Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Skyum Hørdum Kommunes Sogneraad 1902 vedr. nyt orgel til Hørdum kirke

Da Kroejet Johannes Nybo Kolldby agter at Skænke
et Orgel til Hørdum Kirke, forpligter Sogneraadet sig
til med det høje Amtsraads Tilladelse, ikke alene aarlig
af Kommunens kasse at udbetale mindst 50 kr. til dets
Betjening, men forpligter sig endvidere, saavidt muligt,
til enhver tid , at drage Omsorg for dets Betjening, og
ved det første Lærerembeds  Ledigelse i Hørdum, eller
Kommunen, da at søge  dertil beskikket en Lærer eller
Lærerinde med forpligtelse til at betjene Orgelet, samme
forpligtelser indgaar Sogneraadet paa med Hensyn til
Skyum Kirke, saasnart Orgel indføres der.

            Næste Møde berammes til Mandag den 8,de September efmd. Kl. 2

             Skyum Hørdum Sogneraad den 11-9-1902

P. Hammer,
Hans Holm,
Kristen Ringgaard,
Chr. Møller,
Niels Munck,
Peder Ringgaard,
Jens Vangsgaard

            Udskriftens rigtighed bekræftes Skyum den 2,de December 1902
P. Hammer- Formand