Kjøbecontract Koldby Kroe 1857

Imellem Niels Chr. Simonsgaard af Koldby Kroe og Johannes Nyeboe oprettes følgende

KJØBEKONTRACT

Jeg N. C. Simonsgaard sælger til J. Nyeboe den mig tilhørende Koldby Kroe med dens paastaaende Bygninger og samtlige dens tilliggende Jorder, der indbefattet det huus hvorpaa jeg fortiden har Kjøbecontract, alt uden Undtagelse paa følgende Vilkaar:

a

Med Bygningerne følge kun hvad muur og nagelfast der henhøre til disse og som udgjøre dele af samme og som ej heller kan skilles derfra uden at beskadige disse, samt Reolen i Storestuen og Butiks-indretningen.

b

Eiendomme tiltrædes til 1ste April af Kjøberen, til hvilken Tid Sælge- ren saaledes fraflytter og ryddeliggjør Eindommen.

c

Kroholds og andre til Eiendommen hørende Prævelegier og Rettig- heder er naturligviis indbefattet i Handelen, men de maae af Kjøberen selv besørges ansøgte og forandrede.

d

Indtil Fratrædelsen 1ste April beholder Sælgeren fuld Raadighed over og Brug af Eiendommen, mod at han forsvarlig driver og vedligehol- holder denne og afleverer den i dens forsvarlige nuværende Stand.

e

Den ved Eiendommen værende Gjødning og Fourage følger i Kjøbet og udføre det behørige Markarbejde, da og nedlægge Vintersæden. Alt forsvarligt.

f

Alle af Eiendommen gaaende Skatter og Afgivter hvorunder for Præ- velegerne, samt Tiender og Communeskatter, saavel som Aftægten til Christian Korsgaards Enke, som Kjøberen overtager, udreder Sælgeren for første Halvaar 1857 men for Eftertiden af Kjøberen.

g

Kjøbesummen er 15000 r., som betales med 7000r. i 11. Juni Termin 1857 uden renter og 8000r. betales i 11. Juni Termin 1858 med et helt Aars rente.

h

naar de 7000r. ere betalt i 11. Juni Termin 1857 kan Kjøberen fordre Skjøde, imod at han da stiller Sælgeren saadan Sikkerhed for de 8000r., saa han kan være betrygget og i dette Tilfælde, som ellers, naar Skjøde skal meddeles, giver Sælgeren Kjøberen lovligt og uforhæftet Adkomst.

I

Alle i Anledning af denne Handel medgaaende Omkostninger til Kjøbecontract og Skjøde samt derhos Tinglæsning og ½ Procent udredes af Sælger og Kjøber med Halvdelen.

k

Som Cautionist og Selvskyldner for Handelens Opfyldelse paa Kjøberens Side og navnlig for Kjøbesummens rigtige Erlæggelse indestaar Propr. Amtsraadsmedlem Chr. Raastrup, hvilket han ved sin Underskrivt herpaa forbinder sig til.

I

I Tilfælde af Ildsvaade staaer Bygningerne for Kjøberens Regning og Risiko mod at han er berettiget til at hæve Assurancesummen.

Til Bekreftelse under vore Hænder i Vidners Overværelse.

p. t. Vestervig Kroe den 7. August 1856

N.C.Simonsgaard                            J. Nyeboe                                   C. Raastrup

Til Vitterlighed

………………..

Sørensen