Morten Aleksandersen Nyboe 1797 – 1822

Der blev 3. april holdt registrering og forsejling over den afdøses bo:

Aar 1822 den 3. April mødte paa den af Amtet constituerede Bye og Herredsfoged for Holstebro og Hjerm-Ginding Herred Examinatus juris Niels Mehl, der i dag var fraværende paa anden forud bestemte Forretninger, vegne …….. ved benævnte Herreds Contor Thomas Yde med undertegnede Testes i Store Skikkild i Vejrum Sogn for sammesteds at afholde Registrering  og Forseilingsforretning efter den afdøde Selvejergaardmand Morten Nybo. –

Det blev foreløbigen bemærket som Aarsag til at denne Forretning ikke blev foretaget sidste 1. Dennes, hvilken dag Skifteforvaltern som Foged var nærværende her paa Stedet for at optage Forhør i Anledning af at den Afdøde havde aflivet sig selv, var den, at dette Forhør benævnte Dag først fik Ende ved Middagstid og at Skifteforvalteren havde nogle andre forud bestemte Forretninger om Eftermiddagen, samt at det i Gaar var Marked i Holstebro, hvorfor denne Forretning i Dag først kunde paabegyndes. -Under Forretningen var tilstede den Afdødes Enke Sara Henrichsdatter med den af hende antagne Lauværge Propritær Nyssum til Quistrup. -Enken opgav efter opfordring den Afdødes Arvinger, nemlig 1. HuusModer Anne Maria, gift med Niels Christian Buch paa Krogsgaard i Gudum sogn. 2. en Halvbroder Ib Nyeboe, 3. en Do Rasmus Nyboe, 4. en Helbroder Mette Nyeboe, 5. en Halvbroder Alexander Buch, 6. en Do Laust Buch, 7. en Do Christen Buch, 8. en Halvsøster Ingeborg Buch, 9. en Do Stine Buch og 10. en Do Thrine Buch, hvilke Arvinger som tillige opholdt dem paa benævnte Krogsgaard, men disses Alder kunde ikke i Dag opgives, da det ikke vidstes. -Enkens Lauværge anmeldte, at Enken havde sagt ham, at hun ubestemt kunne angive om hun befandt sig frugtsommelig ved den Afdøde og derfor forbeholdt det nødige ved de senere Skifteforsamlinger i denne Anledning. – For de af foran førte benævnte Erindringer der maatte være umyndige beskikkede Skifteretten for i Dag som Tilsynsværge for disse, Aftægtsmand Christen Nielsen i Store Skikkild for at paase deres ………..Forretninger.

Forretningen paabegyndtes som følger:

 

I Dagligstuen.

Et rund Bord, 1 ….. Slagur med Huus hvilke begge efter en af Aftægtsmand Christen Nielsen ……… forevisende Aftægtscontrakt ………. Et Eege Skatoll med Skab hvori fantes noget af Enkens Gangklæder, 1 Eege Dragekiste hvori befandtes noget Ragelse. En mæssing Fyrbækken, 2de Stole med Sæder, 1 Do uden.

 

I Stuen.

1 Jern Bilægger Kakkelovn, 1 Blaamalet fyhe Chatoll, 1 brunmalet Do, der blev forsynet med …… ….., 1 stor grønmalet Klædesskab, 1 stk lidet Skab paa Fod, 1K….. og 4 Stole, 1 liden rødmalet Dragkiste, 1 mindre Do gl. Eeg, 1 Kobber ………, Et Speil, 1 rødmalet Sengested med blaa Omhæng, 1 blaamalet Bord.

 

I et Giæstekammer.

Et Stolpesengested med ….. Omhæng.

 

I et ander Giæstekammer.

Et Bord og et Saltetrug.

 

I et sakaldt Blaaekammer.

1 grøn Bielægger Kakkelovn. Et skak(?) Sengested, derpaa 2 Dyner 3 Puder og et par Lagner.

 

I Spisekammeret.

4 Tinfade og 2 Do Tallerkner, 1 kobber Æbleskivepande, 1 messing Lysestage, 1 blaa Stenfad, 2 sorte Flasker, 1 gl. Sigte og 1 grynkværn.

 

I Ølkammeret.

1 Øltønde og 1 Lygte.

 

I Folkestuen.

1 Fyrrebord og 1 Do Skammel, 2 træestole, 1 JernBielæggerKakkelovn, 6 Mælkesætter og 1 Ølkande, 1 stor Brødkniv, 1 Mælkehylde.

 

I et Kammer indenfor.

Et Sengestede, derpaa 2 Dyner og 2 Puder.

 

I et andet Kammer.

Et Sengested med Omhæng, derpaa 2 Dyner, 3 Puder og et par Lagner, 2 ..stole, 1 liden Dragkiste og et Do Skab, 1 Ski…mand.

