Koldbys fremdrift

 Koldbys fremdrift kan ikke bortvejres

Tekst: P. Høst

Initiativ har altid været et kendetegn for den gamle handelsby – Koldby i hjertet af Thy. Allerede den gamle Johs. N y e b o e, der paa mange maader kan betegnes som Koldby’s grundlægger, var en uhyre driftig mand. Uden ret meget begyndte han, men tingene blomstrede under hans hænder.

I 1858 byggede han en privilegeret landevejskro, hvor postvognen standsede, og der blev skiftet heste, men desuden opkøbte han flere mindre ejendomme og dyrkede ny jord op, saa kroen efterhaanden fik et jordtilliggende paa 700 tdr. land.

Men dermed var Nyeboes foretagsomhed ikke udtømt, Han drev en omfattende kreatur- handel med Hamburg, han ejede en smedie og et karetmagerværksted, og han byggede den bygning, hvor nu apotek cg lægebolig ligger.

Der er delte meninger om Nyeboes stilling til Thybanens linjeføring. Et rygte vil vide, at han ikke ville have banen gennem Koldby fordi den ville komme til at gaa over hans jord og maaske skræmme dyrene. Den nu 84-aarige fru Jensine Nyeboe, der en svigerdatter af Johs. Nyeboe, kan dog slaa en pæl igennem disse rygter, idet hun fortæller, at det i høj grad gik Johs. Nyeboe imod, at banen ikke kom til at gaa gennem Koldby.

Koldbys betydning som trafikcenter gik tabt ved banens komme – men i Koldby lader man sig ikke slaa ud, den driftige Nyeboe profiterede af banen ved at bygge kroer langs banelinjen i Sjørring, Hørdum og Hurup!

Siden har byen udviklet sig støt omkring hovedvejen. Blot for 30 aar siden var der kun 44 huse i byen, og dette tal er nu steget til 120 – altsaa omtrent en tredobling, og Koldby er i dag en driftig handelsby i stadig udvikling, Mange havde frygtet, at hovedvejens  forlæg- ning ville betyde et alvorligt knæk for byen, og benægtes kan det jo heller ikke, at man nu gaar glip af handelen med de gennemrejsende, men det er dog kun en mindre del af byens omsætning. Betegnende er det, at man nu. har faaet opsat nyt, moderne gadelys og lavet nye, brede  fortove, der vil gøre byen endnu mere tiltrækkende som handelscentrum for sit opland.

Nej, Koldbys fremdrift kan ikke b o r t ”v e j” r e s

Kilde: Thisted Amts Tidende den  5. december 1962