 9 – 1 – 8
Forskud paa Arv 600 – 0 – 0
>> 847  – 0 – 6
 efter Fradrag af 1 rbd i Fortovspenge  igjen til Udbetaling 808 – 5  -12
4 Ole Christian Nyboe 1384 – 3 – 8  2/11
dertil Arven efter Ltr A 272 – 2  – 10
1657 – 0 – 2  2/11
derfra hans Gjæld til Boet:
efter Beviis 214 – 1 – 12
Jordens Købesum 398  -0  -0
Rente af de 2/3 5 – 1  -13
for Løsøreauctionen 109 – 3 – 15
Forskud paa Arv 400 – 0 – 0
do   do 100 – 0 – 0
>> 1227 – 1 – 8
igjen til Udbetaling 429 – 4 – 10
5 Afdøde Ingeborg Poulsens født Nyboes Børn erholder af
Arven Ltr Ben Søsterlod
692 – 1 – 12  1/11
og dertil Broderlodder  af Ltr A 272 – 2 – 10
964 – 4  -6  1/11
der deles mellem dem saaledes:
a Sønnen Magnus Poulsen faaer en Broderlod 321 – 2 – 7  1/3
hvori angaar hans Gjæld til Boet 27 – 0 – 11
igjen til Udbetaling 294 – 2 – 12  1/3
b Sønnen Simon Poulsen faaer en Broderlod uden Afdrag 321 – 3 – 7  1/3
 c  Datteren Marie Frederikke Poulsen faaer en Søsterlod uden  afdrag 1604 – 4 – 11  1/3
Folie  263a:
 d  Datteren Pauline Bothilde Poulsen gift med Snedker Peter Rasmussen Jenseni Præstø erholder en Søsterlod 160 – 4 – 11  2/3
 med fradrag  i Fortovspenge 1 – 0 – 0
 igjen til Udbetaling 159 – 4 – 11  2/3 
6 Datteren Anne Marie Nyboe, gift med Gudmann Krogn erholder
en Søsterlod
692 – 1 – 12  1/11
og dertil en Broderlod af Ltr A 272  -2 – 10
964 – 4 – 6  1/11
derfra G. Kroghs Gjæld til Boet:
Købesummen for Jord 504 – 0 – 0
Renten af de 2/3 6 – 4 – 5
Kjøbesum for Løsøre 138 – 3 – 2
Forskud paa Arv 40 – 0 – 0
efter Obligation 56   -0 – 0
igjen til Udbetaling 217 – 4 – 8
 7 Datteren Ane Kirstine Nyboe, gift med Kjøbmand Sivertsen i  Ringkøbing, erholderen Søsterlod 692 – 1 – 12  1/11
 og dertil Broderlod af Arven A 272 – 2 – 10
964 – 4 – 6  1/11
 derfra hans Gjæld til Boet fir indkøbt Jord 740  -0 – 0
 Renten af 2/3 9 – 5 – 3
 for købt Løsøre 113 – 4  -5
 >> 863 – 3  -8
  efter fradrag i Fortovspenge 1 rbd,   igen til Udbetaling 100 – 0 – 14 

 

Med denne Opgjørelse og Deling erklærede samtlige Arvinger sig tilfredse. Med Hensyn til at nogle af Boets Capitaler endnu udestaaer hos Andre end arvinger-ne selv, vedtoges det, at deumyndige Simon Poulsen og Marie Frederikke Poulsen,

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464802

Folie 263b

hvis Arvemidler blive at inddrage under Overformynderiets Bestyrelse, strax erholder deres Arv udlagt i de contante Penge;Ole Nyboe erholdt Udlæg for 400 rbd r.S. i den i Holstebroe Sparekasse indsatte Capital, hvorfor Contrabog var fremlagt, og for dennes øvrige paalydende Sum 200 rbd tog Magnus Poulsen Udlæg i samme. Poul Friis Nyboe tog Udlæg i Gjæstgiver Eyndho-vens Obligation for dennes Paalydende med Renter, ialt 150-5-12 og Nicolai Nyboe i den resterende Rente af 12 rbd hos Enken Johanne \Henriksdatter/ Tviislund. – Da Skifteforvalteren ved nærmere Gjennemsyn af Forhandlingen bemærkede, at han af en Feiltagelse har ført Boet til Udgift Gebyhret for den Skifteextract[20], som det i Decisionen er paalagt G. Krogh at udrede, med    2-2-4 og at han ved en Feil i Opsummeringen har beregnet