 

I Kiøkkenet.

1 Hakkejern, 1 liden gl Kobberkeddel, 1 Do Tærtepande,1 Skorstensplade, 1 Ildklemme, 2 lange Trætallerkener, 1 Tinfad, 1 Do Kruus beskadiget, 6 sorte Potter.

 

I Brøggerset.

1 stor kobber Keddel i Grube, 1 Do mindre i Grube, 2 …, 2 Bøjlespande med Aag, 1 T….., 1 ….. Ballie.

 

I Malkekammeret.

1 stor Kierne og 1 mindre Do. 2 Jerngryder, 20 Mælkesætter og 1 Do Bøtte, 2 sorte Gryder.

 

Paa Loftet.

1 nye Træe….vogn uden Beslag, 1 Dynge Byg ca 8 Tdr, 1 Dynge Rug cirka 6 Tdr, 5 River, 4 Halmløbe, 1 Spinderokke, 1 Foldseng, 12 Træe Mælkebøtter, 2 Riiskurve, 1 Vindværk til en Kierne, 1 gl Sigte, 2 Dyner og 1 Pude, 1 Korn Kieppe, Endeel …….., 1Fork og 3 Høe..skytte, 6 Kornsække.

 

I Gaarden.

1 beslagen Arbejdsvogn med …, 1 gl ubrugelig Ditto, 1 gl Vandtrug, 1 Jernmund til en Brønd.

 

I Rullestuen.

1 Rulle, 1 Haandqwærn, 8 Stænger Jern, 1 Harve med Jerntænder, 1 Do med Do, ½ Do med Do, 1 gl Saddel, endel Vogntømmer og noget andet Træe, 1 gl sort Ballie og 1 Do Spand, 1 Sporh.gn, 2 Spader og 2 Greve.

 

I Svinehuset.

2 Galte, 2 Søer, 1 Svinetrug.

 

I Staldkammeraet.

1 Saddel, 2 Bidsler, 1 ….grime og 1 Ridedækken. Paa et fast Sengested: 2 Dyner, 2 Puder og 2 Lagner. Paa et Do 2 Dyner, 2 Puder, 2 Lagner, 1 Vegeskrin.

 

I Stalden.

1 rød Følhoppe, 1 rød Hoppe, 1 brun Ditto, 1 rød Do, 1 sort 2 aars Plag, 1 rød Aarings Ditto, 3 Sæt Hestetøj, 1 SpædKalv, 1 Skovl.

 

I Hakkelsesrummet.

1 Stige, 1 Hakkelsesstige med Kniv, 3 Høeleer med Skytte, 3 gl Løbe og 1 Fo…kop, 1 Knutte.

 

 

I Laden.

1 grøn Jagtvogn, 1 blaamalet Haugevogn, 2 Møgvogne med Fiele, 1 gulmalet Kane, 1 ……, 1 Sæt …… Skrav og Læssetræ, 2 Knotter, 1 Fork, 2 River, 2 ………, 1 ……….

 

I Staldhuset.

10 Stude og 6 Do Ungnødder.

 

I Koehuset.

10 Køer, 3 Quiekalve, 1 Studeungnød, 1 Støvte.

 

I Faarehuset.

2 Faareflokke, 34 Faar, 2 Væddere.

 

I Tørvehuset.

3 Lyngleer, 2 Kalveskind.

 

Efter Registreringen erklærede Enken med Lauværge at hun ikke have mere Boehave undtagen noget lidet Linned og Dækketøj, som for nærværende Tid var i Stykke, og som hun ved 30. Dagen ville paavise – hvad forøvrigt angik det forefunden ……. Korn, samt andet Foder, da blev det bemærket at der af disse Ting ikke var mere end til Kreaturernes Føde. -Enken anmeldte at hun ingen liggende Penge havde eller udestaaende Fordringer men dermed skyldte hun til sine Børn 2240 Rdlr. Sølv, for hvilke var givet et 1st Prioritet i Gaarden. I øvrigt anmærkede Enken, at hendes afdøde Mand havde hans Fædrende Arv tilgode, som efter signende skulle indestaae i Krogsgaard og ……….. i Gudum sogn, men hvor stor dend var maatte være kunne hun i dag ej opgive. -Da der saaledes ikke videre for i Dag var at foretage blev Forretningen sluttet og forseglet med alle Vedkommendes Underskrift.

Sara Henrichsdatter

Th Yde m.f.p. som Tilsynsværge

som Lauværge Christen Nielsen Nüssum

Christen Aggergaard

Peder Skjød

Skifte efter Morten Nybo.

Hjerm-Ginding Herreds Skifteprotokol 1821-28 B78A-297 fol. 66ff.

