Kjendelse

KJENDELSE.

Efterat Gjæstgiver Johannes Nyeboe af Koldby Kro havde opfordret Sogneraadet for Harring Stagstrup Sogne til, i Forening med Sogneraadet for Skyum og Hødum at foranstalte udarbeidet og af Amtsraadet approberet et Regulativ for det offentlige mindre Vandløb, der udgaar fra Harring Mose i Skjellet mellem Harring og Hørdum Sogne til Tukjær i Hørdum Sogn, efter forinden, i Medfør af Vandlovens §14, at have forelagt Sagen for Vandsynsmændene for de mindre Vandløb med Hensyn til Spørgsmaalet om en Regulering af Vandløbet, som foreslaaes til tre Fod i Dybden, 8 Fod bred foroven, 2 Fod bred i Bunden, anmodede de paagjældende Sogneraad Vandsynsmændene om at tage Spørgsmaalet under Behandling og Paakjendelse.

Ved den af Vandsynsmændene d. 2 April d. A. afsagte Kjendelse blev bestemt:

at man fandt det begrundet, at Vandløbet i hele sin Strækning fra Harring Mose til Tukjær kommer under offentlig Tilsyn.

at man anseer det passende, at Vandløbet, idet Retningen bibeholdes, gives en Bundbrede af to Fod, og ved Udspringet fra Harring Mose en lodret Dybde af to en halv Fod med fornødent Fald derfra, og en Sideskraaning af mindst 45%.

at Udgifterne ved Vandløbets første Istandsættelse og senere Vedligeholdelse bør afholdes af de tilstødende Bredejere i Forhold til de Længder i Favne, hver Lodsejer har ved Vandløbet.

at hvis det bliver nødvendigt at sænke Krogsgaard og Broledhove Broer, da afholdes Udgifterne derved for den førstnævnte BroesVedkommende af Harring Stagstrup Sogneraad og ved sidstnævnte af samme Sogneraad i Forening med Sogneraadet for Skyum og Hørdum Sogne.

og at den årlige Oprensning bør være tilendebragt inden hvert Aars første Juni og Vandløbets første Istandsættelse udført inden første Octbr. d. A.

2

Med denne Kjendelse have Gaardejer P. Houe af Koldbygaard,med forskjellige andre Lodsejere i Hørdum og Harring Sogne, fundet sig utilfredse, og foranlediget den indanket til nærmere Prøvelse af en Landvæsens Kommission, idet man særlig anker over, at Vandløbet skal udgraves til en større Dybde og Bredde end hidtil og at Udgifterne herved skulle afholdes af de til Vandløbet stødende Lodsejere.

Naar Rekvirenterne klage over, at Vandløbet er forlangt udvidet med en større Dybde og Brede end tidligere, da er dette forsaavidt rigtigt, som Rekvirenten af Vandsynsforretningen havde forlangt saadant, hvilken Fordring han imidlertid under nærværende Forretning har frafalden, men Vandsynsmændene have derimod kun fastsat samme Dybde, som blev bestemt allerede ved en Landvæsenskommissionsforretning af 1806 og senere ved forskjellige Forretninger er bibeholdte, og naar Bundbreden, som af Synsmændene er bestemt til 2 Fod, ikke ved de samme ældre Forretninger udtrykkelig har været bestemt, at holde netop dette Maal, saa maa det dog antages efter den fastsatte Brede foroven 6 Fod, at den dog skulde holde omtrent dette Maal.
Kommissionen skjønnede nu ogsaa, at Bundbreden bør være 2 Fod med en Anlægsskråning af 45 gr.
Efter de tilstedeværende Forhold mente Kommissionen, at som Regelfor
Vandløbets Oprensning og Vedligeholdelse for Fremtiden bør fastsættes, som stemmende med de ældre Landvæsenskommissions Bestemmelser.

 1 •

Vandløbets Bund lige eller umiddelbart syd for den Mølle, som fortiden er anbragt af Ejerne af Harring Mose til Oppumpning af Vandet, skal være 15 Decimaltommer under Møllens Flydebund.

2.

Derfra gives Vandløbet et jævnt Fald til igjennem Broledhove Bro af ialt 5 Decimaltommer.

3.

Derfra de første 1000 Alen 2 Decimaltommer paa hver 100 Alen.
4.

Derfra igjen til Udløbet i Tukjær ved Udløbet i Vandløbet i Hørsted 1½Decimaltomme paa hver 100 Alen og

3

5 .

At Bundbreden bestemmes til 2 Fod med 45 gr. Anlæg.

