Lars Jensen Nyboe, 1677 – 1755

1713 Holstebro by, Regnskaber for uvisse indkomster og ekstraordinære
skatter 1713- 21 Rigsarkivet. fortæller at han er ugift og bor hos forældrene, som han forsørgede, indtægterne fik han fra et landeri og desuden ‘brugte han kramkurven’

 Egentlig hed han slet ikke Nyboe, det var moderens slægtsnavn, men efterhånden tilegnedes navnet, man træffer ham i Holstebro hvor han optog borgerskab
(Holstebro byfoged Justitsprotokol 1737-48 B. 78-3, s. 439 LA Viborg).

 Skattelister fortæller, at det ikke gik ham så godt
(Holstebro købstads regnskaber 1668-1712 Rigsarkivet)

1728  lånte han af Alexander Madsen i Hodsager Kirkegård 99 Rdl. og da obligationen tinglæstes 21. September, var underskriverne magister Michael Dorscheus og Anders Nyboe, der var bror til hans mor
(Holstebro byfoged skøde og panteprotokol 1728-50 B 78-SPI, s. 2a, LA Viborg)

1729 i Okt. blev en gæld til købmand Poul Hansen i Viborg så stor, at han måtte pantsætte gården på Sønderland med indbo, avl og besætning (Holstebro byfoged skøde og panteprotokol 1728-50 B 78-SPI, s. 32, LA Viborg), indboet bestod af kister, borde, bænke, et skab med 4 døre og et lille rødt skab, samt stole med broget betræk, et spejl med sort ramme, 7 papirtavler, en tabulet med et dusin glas, et par store messinglysestager, og 14 skålpund tin, bestående af fade, smørkande, lysestager og bæger, der var
brændevinskedel med tilbehør, øltønder, kar, krus, m.m. til brug i husholdningen, samt en del sengetøj, et alger af hør, hamp og træ, besætningen var på 2 heste, 5 kreaturer, 10 får og et par svin, der var sået 3
tønder rug i marken, og beholdningen i laden var på 16 traver rug og 5 traver byg, der var 2 vogne og en plov på gården.
kilde: Holstebro Museum Årsskrift 1977 side 8 og side 10

1740 arver han iflg. nedenstående skifte
Anno 1740 den 14 september som var rette 30 dagen efter salig Anders Christensen Nyboes død.
Arven skal fordeles mellem den efterladte enke Anne Bertelsdatter, og da ægteskabet havde været barnløst gaar en del af efterladenskaberne til hans hel og halvsøskende og deres efterladte børn.

 Først er der den sal. mands ældste broder Morten Christensen Nyboes børn:

1. Alexander Mortensen Nyboe her i byen,
2. Niels Mortensen, boende i Særkier,
3. sr. Lars Horslund her i byen paa hans 2 børns veigne nemlig: Søren og Morten Larssønner paa deres salig moders Maren Mortensdatters veigne,
4. sr. Christian Bastrup her i byen paa sin salig hustru Anne Mortensdatters veigne,
dernæst den salig mands yngste broder Willum Christensen Nyboe, hvis børn ere

1. Jacob Willumsen
2. Poul Skomager der har Margrethe Willumsdatter til ægte
3 Niels Mortensen Særkiær paa hans 4 børns veigne efter deres salig moder
Maren Willumsdatter
4 Alexander Kirchgaard ved Hodsager kirke paa 2 sønners veigne efter deres
salig moder Kirsten Willumsdatter
5 og Peder Rindum i Rindum boende paa hans datters Anne Pedersdatters veigne, auflet i hans forrige ægteskab med Karen Willumsdatter  og ere Niels Mortensens børn auflet med hans forrige hustrue nemlig:

1 Morten
2 Willum
3 og Christen Nielssønner
samt Emmerence Nielsdatter og Allexander Kirchgaards børn nemlig:
1 Willum
2 og Mads Allexandersønner

dernæst var Anne Christensdatter Nyboes børn, hun var søster til den afgangne salig mand Anders Christensen Nyboe, børnene

1 Laurs Jensen her i byen
2 Kirsten Jensdatter som haver Hans Kjær her i byen til ægte
og en søster Maren Jensdatter, som døde i Amsterdam, hvis børn Jens
Willumsen der endnu er umyndig,

videre vare arvingerne den salig mands halvbroders børn

1 seignior Niels Nyboe her i byen
2 og seign. Lars Nyboe ibid.
3 og seign. Hans Hartvig Lund paa hans hustrue Catharina Nyboes veigne
der alle er auflet med dend salig mands halvbroders søn dernæst den salig
mands halvbroders børn:

1 velærværdige hrr. Poul Friis i Roeberg i Vendsyssel og dernæst den salig
mands halvsøsters børn som ere:

1 Mads Hamann Skomager, boende i Ribe
2 Olle Hamann, værende hos sin broder
3 og Jens Hamann nu værende i lære ved haandskomager haandværk i
Viborg
4 og Karen Hamann nu tienende i Holland som den sI. mands halvbroders
søn, Niels Nielsen Nyboe nu boende i Toustrup i Sneibierg sogn,  hvilken
sidste her ved skiftet var tilstede.