Aar 1822 den 29. april mødte den af Amtet constitituerede Skifteforvalter for Holstebro og Hjerm-Ginding Herreder Examinatus Juris Niels Mehl i Store Skikkild i Vejrum sogn, for paa 30te Dagen at foretage Aabnings, Registrerings og Vurderingsforretning efter den Afdøde Morten Nybo, alt i overværelse af Vitterligheds- og Vurderingsmændene Sognefoged Christen Aggergaard og Fæstegaardmand Peder Skjød, begge af fornævnte Sogn. Skifteforvalteren fremlagde foreløbig en Genpart af sin Consttution lydende saaledes:/ Ved For…. gav ligeledes Enken Sara Henrichsdatter ved Laugværge Propritæt Nyssum på Qvistrup; Niels Buch paa Krogsgaard i Gudum som Laugværge for sin …. og som Formynder for sin egne Børn var bleven underrettet om nærværende Samling, men …….. ikke kunde tage Møde hvorom var indløbet Skrivelse til Enken, som blev fremlagt og lyder under No. 1 saaledes. Enken med Laugværge anmeldte at det først nu var kommet til deres  Kundskab at den Afdødes Farbroder som er udseet til at være Værge og Curator for hans Helsøskende skal være bosiddende i Vejle, ved Navn Iver Nyboe, hvilken Person tidligere har været Curator og Værge  for den Afdøde med sine Helsøskende.

Retten anmeldte at for omtrent en 14ende Dage siden blev Justitsraad Bye og Herredsfoged Skønau i Lemvig tilskrevet om hvad fornævnte Afdødes Midler, som var tilfalden ham i Fædrearv indstod i Overformynderiet og hvilken Summa den var, men derpaa var endnuikke til Skifteretten indløbet noget Svar.

Enken fremstod og declarerede sig at være i frugtsommelig Tilstand ved den Afdøde, Morten Nyboe, og derfor bad hun paa Grund af V.L. 5-2-12 at skiftet efter hendes salig Mand maa være udsat 20 Uger. Paa Grund heraf beskikkedes Aftægtsmand Christen Nielsen som Tilsynsværge for hvem der maatte blive …. i sin tid i dette Dødsbo.

Forretningen nød fremme saaledes:

