Skjøde Koldby Kroe 1853

SKJØDE
Underskrevne H. Becher, nu boendes i Stagstrup Sogn, gjør herved vitterligt, i Overeensstemmelse med ved hæftede Kjøbeconctract, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og med fuldkommen Ejendomsret overdrager fra mig og mine Arvinger til Niels Christian Simonsgaard og hans Arvinger Stedet ” Koldby Kroe” kaldet i Hørdum Sogn med dets paastaaende Bygninger og underliggende Ejendomme
Matr. No. 34a med Hartkorn 2 Skpr. ½ Alb. Gl. Skat 41 Sk.
“ “ 35a “ “ 2 Skpr, 2Fkr.13/4 Alb. “ “ 48 Sk.
“ “ 30a Villerslev ½ ” “ “ 25 Sk.
Med samt Anpart Konge Korn – Kirke Korn– og Qvægtienden af Matr.
No. 34a og 35a, samt den til Stedet hørende Rettighed til Kroehold, hvorpaa han nu har erhvervet Bevilling, Alt for den i Kjøbecontracten betingede Kjøbesum 6800 Rdr. r. S., skriver Sex Tusinde og Otte Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv. Og da nu Kjøberen, fornævnte N. C. Simonsgaard, har fyldestgjort mig for Kjøbesummen, deels ved Contant Betaling, deels ved Obligations Udstedelse, bliver herved ovennævnte Koldbyekroe med Bygninger, Ejendomme og Tiender ham tilskjødet til fuldkommen Ejendomsret med samme Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg det selv ejet haver efter thinglæste Skjøder af 20. August 1830, 8. Januar 1829 og 21. Octbr. 1832, Alt imod at Kjøberen, som Alt har taget det kjøbte i Besiddelse, svarer alle deraf gaaende Kongelige Skatter, Byrder og Tyngder af hvad Navn nævnes kan, derunder indbefattet Forheftelsen til Nationalbanken og dens Forrentelse, dog bliver i Tilfælde af, at 1/6 Deel Forheftelsen er indfriet, Actieretten Kjøberen uvedkommende. For Vanhjemmel inderstaar jeg efter Loven.
Dette Skjøde, hvortil i Mangel af stempl. Papiir No. 34 af
1.ste Klasse til 45 Rdr. 32 Sk.
er forbrugt:
1 stk. No. 11 af samme Klasse til 6 Rd. 64 Sk.
1 ” ” 11 ” ” ” ” 6 ” 64 ”
1 ” ” 10 ” ” ” ” 6 ” – ”
1 ” ” 10 ” ” ” ” 6 ” – ”
1 ” ” 9 ” ” ” ” 5 ” 32 ”
1 ” ” 8 ” ” ” ” 4 ” 64 ”
1 ” ” 8 ” ” ” ” 4 ” 64 ”
1 ” ” 8 ” ” ” ” 4 ” 64 ”
1 ” ” 2 ” ” ” ” – ” 64 ” 45 Rdr. 32 Sk

og hvorved altsaa den Kongelige Kasses Ret er iagttaget under mit Navn under Vidners Overværelse.

Vilsund i Stagstrup Sogn den 8. Juni 1853
H. Becher
Til Vitterlighed
Gunorsen
Bendixen
I Anledning af dette Skjøde er givet 2 Mk. til Fattigkassen.
Der skyldes Intet til mig eller Communen, som kan hindre Thinglæsning.
Schyum d. 15de Juni 1853
Bille
Læst inden Hassing Refs Herreders Ret Torsdagen den 30. Juni 1853 og derefter protocolleret,

Testerer
………..
Tinglæsning 4 rbd.
Indførelsen 15
Justitsfonden 794/5
Copipenge 15
promille 3 ”
_________
8 rbd 134/5 sk.
Otte Rigsbankdaler Tretten 4/5 Skilling Sølv