Nyboe tændte lunte i Koldby

             Skyum og Hørdum sogne har stedse måttet leve med den kendsgerning,at Koldby tog revance for ikke at kunne figurere med selvstændigt sognenavn. Ingensinde har de Koldby-folk  ladet  sig  kyse  af   spøgelsesvæsenet. Den hvide Dame«, på den nærliggende gård, Irup, hvis historie går mange århundreder tilbage.
Folk i Koldby har altid forstået at færdes i den til enhver tid tilgængelige nutid. I denne konstatering ville det være ganske misvisende at forbigå igangsætteren og handelsmanden Johannes Nyboe, hvilket da heller ikke er sket i den nye sognebog.
Johannes Nyeboe kom til Koldby i 1847 i en alder af 17 år. Han købte i 1856 den kgl. privilegerede kro og giftede sig året efter med datteren fra Tøttrupgaard. Allerede i 1858 byggede han den kro på den modsatte side af vejen og anlagde det der nu kaldes ”Parken” i Koldby.
Johs. Nyboe flk afgørende betydning for Koldby’s fremtid. Han byggede både bageri og smedie, handlede med kreaturer over hele Thy og Mors og handlede stude på Husum Marked.   I en årrække og indtil Thybanens åbning i 1882 bestred han postbesørgelsen mellem Thisted og Oddesund, han lod opføre apotek og var medinitiativtager til Koldby Sygehus – nu plejehjemmet Koldbyvang.
Johs. Nyboe var dog ikke almægtig. Det lykkedes ham ikke at få Thybanen over Koldby.   Den kendsgerning tog han og senere generationer op som en udfordring for i stedet at knytte deres virke til, at Koldby havde landevejen gennem Thy.
Koldby fik med tiden oparbejdet et håndværker- og forretningsmiljø på trods af hård konkurrence fra stationsbyen Hørdum.
Koldby er også i skrivende stund hjemsted for de to sognes folkeskole, og en række impulser kom fra et aktivt foreningsliv, der stadig består.
Om det er ånden fra dengang vides ikke, man Koldby har også i nyeste tid formået at kridte skoene. Først i 70-erne var byen dog præget af stilstand, indtil en kreds af borgere bestemt sig for noget andet. Det blev starten til bl.a. hele det nye boligkvarter kvarter sydligst i byen, genbo til det håndværkerområde, der forlængst har måttet melde fuldt optaget.

(Fra Thisted Dagblad den 23 oktober 1993)