Enchen havde antaget som laugværge monsiur Baltzar Debortle, derefter begyndte registreringen:

1742 Sælger han noget jord
Jeg underskrevne Lars Jensen Nyboe, borger og indvaaner i Holstebroe, kjendes og hermed vitterliggiør at  jeg med velberaad hue haver solgt, skjødet og afhændet til velfornemme seign. Peder Christensen Busch,borger og handelsmand sammesteds, een mig tilhørende ager udi Capel mark beliggende paa Laurs Baltsers, grænsende sig til sr. Laurids Haaslunds jord og aggerland paa den østre side, og til sr. Peder Busch jord og heede mark paa den vestre side, skrækkende sig i synder, fra adelvejen og nør paa tilermeldte sr. busches paastødende moese saa og til fællesmoesen, for hvilken ager sr. Busch i dag har givet mig nøjagtig og god betaling, saa at samme agre som her efterdags skal tilhøre hannem, med helt samme ret og rettighed, som min salig fader Jens Lassen dend sig in anno 1683 til forhandlet, og jeg den ved arv fra ham faaet og i lovlig brug hævd og brugt ejet haver, thi kendes jeg mig og mine arvinger ingen ydermere deel lod eller rettighed til meerbemeldte jord og ager at have, men fuldt og helt skal være sr. Peder Buschs, mod at han deraf til byen deraf skatter betaler. Dette til bekræftelse under min haand og zignet, og venlig ombedet velædle Cammerraad Jens Voigt og sr. Matthias Brunow til vitterlighed atunderskrive og forsegle.
Datum Holstebroe 24 may 1742 Lars Jensen Nyboe
Til vitterlighed og efter begiæring underskriver Jens Voigt Matthias Brunow

 1743 Da der skulle betales skat redegjorde han for situationen, gården og markjorden kunne højest sættes til 210 Rdl, og han ejede ingen værdier i form af guld, sølv eller rede penge, derimod skyldte han 233 Rdl. og 3 mark væk, og det gav et minus på 23 Rdl. 2 mark, han angav videre at om sommeren havde han 2 heste, men om vinteren igen.

“Min næring og Brug angående, da haves ei det ringeste at leve af uden en liden Avl i Marken, hvortil jeg slet ingen Folk holder uden os selv, at saaledes i sandhed er, med Ed bekræftes om forlanges.
Holstebro, den 5 October 1743. Lars Jensen Nyboe
(Holstebro købstads regnskaber 1722-61. Rigsarkivet)

1748 Indbemeldte obligations indhold har Niels Lassen Nyboe og broder Christen Lassen Nyboe af egne penge med paalydende og resterende renter mig tilbagebetalt, og ermeldte obligation indfriet hvorfor faderen Lars Jensen Nyboe uden nogen cum prætention, kan afhænde og sælge jorderne til samme og naar det hannem behager, dog at han først ved tinge lader udlæse denne panteobligation paa egen bekostning, uden til mig foregaaende givne kald og varsel, tacker iøvrigt for god og redelig betaling og derfor vedbørlig qwittering.
Hodsager Kierkegaard den 6 may 1748 Alexander Madsen

Kiendes jeg underskrevne Lars Jensen Nyboe, borger og boesiddende i Holstebroe, og hermed vitterliggiør, det jeg med min kjære hustrues viiiie og samtycke haver solgt og afhændet fra mig og mine arvinger til min ældste søn Niels Lassen Nyboe og hans arvinger tvende agre og tvende stykker marchjord, beliggende her i Holstebroe udi vest tofft med østre side ind til salig Niels Bastrups enches jord, synder ender til Hans Hartvig Lunds jord, vester side til Jens Hæggelunds jord og tofft, nørre ende til Idum vej, endnu 5 agre marchjord, liggende her paa toften Holstebroes synder og vester march med øster ender til Harrestrup veyen, synder side til sr. Jens Christensen Busches jord, vester ender til Ringkjøbing vey, nørre side midtind paa Bruunbakken, hvilken marchjord, der i sin længde og bredde, som det nu er og forefindes, til min søn Niels Lassen Nyboe og hans arvinger, med ald ret til evindelig arv og eye, da han mig rigtig haver betalt
Denne min udgivne skiøde Lars Jensen Nyboe