I Dagligstuen

Rd

Mk

Sk

1 Ege Chartol m. Skab

4

2

2

1 Ege Dragkiste

1

En Del Ragelse

4

1 Messing Fyrbækken

3

2 Stole med Sæder

2

1 Ditto uden Sæde

12

I Stuen:
1 Jern Bilæggerovn

8

1 Blaa malet Fyrre Chartol

1

3

1 Bruun malet Chartol

8

Deri fandtes AfdødesGangklæder:
1 blaa Klædes Kjole

3

1 Par Blaa Klædes Buxer

1

1 Vest

3

5 Hørlærreds Skjorter

1

4

1 Par …..skjorter og Buxer

1

1 Bomulds Vest

1

8

1 Par Hjemmegjorte …..

2

1 Par blaa bukser

1

1

1 …………. ditto Vest

1

8

1 Klædes Overkjole

2

3

1 blaastribet Nattrøje

3

8

1 sort hjemmegjort Kjole

1

4

5

1 Ditto Vest

2

1 Grøn …Vest

1

1 brun hjemmegjort Ditto

12

1 Krave

10

2 ……Tørklæder

1

1

1 Silke Ditto Brun

1

8

1 sort Ditto Ditto

1

4

1 Hat

3

8

1 Par …..

3

1 Stor grønmalet Klædesskab

2

1 lidet Skab paa Fod

1

1 Bord

1

1

4 Stole

1

1 liden rødmalet Dragkiste

3

1 mindre Ditto af Eg

1

8

1 Kobber …..

3

1 Spegl

2

8

1 rødmalet Sengested m. Blaaes Omhæng

2

1

1 blaamalet Bord

2

I Gæstekammeret:
1 Stolpesengested m. noget Omhæng

4

I et andet Gæstekammer:
1 Bord

12

1 Salte Trug

1

8

 I eet saakaldt Blaae Kammer:
1 Jern Bilæggerovn

4

1 Sengested

2

8

   Derpaa:
1 grønstribet Olmerdugs Overdyne

2

2

1 grønstribet Ditto Underdyne

1

1

1 stribet Pude

2

2

2 mindre Ditto

3

1 Par Hørgarns Lagner

2

I Spisekammeret:
4 Tinfade

1

2

2 Ditto Tallerkner

1

4

1 Kobber Æbleskivepande

5

1 Messing Lysestage

2

2

1 blaae Steenfad

6

2 sorte Flasker

6

1 gammel Kiste

1

1 Grydering

2

I Ølkammeret:
1 Øltønde

1

1 Lygte

6

I Folkestuen:
1 Fyrbord

1

12

1 Ditto Skammel

8

2 Træstole

2

1 Jernbilæggerovn

5

6 Mælkesætter

6

1 Ølkande

2

1 stor Brødkniv

1

1 Mælke…..

1

I et Kammer indenfor:
1 Sengested

2

   Derpaa:
1 grønstribet Olmerdugs Overdyne

2

1

1 hvid Vadmels Underdyne

1

2 Puder

2

8

1 ulden Halsklæde

1

2

I et andet Kammer:
1 Sengested med Omhæng

1

2

   Derpaa:
1 grøn Olmerdugs Overdyne

1

4

1 Vadmels sortstribet Underdyne

5

1 sortstribet Hovedpude

1

2

1 grøn og hvidstribet Ditto

1

10

1 blaastribet Ditto

1

8

1 Par Lagen

1

2 Træstole

2

1 liden Dragkiste

1

4

1 Ditto Skab

1

1  Skjæggemand [korthalset stenbunk]

8

I Kjøkkenet:
1 Hakkekniv

6

1 liden gammel Kobber Kiedel

12

1 liden Tærtepande

2

8

1 Skorstensplade

2

1 Ildklemme

6

2 lange Trætallerkener

2

1 Tinfad

12

1 Tin Krus

10

6 sorte Potter

6

I Brøggerset:
1 stor Kobber Kiedel i Grue

12

1 Ditto mindre i Grue

6

2 Kar

2

2 Bøjelspande med Aag

5

1 Tag….

6

1 Ballie

2

8

I Mælkekammeret:
1 stor Kjerne

1

1 mindre Ditto

8

2 Jern Gryder

1

2

20 Mælkesætter

1

4

1 Ditto Bøtte

1

6

2 sorte Gryder

4

Paa Loftet:
1 Nye Træ …..vogn uden Beslag

5

1 Dynge Byg ca. 8 Tdr

10

4

1 Dynge Rug ca. 6 Tdr

10

5 River

2

4 Halmløbe

4

1 Spinderok

2

1 Fielseng

1

8

12 Træ Mælkebøtter

1

2 Riiskurve

4

1 Vindværk til en Kierne

12

1 gammel Kiste

2

4

1 brunstribet Olmerdugs Dyne

1

1 rødstribet Olmerdugs Dyne

1

1 blaastribet Olmerdugs Pude

1

2

1 Kornskjæppe

3

En del Wogn…..

