Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Skyum Hørdum Kommunes Sogneraad 1890 vedr. Koldby sygehus

   Billedet er dateret 1912 i ø.v.hj.

                                                            

 

 

      Billeder stammer fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune  

      

 side 1

 

 

side 2

 

 

side 3

       Klik på billederne for at få eet bedre billede.

 

Sygehus i Koldby 

Da Omegnen omkring Koldby længe har følt Savnet af et Sygehuus, og da Amtsraadet i sit Møde d. 26 f. M., har givet til kjende, at Amtet vil montere og fremtidig holde i Drift et Sygehuus i Koldby, samt udrede Halvdelen af den Sum en saadan Bygning vil koste at opføre naar den paagjældende Egn vil tilskyde den anden Halvdel af Byggesummen

I den  Anledning  blev der  6. December 1890 afholdt et samlet møde i Koldby Kro af 6 Sogneraad, Skyum Hørdum, Hassing Villerslev, Sønderhaa Hørsted, Harring Stagstrup, Snedsted og Nørhaa Sogneraad og det blev vedtaget  i forening at udrede halvdelen af  hvad  en Bygning til Sygehus i Koldby vil koste at opføre. Denne Udgift blev foreløbig for: Skyum Hørdum Kommune anslaaet til 18 kr. pr. td. Hartkorn. Sogneraadet  forbandt  sig fremdeles til i samme Forhold som i dag bestemt at tilskyde denne Kommunes Part af hvad Bygningen mulig vil koste mere at opføre ud over i dag kalkuleret. Koster Bygningen herunder sker Afdrag i samme Forhold.
Bygningen bliver Amtets Ejendom og Amtet erholder fri og uforbehæftet Skjøde paa Hus og Haven.

Læge Block, Apoteker Edinger og Gjæstgiver  Joh. Nybo erkender i forening i det omhandlede øjemed at Skjænke fornøden bygge og haveplads samt lade kaste en brønd der giver tilstrækkelig vand.
Med hensyn til Tilvejebringelse af den fornødne Kapital  vedtoges  at overdrage denne Sag til et udvalg bestaaende af formændene for ovenstaaende 6 Sogneraad .
Det overdrages formanden for Skyum Hørdum Sogneraad  at  foranstalte  det fornødne  til at rejse den nødvendige Kapital.

Skyum Hørdum Sogneraad d. 6. Dec. 1890
Anders Christian Sørensen,( fra Irup Hovedgaard)    Peder Ringgaard, Anders Overgaard , Jens Vangsgaard, Jens Østergaard,
Peter Hammer

Afskrift af dokumenter stammer fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune