Købmand Johannes Nielsen Nyboe 1751 – 1825

Læst for Retten paa Hammerum Herredsting Løverdagen  den 12te Julii 1806 og protocolleret folio 618, adkomst findes ikke til det solgte.

 Underskrevne Morten Pedersen nu boende i Kiersgaard i Snejberg Sogn Giør vitterlig at have solgt og afhændet til Velædle Hr. Johannes Nyeboe fra Lindtorp og hans Arvinger til ævindelig Arv og Eiendom, min paaboende og tilhørende Gaard Toustrup kaldet beliggende i Sneiberg Sogn Hammerum Herred Ringkiøbing amt efter nye Matrikel ansadt for Hartkorn ……. 5 tdr 4 skpr. 3 fir. 2 album (5 tønder, 4 skæpper, 3 fjerdingkar, 2 album) som og 2 skp Eng fra Amtrup Hartkorn 3 skpr. 3 fir. 1½ album(?) og med 2 skpr dito fra Neder Amtrup Hartkorn 3 skpr 1 fir 2 3/8 album tilsammen Sex Tønder, Een Skieppe tre syv ottendedel Album ansedt i Bemd. Kassen for 730 rd, hvilken Gaard med ald dens tilliggende Eiendom og Rettighed inden og uden Markeskiel, være sig Stedets nu værende Bygninger Agger og Eng Mark Tørve Gryft Lyngskab Forrte og Fiellig Fæegang Vaadt og Tørt intet i nogen Maade undtaged som det med rette tilhøre eller af Arrilds tiid tilført og tillagt haver, skal være og blive Hr. Johannes Nyebo til Evindelig Arv og Eiendom tilhørende med samme Ræt og Rettighed som ieg det ejet haver siden ieg den før haver imodtaget fuld værd og betaling i alt den Sum 2600 rd skriver Toe Tusinde Sex hundrende Rigsdaler Dansk Courant.-


Og tilforpligter ieg mig og mine Arvinger een for alle og alle for een at frie frelse og fuldkommen hiemle Johannes Nyeboe og hans arvinger bemelte Gaard og dens rette tilhørende under hvad navn nævnes kan frie for for hver Mands Krav og tiltale, og skulde noget af forbemelte Gaards tilhørende formedelst Vanhiemmels Brøst blive Johannes Nyeboe eller hans Arvinger fravunden, da forpligter ieg mig og mine Arvinger inden Sex Uger derefter at giøre Hr. Johannes Nyeboe eller Arvinger fuldkommen erstatning og Vederlag derfor saaledes som han eller de dermed kan være tilfredsstillet, saa at Hr. Johannes Nyboe og Arvinger skal aldeles være og blive uden ringeste Tab eller skulde i alle maader som kan optenkes, og i henseende for hvad som af dette Kiøb kan flyde og følge.- Til Stadfæstelse haver ieg ej allene ægenhændig underskrevet og forseglet, dette mit udgivne Skiøde (som maa Controlleres uden mig at indvarsle) men og fornævned 2de gode Mænd med mig til Vitterlighed at undertegne og forsegle.
Kiersgaard den 28de Junii 1806: M.Pedersen (L.S.)
Til Vitterlighed underskriver
Ofverggard. Christen Nyboe Lundsgaard
At der om dette Kiøb ingen skriftlig Contract er oprettet bevidner – J. Nyboe. M. Pedersen –
I anledning af forommelte Gaards Salg er af Parterne givet 1 Rd 2 M til Sneiberg Distrikts Fattigvæsen bevidnes
Giødstrup Præstegaard den 7de Julii 1806. J. Fabricius.
Læst for Retten paa Hammerum Herredsting Løverdagen den 12te Julii 1806 og protocolleret folio 618, adkomst finder ikke til det solgte.
Herfor er betalt til Retten 3 Rd 2 M 8 S Justitsfondet 2 M 9 Sk (ialt) 3 Rd 5 M 1 Sk.- Skriver tree Rigsdaler fem Mark og een Skilling – Møller.