1

1 Fork

1

3 Høeleeskafter

12

6 Kornsække

3

I Gaarden:
1 beslagen Arbejdsvogn

12

1 gammel ubrugelig Ditto

1

1 gammel Vandtrug

2

I Rullestuen:
1 Rulle

4

1 Haandqværn

1

1

8 Stænger Jern

9

1 gammel Sadel – beskadiget

8

1 Harve med Jerntænder

3

1 Ditto med Ditto

3

½ Ditto med Do

1

En del gl. Vogntømmer og noget andet Træ

1

1 gammel øret Ballie

2

1 Ditto Spand

8

1 Spo…..

8

2 Spader

1

8

2 Grebe

2

I Svinehuset:
1 Galte

4

1 Ditto

4

1 Soe

2

3

1 Do.

3

1 Svinetrug

12

I Staldkammeret:
1 Saddel

2

1 Bidsel

3

1 Ditto

3

1 Ridegrime

2

1 Ridedækken

1

8

   Paa et fast Sengested:
1 rødstribet Olmerdugs Dyne

2

2

1 hvid Vadmels Underdyne

5

4

2 Puder

3

2 Lagner

3

   Paa et Ditto Sengested:
1 grønstribet Olmerdugs Dyne

1

4

1 Ditto

1

2 Puder

2

2 Lagner

3

1 ……skrin

1

I Stalden:
1 rød Følhoppe 15 Aar

15

1 brun Hest 18 Aar

8

1 rød Hoppe 5 Aar

10

1 brun Ditto 4 Aar

30

1 rød Ditto

22

1 sort 2-aarig Hesteplag

24

 1 Sæt Hestetøj

5

1 Ditto

2

1 Ditto

4

1 spæd Kalv

1

1 Skovl

8

I Hakkelsesrummet:
1 Stige

6

1 Hakkelseskiste med Kniv

1

3 Høeleer med Skafter

3

3 gamle Løbe

3

1 Foderkop

2

1 Kratte

2

I Laden:
1 grønmalet Jagtvogn

12

1 blaamalet Haugevogn

10

1 Møgvogn med Fjel

9

1 guulmalet Kane

10

1 Tromle

3

1 Sæt Skrav og Læssetræ

1

3

2 Kratter

3

1 Fork

1

2 River

12

2 Kornsolde

2

4

1 Huulskovl

1

4

I Studehuset:
5 Stude, er solgte a´ 34 rd

120

4 Stude a´ 15 rd

75

2 Ungnødder 2 aars a´ 4 rd

8

2 Ditto

8

2 Ditto

8

I Koehuset:
1 sortbroget Koe, faaet 2 Kalve

12

1 Ditto med 3 Kalve

9

1 sortbroget Qvie med Kalv

8

1 liden rødhjelmet Koe, faaet 10 Kalve

7

1 sorthjelmet Ditto, faaet 10 Kalve

6

1 graae Koe, faaet 7 Kalve

8

1 sortbroget Koe, faaet 8 Kalve

8

1 sortbroget Koe, faaet 7 Kalve

10

1 rød Koe, faaet 7 Kalve

6

1 sorthjelmet Koe, faaet 3 Kalve

9

3 Qviekalve a´ 2 rd

6

1 Studenød

4

1 Støvte

2

I Tørverummet:
3 Lyngleer

3

2 Kalveskind

3

Endvidere fandtes som forhen ej er bleven anført:
1 Ploug med Tilbehør

4

1 Ditto med Ditto

4

2 Staalstænger

3

1 Slibesten

1

8

I Faarehuset:
34 Faar a´ 1 rd

34

2 Faaresække

2

2 Væddere

2

Løsøret beløber sig saaledes:

750

10

 

Dernæst blev Stervbogaardene Store og Lille Skikkild medpaastaaende Bygninger og tilliggende Jordeejendomme,hvilke sidste staar for Hartkorn 12 td. 6 skp. 2 fjk. 1 alb.som ejes af Enken efter tinglæst Skøde af 1. sept. f. Aar,med hensyn …… den paa forbemeldte Gaard hvilendeAftægt i følge derom oprettet tinglæst Contract af samme

, …… vurderet efter bedste skjønnende for den Summa:

2000

Saaledes bliver Indtægten

2750

10 sølv

 

 

Foruden den Afdødes Arvinger som for Tiden ey videsnøjagtig og som ved en Skiftesamling nærmere forbeholdes at opgive og ….. der nærmere vil blive oplyst med den Afdødes Curator Iver Nyboe i Vejle, der ogsaa vil blive underrettet om den allerede passerede Skiftesamling. Det paaberaabte Skjøde og Aftægtscontract blev af Retten undtagen, blev fremlagt og lyder saaledes: 1, 2, 3.(bilag).

Enken med Laugværge anmeldte, at de havde været nødt til for at betale Omkostninger, …….. Skatter, Folkelønninger og andre præserende Udgifter at holde siden Registrerings Forretningen ….. solgt en Aarings Plag til 24 Rdl.Sølv og 5 Stk. Stude til 120 Rdl. Sølv, hvilke Varer var solgt til Ritmester Jermiin paa Ausumgaard, Kjøbesummen saaledes som anført er indbefattet under Vurderingen. Enken forbeholder sig ved samme Skiftesamling at fremkomme med nøjagtige Regninger ……….. til Dato. Enken anmeldte dernæst at hun efter 1. Prioritet Panteobligation af 1. Sept. 1821 var skyldig til hendes Børn avlede i hendes første Ægteskab med  afgangne Niels Martinus Horslund, hvilke Børn navnlig er Christen, Cathrine og Inger den Summa 2240 Rdl Sølv.

Herfor er givet Pant i de vurderede Gaarde Store og Lille Skikkild. Paa Grund af Enkens Declaration om at være frugtsommelig med sin afdøde Mand Morten Nyboe blev hun paa Begjæring tilstaaet at Skiftet efter hendes Afdøde maatte udsættes i 20 Ugger med fornøden Resignation i  Overensstemmelse med D.B.5-2-12. For dets Rigtighed lovede Enken som modtog samme, at være ansvarlig til Tid og Sted. Da ingen havde videre at andrage blev Forretningen for denne side sluttet og bekræftet med alle Vedkommendes Underskrift.

N. Mehl

Christen Nielsen

Sara Henrishsdatter m.f.p.

Som Vitterligheds- og Vurderingsmænd

Nysum

Christen Aggergaard

Peder Skjød

 

Skiftet fortsat 9. november 1822, B78A-297  fol. 104ff.

