Marius Ib Nyeboe – nekrologer

Civilingeniør Nyeboe død.

Civilingeniør Marius Ib Nyeboe,Hellerup, er død, 79 Aar gl.  En lang Og daadrig Livsbane er dermed afsluttet. Ingeniør Nyeboe voksede op i Koldby, Thy. Han var Søn af Propr. Joh. C. Nyeboe og Hustru, f, Korsgaard, Han blev i 1892 cand.polyt,og tilbragte derefter en række aar i Amerika, hvor han udbyggede sinetekniske Erfaringer.

          Efter at være kommet hjem til Danmark 1898, etablerede han sit eget Firma i Samarbejde med Ingeniør N.F.Nissen. Firmaet, som Nyeboe senere blev Eneindehaver af, og som til Slut bragtes ind under Aktieselskabsformen, udbyggedes efterhaanden med filialer adskillige Steder i Europa.

          Ingeniør Nyeboes Indsats knytter sig tillige til andre Felter, Navnlig inden for Mosebruget formaaede han at vise nye veje, En række tekniske Landvindinger skyldes ham, og han viste Moseselskabet og senere Hedeselskabets arbejde sin store Interesse. Han sad i Hedeselskabets Repræsentantskab 1910–35 og var Grundlægger af Briktetfabrikken i Kaas.

           Ogsaa til Grønland rakte hans Virke. I Aarene 1907-25 var han Direktør i Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab. Videre kan nævnes at hanvar Medstifter af Thule-Stationen ved Kap York, og at han sad som Medlem af Komiteen for 5. Thule-Ekspedition, ogsaa til en række andresmukke Hverv har ingeniør Nyeboes Navn i tidens løb være knyttet;

          Fremdrages kan blandt andet hans Sæde i Bestyrelserne for Grønlandsk Selskab og Geografisk Selskab. Og han havde mange andre Tillidserhverv.

         Nyeboes store Indsigt i Brændselsspørgsmaal førte til, at det Offentlige tit og ofte søgte hans Bistand, Og man søgte ham ikke forgæves.

          Afdøde var Ridder af Dbg. og af den norske Sct. Olavsorden. Han bevarede til det sidste en udpræget Hjemstavnskærlighed til Thy, interesserede sig meget for Museet i Thisted, som han har skænket en interessant Samling af grønlandske Husflidssager

(Thisted Amts Tidende 6. juli 1946)

Omtumlet
Livsskæbne endt 

          Ingeniør M, Ib Nyboe død. I en Alder af 79 Aar er den kendte Ingeniør M, Ib Nyboe død i Hellerup. Han var Søn af Ejeren af Koldby Kro, Proprietær Johs, C, Nyboe og Hustru f. Korsgaard, og blev i 1892 cand. polyt. Som ung ingeniør var han derefter i nogle Aar i Amerika og, efter Hjemkomsten startede han i 1898 sammen med ingeniør N, F.Nissen ingeniørfirmaet Nyboe & Nissen. Det blev efterhånden et Firma med en omfattende Virksomhed baade her hjemme og i Udlandet, hvor det en overgang havde adskillige filialer.

          Fra 1915 til 1928 var Nyboe eneindehaver af Firmaet, der derefter omdannedes til et Aktieselskab.  Nyboes Interesser rakte vidt, og særlig i Moseindustri var han meget virksom. Det var saaledes ham der startede Kaas Briketfabrik, hvor der anvendtes en ny Metode med Fremstilling af Tørv  idet Tørvemassen med en kraftig VandStraale sprøjtedes løs og Massen derefter blev pumpet op paa Læggepladsen, hvor efter en kort Tørring, en Traktors store Hjul med Riller kørte over arealet og delte Massen i Tørv. Selv naaede Nyboe  ikke at se Virksomheden blive et rentabelt Foretagende, men den var skabt og blev Senere enstemmigt overtaget af Staten, med hvis Støtte den førtes videre.

           Ogsaa i grønlandske Foretagender var Nyboe stærkt interesseret, han var 19O7-1925 Direktør i A/S Grønlandsk Minedrift og var sammen med Knud Rasmussen med til at oprette Thule Stationen ved Kap York.

          Ingeniør Nyboe var en urolig Natur, iderig men med noget rastløs over sig, han har færdedes vidt omkring i Verden, været med til mange ofte dristige Foretagender har haft Medbør og gode Dage, men ogsaa Modgang, adskillige af de Foretagender han satte i Gang. bragte baade ham selv og andre Tab, men han tabte aldrig Humøret, og var straks i Gang med nye foretagender.

          Offentlige Hverv har han haft mange af, han, var under den første Verdenskrig Medlem af Statens Brændselsnævn, har siddet i Bestyrelsen for Grønlandsk Se1skab og Geografisk Selskab og i Hedeselskabets Repræsentantskab

          Hedeselskabet og ikke mindst dets, Landvindings- og Mosearhejde havde hans store Interesse.

(Thisted Amts Avis 27. juli 1946)