Denne panteobligation som ved lovlig transport af dato 8 juli 1746 er kommen mig ihænde, har min kjære fader Lars Jensen Nyboe mig fornøyelig betalt og fyldestgjort, capital og renter med lovlig skiøde paa den forhen pantsatte gaard og øvrige effecter, saa ingen videre prætention, i saa maade efter den min panteforsikring haver fra dato, men tillader dessens annulering.
Holstebroe den 20 february 1748 Niels Lassen Nyboe

Kjendes jeg underskrevne Lars Jensen Nyboe borger og bosiddende i Holstebroe at jeg med min kjære hustrues villie og samtycke haver solgt og afhændet til min ældste søn Niels Lassen Nyboe og hans arvinger min iboende gaard og haugeplads med en del boeskab og løsøre, samt rugsæd i marchen, som forhen har været pantsat til salig Poul Hansen i Viborg, efter min til hannem udgifne pandteobligation af dato: Holstebroe dend 12 october 1729.
Samme finder her paa Holstebroe by ting at være læst og protocolleret paa folio 32 dend 18 oct. 1729 bemeldte panteobligation har min søn indfriet og betalt til sal. Poul Hansens datter madame Anne Povelsdatter salig Cordt Bisteds, som rette arving efter hendes salig fader, og derpaa har enchen erholdet transport paa forbemeldte panteobligation, dateret Holstebroe 8 july 1746 da siden jeg ved dette nærværende kjøb har indfriet og skadesløs betalt min søn dend ihændehaveren panteobligation og transport derpaa, for capital og renter, saa sælger skjøder og aldeles afhænder jeg fra mig og mine arvinger til min kjære søn Niels Lassen Nyboe som meldt min iboende gaard beliggende her i byen paa dens synderland, bestaar af ni fag huus til gaden, og foruden en halv fag meere ved synderende til, stræchende sig i synder og nør med enderne, synderende er ibygt med Jens Michelsen Liimkaagers huus med laager, nørre ende med toe fag port rum, som endnu er ubebygt til min søns nu tilhørende gaardsted, endnu et huus synder og østen gaarden, bestaaende af 8 fag, øster side til Zara Bastrups hauge og synder ende til hendes huus, synder side af formemeldte gaard til Jens Michelsen Liimkaagers gaardspart vedtager, som bestaar af 3 skafft norden hans huuse, og fem skafft i øster, og hans frie adgang til brønd, hvorimod hand og holder brønden ved ligemed, endnu har Jens Michelsen frie ind ogudkjørsel ad porten til foanførte hands gaards port, endnu er samme gaards tilhørende, der og herved sælges og afhændes et stycke jord, liggende ved den nørre ende af de 8 fag huus, vester side til gaarden, nørre ende til min søns nu tilhørende huus (laden), item en hauge østen til ved nordre side til min søns egen hauge, øster siden til Vegen aae, synder side til Jens Michelsens andeel hauge, videre er endnu min søn ved dette kjøb solgt, og afhændet følgende løsøre, saasom: 1 brændevinskjædel i grue med hatt, laagog piiber og tønde 14 skaalpund tin bestaar af fade, hørskerner, lysestager og et bæger, 2 store messing lysestager og 1 mindre do, en 2 lispunds vægt og 1 gi egeskab, 2 egekister og 2 furborde, 1 slagbænk, 3træe stoele, 2 smaa øll kar og 2 halvtønder, 1 brændeviinsbimpel, 1 speil med sort ramme, 1 halv dusin steen kruse med tiin laage paa, 2 gi olmerdugs dyner, 2 uldne underdyner, 3 bolster og 40lmerdugs  ovedpuder, 2 par hørgarnslagener, og 3 par blaaegarnslagener, 2 par pudevaar, 1 gi trævogn med tilbehør, 1 gi ploug med jern, og drætt, levende creaturer, 1 sort hjelmet koe og 1 røed koe, 4 faar, 3 td rugsæd i marken, tyve traver rug i laden, hvilken forskrevne min gaard som meldt er med alt hvad nagelfast findes med brønd og kaalhauge samt alt hvad er specificeret, skiøder og afhænder jeg fra mig og arvinger til denne min søn Niels Lassen Nyboe og hans arvinger med ald den ret og rettighed jeg det selv haver til evindelig arv og eye, siden hand mig derfor til min nøye betalt og afbetalt haver, og derfor kiendes jeg for mig og arvinger ingen ydermere lod, deel, ret eller rettighed dertil at have, saa hannem fri for hver mands tiltale, eller hvad ellers kunde paakomme Denne min udgivne skiøde har jeg med egen haandunderskrevet og mit signet forstrakt, samt ombedet sr. Hans Nielsen Bærendorph og sr. Christian Hansen Kjær med mig til vitterlighed at ville underskrive og forsegle.
Datum Holstebroe 19 februar 1748 Lars Jensen Nyboe

Lars Jensen Nyboe og hustruen fik herefter aftægt hos sønnen Niels Larsen Nyboe