Aaret 1822 d. 9. november blev paa Hjerm-Ginding Herreds Contor af den ordinære Skifteret Samling foretaget i Dødsboet efter Morten Nyboe af Store Skikkild i Vejrum. Som Vidner var tilstæde Jens Didrichsen og Peder Bislev. Den afdødes Enke med Laugværge Propritær Nysum var mødt og anmeldte at Enken siden sidste Samling havde  født en dattr som i Daaben var bleven kaldet Nicoline Martine hvilken Omstændighed, som ogsaa Skifteretten bekiendt, havde givet Anledning til Skiftets Udsættelse til i Dag. Efter sidste Forhandling havde de i Samtlige fremlagte Documenters Indhold blev derpaa bekendgiort for de Tilstædeværende, hvorpaa Enken med  Laugværge og den Umyndiges Værge tilkiendegav at de for Tiden ikke kunde erklære dem ….. i Henseende til de fra den Afdøde og Medarvinger fremlagte Declaration eller i henseende til, om og hvorvidt den Afdødes Arvekapital fremdeles kunne blive indestaaende hos Debitor, og det paa den Grund: at omhandlede Declaration synes at tilkiendegive at der maatte være udstædt Obligation for den Afdøde og Medarvingers Arvecapital, samt der for Arven tillige var givet Pant i Nissum Sogns Kongetiende. Foruden de Oplysninger Skifteretten allerede havde erfaret og sammes seneste Skrivelse til Iver Nyboe, hvorpaa Svar endnu ikke er indløbet, blev det derfor vedtaget at Skifteretten skulle udsættes. Erklæring af den Afdødes Medarvinger ved man ikke bekiendt, at Obligationen var udstædt for deres fælles Arv, der indestod i Krogsgaard og i det Tilfælde hvor den da beroede for at deraf kunne sees nøjagtig hvad der var stillet til Sikkerhed for omhandlede Arv.For øvrigt paatog Prokurator Skaaning sig ogsaa at foranstalte Extract af omhandlede Pant, for deraf nærmereat kunne skiønne det mulige Værd nu, hvilken Forretning han lovede at fremkomme med i Beskrivelse til næsteSamling, dog uden at Forretningen for det første ….. . For nu i de omhandlede Henseende at have aftalt det fornødne blev skiftet udsat til den 2. december førstkommende Formiddag K. 10.

Sara Henrichsen   m.f.p.

Som Laugværge   Som Værge

Nyssum

Frederiksen

Som Vidner

J. Didrichsen

P. Bislev.

Skiftet fortsat, B78A – 296, fol. 257.

Aar 1822 den 2. December blev ifølge den forhen …… Bestemmelse, paa Hierm-Ginding Herreds Contor

af den ordinære Skifteret en Samling foretaget i Dødsboet efter Morten Nyboe af Store Skikkild i Vejrum. Som Vidner var tilstæde Jens Didriksen og Peder Bislev. Den Afdødes Enke med Laugværge Propritær Nyssum var mødt ligesom og Værgen for den umyndige Arving Selvejergaardmanden Henrich Frederiksen Proustgaard. – Samme Dag sidste Forhandling var foregaaet havde Skifteretten i Anledning af denne tilskrevet Hr. Ib Nyboe og Jomfru Nyboe som den afdødes Medarvinger angaende den under Forhandlingerne prioterede Panteobligation og derved i den Forbindelse staaende Declaration for vedkommende Arvinger, hvorpaa Skifteretten igen havde modtaget Svar fra den Afdødes Medarvinger. Begge disse Skrivelser blev acvirerede under No. 13 og 14. Efter at Skifteretten havde giort de mødte bekiendt med omhandlede Skrivelsesindhold ligesom og med en Underretning Skifteretten havde modtaget fra Justitsraad Bye og Herredsfoged …….. herved foranlediget af en senere ……… havde tilkiendegjort at de for den Afdøde og Medarvingers Fædrende Arv var udstædt Panteobligation under 10. November 1806, og at der ifølge ………. mellem Vedkommende i stedet for det de daværende ……. stillede Pant Gudum Sogns Tiende, indsat Nr. Nissum Sogns Konge Tiende som Pant for den omhandlede Arv, erklærede Enken med Laugværge at hun for sin Del var villig til at lade hendes Mands Arv, forsaavidt som den nu kunne tilføres hendes Boes Lod forblive staaende uopsagt i Krogsgaard og ……. Udlæg i det efter Capitalen udstædt Gieldsbrev, dog forstaaes det sig at Enken ikke derved forpligter sig til at lade Capitalen henstaae i nogen vis Tid uopsagt, men at denne Eklæring allene indskrænkede sig til nu forestaaende Termin efter at Skiftet ikke derefter skulle opholdes. Værgen, som erkjendte at den umyndige ikke for Tiden kunne faae større Sikkerhed end den Afdøde havde haft, og desuden indsaae at det kun ville have til følge for den Umyndige om hendes Retskrav skulle gøres gieldende, var og saa enig i at Skiftet sluttedes og at den …. ….. gives Udlæg i den omhandlede Arvecapital som indestaar i Krogsgaard, hvorefter han da rereferede sig at sikre den Umyndige sin Ret i Tiden. – Paa Opfordring erklærede Værgen ligeledes, at han intet fandt at erindre med de paa Boet faste og løse Eiendele satte Vurdering, som han under Forhandlingerne var blevet giort bekendt med, og han saavel som Enken ønskede at Skiftet sluttedes saa snart som muligt. – Angaaende den forrige Forhandling omhandlede Declaration fra den Afdøde Morten Nyboe hvorved han i sin havde nedsat sin tilfaldende Fædrende Arv der indestaar i Krogsgaard fra 3000 Rd. til 2500 Rd., da erkjendte saavel Enken med Laugværge som den Umyndiges Værge denne den Afdødes Declaratin, hvoraf altsaa følger at alene sidstnævnte Sum bliver at beregne Boet til Indtægt af den i Krogsgaard indestaaende Capital. Procurator Skaaning, som ved sidste forhandling gav Møde, var ikke denne gang mødt, derimod var til Retten indløbet hans skriftlige Indlæg af 1. dennes som blev arkiveret under no. 15. Saavel Procurator Skaanings Indlæg som for at foranstalte  det videre forløb udsattes Skiftet til Onsdagen den 18 December dennes Formiddag Kl. 9, paa hvilken Dag Skiftet da mulig kunne vorde tilendebragt.

