Købmand Rasmus Alexander Nyboe`s legat fra 1853

Vedtægt for købmand Rasmus Nyboes legat.

§l.

Fondens navn er” Købmand Rasmus Nyboes Legat “.
Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§2.

Fondens formål er at yde støtte til:

A)   5 legatportioner a kr. 200,- til værdige og trængende medlemmeraf købmand Rasmus Nyboes slægt.

B)  et børneasyl  eller en institution der kan sidestilles hermed.C)  værdige og trængende arbejdere.

D)   værdige og trængende enker eller døtre efter mænd af arbejder-
standen.

E)   værdige og trængende mænd af handels- eller håndværkerstanden.

F)   værdige og trængende enker eller døtre efter mænd af handels-/
håndværker-/ eller embedsstanden, derunder indbefattet enker efter
bestillingsmænd.

G)   Samfundet og Hjemmet for Vanføre og Foreningen til fremme af
blindes selvvirksomhed, hver med et årligt legat på kr. 300,-.

H) ubemidlede patienters kur og pleje på et sanatorium, hospital eller
rekonvalescenthjem eller rekreation i eller uden for hjemmet.

Størrelsen af legatportioner til grupperne B til F og H fastsættes efter
bestyrelsens skøn.

§3.

Fondens bundne egenkapital andrager ved oprettelsen af denne vedtægt
kr. 543.173,22. Af dette beløb er kr. 518.133,50 anbragt i børsnoterede
obligationer og kr. 25.039,72 er kontante midler.

§4.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Et medlem af fondens
bestyrelse skal være jurist og et medlem skal være læge. Det juridiske
medlem af fondens bestyrelse fungerer som fondens formand. Fonds-
bestyrelsen er i øvrigt selvsupplerende.

Fondsbestyrelsen foranlediger, at der føres et referat over de beslutninger
der foretages i fonden.

§5.

Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af
justitsministeriet fastsatte regler herom.

Midlerne anbringes til administration i en af justitsministeriet godkendt
forvaltningsafdeling.

§6.

Fondens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have
udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med
en status. Regnskabet revideres efter reglerne i fondsloven.

§7.

Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og
efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuelt konsoliderings-
beløb til den bundne kapital, uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse
med § 2.

Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge et beløb
svarende til 25 % af det i regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger.

§8.

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller
indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen
efter tilladelse fra Civilretsdirektoratet anvende den bundne kapital til
formålet eller søge fonden sammenlagt med anden fond med et tilsvarende
formål.

Fondens bestyrelse ( september 1998 ) består af:

Advokat Nils Dittmer, formand
Julie Sødrings Vej 5

2920 Charlottenlund

Professor, overlæge, Ph.D. Niels Michelsen
Eckersbergsgade 25

2100 København ø

Vicedirektør Bjørn Bogason
Hørsholm Park 10

2970 Hørsholm.

[ Legatet er under opløsning og vil ophøre ved udgangen af 2014. NKN]