Den opkastede Jord bør fjernes 1 Alen fra Kanten og Arbejdet udføres af de til Vandløbet stødende Lodsejere paa deres egen Bekostning, dog at Gjæstgiver Joh. Nyeboe, som dertil har erklæret sig villig, yder et Bidrag af 30 Kr. til Hjælp for Aggerholm, P. Oxenbøl og Joh. Klitmøller efter nærmere Fordeling af Nyboe ved Udgifterne ved Oprensningen m.v. af Vandløbet for deres Ejendomme. Oprensningen skal være udført til Udgangen af Octbr. Maaned d. A. Hver Lodsejer udfører Arbejdet paa sin Side indtil Midtstrøms og skulde der opstaa Uenighed om, hvor denne Linie er, afgjøres denne Uenighed af det Tilsyn paagjældende Sogneråd foranstalter beskikket eller ansat.
Under Oprensningen, dog ikke tidligere end efter 1ste Septbr. tillades det at opstemme Vandet fra Morgen Kl. 4 til Aften Kl. 8.
Kommissionen formener, at der i det Regulativ, som Sognerådet i Henhold til Vandløbslovens §12 foranstalter affattet, bør bestemmes, at der
anbringes et fast Flademaal ved den forannævnte Mølles Flydebund eller det Sted Kommissionen gaar ud fra ved Undersøgelsen af de lokale Forhold med nøjagtig Angivelse af Højdeforholdene som Regel for Fremtiden, og endvidere formener man, at Oprensningen af Vandløbet bør skee 2 Gange aarlig til 1.Juni og 1ste August.

Forsaavidt det maatte vise sig nødvendigt at fordybe Grunden under eller endog mulig omlægge Krogsgaard og Broledhove Broer, da forholdes med Udgifterne derved, som ved tidligere Forretning bestemt, nemlig de førstnævnte bæres alene af Harring Stagstrup Kommune og de sidste af denne og Skyum Hørdum Kommune i Forening.

Udgifterne ved nærværende Forretning findes at maatte udredes af
Rekvirenterne Gaardejer P. Houe m. fl. in solidum ên Halvdel og af Kommunerne Harring Stagstrup og Skyum Hørdum hver med en Fjerdedel.

Thi eragtes.

Med Hensyn til Oprensning og fremtidig Vedligeholdelse af det omhandlede Vandløb fastsættes:

   4

1

Vandløbets Bund lige eller umiddelbart syd for den Vandmølle, som fortiden er
anbragt af Lodsejerne i Harring Mose til Oppumpning af Vandet, skal være
15 – Femten – Decimaltommer under Møllens Flydebund.

 2

Derfra gives Vandløbet passende Fald til igjennem Broledshove Bro af ialt 5
– Fem – Decimaltommer.

3

Derfra de første 1000 Alen. 2 – To – Decimaltommer paa hver 100 Alen.

4

Derfra igjen til Udløbet iTukjær ved Udløbet i Vandløbet i Hørsted 1½

( en og en halv) Decimaltommer paa hver 100 Alen og

5

at Bundbreden bestemmes til 2 Fod med 45 gr. Anlæg.

Den opkastede Jord fjernes mindst 1 Alen fra Kanten og Arbejdet, der udføres af
de til Vandløbet stødende Lodsejere hver for sin Ejendoms Vedkommende paa deres egen Bekostning, dog at Joh. Nyeboe, der dertil har erklæret sig villig,yder et Bidrag af 30 Kr. til Hjælp for Aggerholm, Peder Oxenbøl og J. Klitmøller efter hans egen Fordeling, skal være udført inden Udgangen af Octbr. Maaned d. A.

Hver Lodsejer udfører Arbejdet paa sin Side indtil Midtstrøms, og skulde der opstaa Uenighed om, hvor denne Linie er, afgjøres denne Uenighed af et Tilsyn paagjældende Sogneraad foranstalter beskikket.

Under Oprensningen, dog ikke tidligere end efter 1ste Septbr., tillades det at opstemme Vandet i Vandløbet fra Morgen Kl.4 til Aften Kl.8.
Forsaavidt det maatte vise sig nødvendigt,at ombygge eller fordybe Grunden under Krogsgaard og Broledhove Broer, da udredes Udgifterne derved af Harring Stagstrup for førstnævnte Bros Vedkommende og for Broledhoves Bro af dette Sogneraad i Forening med Skyum Hørdum Sogne.
Udgifterne ved nærværende Forretning udredes med Halvdelen af Rekvirenterne P. Houe af Koldbygaard m. fl. in solidum og af Sogneraadene for Harring Stag-
strup og Skyum Hørdum Sogne hver med 1/4 Del.

Jansen                                                 Chr. Breinholt                                  Math. Kjærgaard

[ Arbejdet blev udført i sommeren  1888, iflg. nivelleringsrapport  af 19. september 188 ]