 

 

Skiftet fortsat.

Aar 1822 d. 18. December blev paa Hierm-Ginding Herreds Contor i Holstebro efter den sidste Samling tagen Bestemmelse, Skiftesamling at holde i afdøde Morten Nyboes Boe, som Vidner var tilstæde Jens Didrichsen og Peder Bislev. Den Afdødes Enke Sara henrichsdatter, som  siden Skiftets sidste Foretagelse havde indladt sig i Ægteskab, var ved hendes nuhavende Mand, Christen Damgaard  nærværende hvorimod hendes hidtil hafte Laugværge Propritær Nyssum ikke var tilstæde. Den Umyndige Arvings Værge Henrich Frederiksen Ploustgaard var ligeledes mødt. Endvidere var nærværende Procurator Skaaning, Niels Christian Buch af Krogsgaard i Gudum, gift med den Afdødes Moder, og Ib Nyboe den Afdødes Broder. – Skifteforvalteren havde da offentlig Indkaldelse ikke var sket, ved forskiellige Skrivelser tilkiendegivet under Skiftet nævnte Personer dettes foretagelse i Dag. – i hvilken Anledning fremlagde og ….. følgende:

 No. 16: Duplicat af Skifteforvalterens Skrivelse til Propritær Ibsen paa Breinholt som værge for Morten Nyboes Enkes Børn af første Ægteskab med bemeldte Ibsens paategning om Forkyndelse, Skrivelse dateret 2. dennes.

No. 17. Ditto af Do til Niels Christian Buch med flere sig paa Krogsgaard opholdende Personer, som under de afholdte Forretninger og før Enkens Barsel nævnte som den Afdødes formentlige Arvinger. Skrivelsen var vel ikke forsynet med Paategning om Forkyndelsen, men de Tilstædeværende N.C. Buch og Ib Nyboe tilstod at den var samtlige deri nævnte Personer forkyndt.

No. 18. Ditto af Do til Propritær Skaaning af samme Dato.

No. 19. Ditto af Do til Propritær Olesen til Gudum Kloster, som det  var Skifteretten bekiendt skulle have den under Sagen omhandlede Obligation efter den Afdødes Arv i hænde,  af samme Dato, forsynet med Olesens Paategning.

No. 20. Skifteforvalterens Skrivelse til Landvæsenscommisær Ib Nyboe i Vejle af samme Dato med hans paategnede Svar.

No 21. Den af Morten Nyboes Enke til sine Børn i første Ægteskab udstædt Panteobligation hvis paalydende Sum 2240 Rd. Sølv er anmeldt som Giæld under Skiftet. Denne Obligation som er dateret 1. September S. Aar var af Skifteforvalteren indfærdiget efter Anmodning og tilstædebragt af Enken.

No 22. Udskrift af Skodborg-Vandfuld Herreds Pante og Skjøde protocol forsaavidt angaar den under 10. November 1806 udstedte Panteobligation fra daværende Enke efter Alexander Nyboe paa Krogsgaard Gudum til hendes 4 Børn for deres Fædrene Arv 12 000 Rd. omskreven til en lignes Sum i Sølv, hvori den Afdøde har været ledtagen, med dens herunder paategninger saaledes som de i Pantebogen findes anmærkede.

Foruden denne Udskrift lod Propritær Olesen, som ikke selv var mødt efter den skeete Opfordring ved Ib Nyboe den omhandlede Obligation med en vedhæftet ……… efter Niels Christian Buch af 14. Juni 1812 med Paategning af Justitsraad Skønau og Lansvæsenscommisær Nyboe, alt bekræftende Forandringer af det ved Obligationen stillede Pant foreviste, men denne Obligation begiærede Nyboe sig tilbageleveret da Olesen var den overleveret og betroet i Commision efter den Afdøde og medarvingers værger og Curator Landvæsenscommissær Nyboe.

No. 23. Skifteforvalterens Regning over hafte Udgivter i anledning af Skiftets Behandling med de dertil hørende Bilag.