20  se ods: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Skifteekstrakt

Boets Indtægt for lidet med 0 – 1 – 9
samt 2 Gange beregnet ½ pc af Capitalen 65-5-1, altsaa for meget 0 – 2 – 0
i alt 2  – 5 – 13
men at han igjen har beregnet Boets Udgift for lidet, idet han har  udført
Udgift til Vognmandslauget med 0-2-4 i stedet for 2-0-4 og at saaledes hos Boet faaer tilgode
1 – 4 – 0
saa bliver igjen 2 – 1 – 13
som bliver, at tilsvare Boet af Skifteforvalteren, til hvem G. Krogh derimod betaler de skyldige   2-2-4. De samtlige Ved-kommende paa Skiftet tillagte Contante Summer bleve dem derefter udbetalte \og Magnus Poulsen modtog Arven paa sine 3 Sødskendes Vegne,/ hvormed deres Underskrifter i Protocollen saavel som og angaaende hvad ellers paa Skiftet er passeret deres Underskrifter tjene til Beviis. – Med Hensyn til at det under No 22 fremlagte Gjældsbeviis er skrevet paa ustemplet Papiir, bliver Rentekammerets Resolution at erhverve Omstemplingen betræffende . Forøvrigt attesterede Skifteforvalteren, at det befalede stemplede Papiir rigtigen har været forbrugt. – Skiftet blev saaledes sluttet og tilendebragt og det Passerede underskrevet –
CNPetersen Schou Nicolaj Nyboe N. J. Nyboe
 Folie 264a
Paa egne og P.R.Jensens Vegne                               O.C. Nyboe      P.F.Nyboe
M Poulsen, desuden somVærge for de Umyndige. –            Gudmann KrogSivertsen
som Vidner
Rømer R Femhøi

Efter at Skiftet var sluttet, blev Skifteretten igjen sat med Hensyn til at  Skifteforval-teren var bleven opmærksom paa, athan ved at udregne hvilken Sum der bliver at dele i lige Lodder mellem Sønner og Døtre og hvilken Sum der bør fordeles med For-skjel paa Broder og Søsterlodder, er kommen til at beregne 65-3-1 for meget til den  sidstnævnte Sum, idet nemlig denne er beregnettil   7615-1-5, hvilket sammenlagt med den anden Sum    1907-0-6 og ½ pC   47-5-2,  udgjør   9570-0-13, imedens den hele Beholdning efter den egentlige Opgjørelse kun udgjør   9504-1-12, fra hvilken altsaa retteligen burde været fratrukket den ene omspurgte Arvesum,   1907-0-6 samt ½ pC af hele Arven (med Undtagelse af de 65-5-1 ) der som tidligere rettet kun udgjør
47-3-2   >>       1954-3-2
                 7549-4-4

De saaledes formeget beregnede 65-3-1, blive, da desforuden de 2 mk allerede ved den foregaaende Berigtigelse af ½ pC Afgiften er Arvingerne godtgjorte, ialt at fratrække dem i deres Arvelodder, med 65-5-1, saaledes at hver af Sønnerne Niels Jørgen Nyboe, Nicolai Nyboe, Poul Friis Nyboe og Ole Nyboe tilbagebetale 11-5-13 3/11 og hver af Svigersønnerne Gudmann Krogh og Sivertsen   5-5-14   2/11, og af Ingeborg Poulsens Børn hver af Sønnerne Magnus Poulsen og Simon Poulsen   1-5-14   58/66 og hver af Døtrene Marie Frederikke Poulsen og Pouline Bothilde Jensen   0-5-1?   1? 19/66. Samtlige Arvinger, somigjen vare mødte, tilbagebetalte de saaledes omhandlede 65-5-1 , hvorefter det Passerede paany blev bekræftet.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464803

Folie 264b

med Underskrift.
CNPetersen MSchou   N.J.Nyboe
Nicolaj Nyboe   P.F. Nyboe   O.C.Nyboe   G Krog
S. Sivertsen  M Poulsen                                            Mit Tilgodehavende: 2-14-4 er mig betalt
J.Weilgaard
Som Vidner                                                                  De under Indtægter post No 3 ommeldte
N Rømer       R Femhøi                                               9 Rdb er mig betalt
Poul Nørgaard
m  f  P

Rigsdaler – sølvmønt af skiftende værdi brugt i Danmark til 1873.
1 Rigsdaler = 6 mark = 98 skilling (om jord) – 1 Album = 57 Kvadratmeter, 1 Skæppe = 12 Album,
1 fjerdingkar = 3 Alen