Propritær Skaaning, Niels Christian Buch og Ib Nyboe, som ikke agtede at overvære Forhandlingerne videre tilkendegav at de intet derved fandt at erindre. – I henseende tilEnkens Tilkiendegivelser under Skiftet at hun havde bestridt med egne Udgifter saasom Begravelses Omkostningerr, Folkelønninger m.m. og derfor havde forbeholdt sig Ret til Godtgiørelse saasom hun havde til Bestridelsen af Udgifterne maatet afhænde et og andet, da frafaldt saavel hun som hendes nuhavende Mand Christen Damgaard Erstatninger herfor, saa at Beløbet af det hele registrerede allene bliver at beregne Boet til Indtægt, og da ingen af de Tilstædeværende fandt videre at erindre blev Boet opgiort saaledes:

 

 

Boets Indtægter er:

1. Efter den paa Stervboen Skikkild

samt Løsøre og Besætning satte

Vurderet sølv 2750 10

 

2. Den den Afdøde tilhørende i Krogsgaard

indestaaende Arv efter det under No. 22

fremlagte Dokument:

2500

Summa Indtægt Sølv:

5250

10

 

Boets Udgivter:

Enkens Gield til hendes Børn af første
Ægteskab,  efter Obligation N0. 21 Sølv

2400

Altsaa igjen Beholdning

3010

10

 

Herfra gaar endnu Skiftets Omkostninger og

hafte Udgifter i Anledning af dets Behandling

1. Skifteforvalterens Regning

8

20

2

2. Skiftets Omkostninger:a. Skifterettens Salarium

53

b. Skiftebrevets Beskrivelse 20 Ark, underforbehold at  fordre mere hvad Arktalletmaate overskyde eller tilbage betale hvadActen  maatte ufgjøre mindre

10

2

8

c. Revisions Control 1/3 %

17

4

d. Justitsfondat af a, b og c

16

1

5

e. Stempelparirer til brevet

24

2

13

f. Vitterligheds- og Vurderingsmændene

4

g. Skifteaktens Indbinding med Tillæg af

1

2

135

2

12

Altsaa igjen til Deling

2874

3

14

Derefter Enkens Halve Boe

1497

1

15

og Datteren Nicoline Martine det andet Halve

1497

1

15

Men herefter gaves ½ % Aftift efter Forordningaf 8. Februari 1810

7

1

1

Altsaa det Unyndige Barns Halve Arvelod

1430

1

 

 

Herefter gives den umyndige Arving Nicoline Martine udlæg saaledes:

1. den registrerede Stervbogaard Store Skikkild med

Eiendomme med 2. Prioritets Ret til efter sine

Halvsøskende deri indestaaende Kapitaler 2240 Rdl

. Sølv og i det registrerede

Jordtilliggende og Besætning med 1. Prioritet for den Sum

180

14

 

2. I den, for Afdøde Morten Nyeboes i Krogsgaard indestaaende

Arvecapital, som fremmest under Skiftet i Udskrift fremlagt

Under No 22 for

250

1

Som udgjør den hele Arv

1430

14

At den Arv hvoraf forsaavidt angaar de

180

14

 

ingen Renter ydes før Arvingen bliver myndig efter Bevilling, gift eller paa anden Maade forlader Forældrenes Huus, hvorimod samme Capital for Moderen og hendes Mand bliver indestaaende uopsagt til benævnte Tiid saalænge der i rette Tid betales deres Skatter af Gaarden og Pantet ikke forringes, da i modsat fald Capitalen ansees som opsagt og maae uden Lovmaal eller Dom ved Auction over Pantet inddrives.

Den Umyndiges Moder og dennes Mand Christen Damgaard, som forbeholdt den Ret til nærmere at søge Godtgørelse i de …… af den anden Capital beholdne Renter for den Umyndiges givne Opdragelse og Lærdom, erklærede derfor at paatage sig Boets Gield og være ansvarlig for følgerne af dette Skiftes behandling, saaledes at Skifteretten var videre ansvarsløs, hvorefter samtlige registrerede faste og løse Eiendele og Boet i det hele blev overleveret dem til Ejendom og Raadighed under de anførte Forpligtigelser og under forbeholdelse af alle Vedkommendes ret. Den af Ib Nyboe forviste originale Obligation for afdøde Morten Nyboe og medarvinger i Krogsgaard indestaaende Arvecapital blev benævnte Nyboe tilbageleveret til overleverelse til Propritær Olesen efter at Obligationen var givet Paategning om det skete Udlæg, hvorefter hvers Udskrift i Protocollen tiener til Bevis.

Skiftet er saaledes sluttet og tilendebragt, og bliver Forretningen saaledes bekræftet med Samtlige Tilstædeværendes Underskrift.

Sara Henrichsdatter

m.f.p.

Christen Damgaard.