Jens Lauritzen Nyeboe , 1726 – 1796

1749 kirkebogen for Marbjerg sogn, Holstebro købstad d: 5 Sept blev Jens Larson Nyeboe, som ved Skriftemaal af en Kvinde i Idom var udlagt for Barne fader, publ: abs: Qvindens Navn var Mette Christens datter.

1759 kirkebogen for Marbjerg sogn, Holstebro købstad
d. 8de Junii blev Mette Jensdatter (Nachstrup) publ. absolv: og udlagte til barnefader hendes faster husbonde Jens Larsen Nyboe

1759 kirkebogen for Marbjerg sogn, Holstebro købstad
d. 20 Augu blev Jens Larsen Nyboe anden gang pub!. absolveret formedels Leiermaals Synd
forklaring: Publice Absolveret = Offentlig skriftemål, syndernes forladelse. Blev nogle steder anført i ældre kirkebøger. Ophævedes i 1767.
forklaring: Leiermaal = udenomsægteskabelig kønslig ongængelse med det modsatte køn.

Jens Lassen Nyboe var ud af den kendte og udbredte slægt Nyboe, der boede på Holstebro – Lemvig egnen, han ernærede sig ligesom sine brødre af købmandshandel, som 25årig begyndte han en forretning i forældrenes gård på Sønderland, han havde ikke nogen egentlig krambod, men varelageret spændte fra stoffer til fingerbøl, skospænder, redekamme, spejle, knive til et udvalg af oversøiske krydderier (Rentekammeret 2245,156 RA), men blev den 30 september 1775 beskikket som skoleholder i Holstebro, an blev senere Degn i Vinding (Ejner Poulsen: Hardsyssel Degnehistorie. Viborg 1934 s. 287)

kilde: Holstebro museum årsskrift 1977 Rigmor Lillelund side 8 ff
Jens Lassen Nyboe handlede en del med ejendomme og  jord i Holstebro, som det kan ses af nedenstående.
1772 sælger han 3 agre mark til Jens Nielsen Mojkjær
Kjendes jeg underskevne Jens Lassen Nyboe, borger og indvaaner i Holstebro, og hermed vitterliggiør: at jeg haver solgt, skiødet og afhændet, saasom jeg hermed sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til Jens Nielsen Mojkiær og hans arvinger, trende agre fri kjøbstad marchjord, paa denne byes Sønderlands mark beliggende, af det saakaldte bruunbakke jorder, bemeldte trende agre strækkende med vestere ender til den satte skjæl imellem bemeldte tre agre og min egen jord, øster ender og synder sider til Niels Lassen Mojkiærs jord og nørre side til Ringkjøbing vester adelvej og til heeden, hvilke tre agre mark jord efterdags skal tilhøre Jens Nielsen Mojkiær og hans arvinger, som et frit frelst kiøb til evindelig arv og eiendom, thi mig og mine haver ingen yderligere deel i dette jord, som han mig rettelig haver betalt og afbetalt, saa jeg hermed for mig og mine arvinger lover at fri, frelse, hjemle og tilstaar hannem og hans arvinger ovenmeldte mark jord for hver mands paatale, som derpaa med rette tale kunde.

 Skulde det imod forhaabning hænde sig at dette markjord, formedelst min vanhjemmels skyld, ved nogen lov eller dom, blev Jens Nielsen Mojkiær, eller hans arvinger, fravunden, da bepligter jeg og mine arvinger at erstatte og fornøje ham med ligesaa god og velbeleilig fri kjøbstad mark jord, inden Sex uger efter saadant mig eller dem er tilkiendegivet, saa han af mig, her i alle maader skal vorde skadeløs holden.
Til bekræftelse under min haand og segl lignet, tienstlig om bedet er. Baltzar Christensen Bønning og Niels Lassen Mojkiær dette mit udgivne skjøde, med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.
Datum Holstebroe den 19 mart y 1772
Jens Lassen Nyboe

1778 sælger Jens Lassen Nyboe til seign. Knud Andersen Brøns efterskrevne frie kjøbstadsjorder, beliggende paa byens søndre mark i den saakaldte Galiemoese, nemlig først 2 de lange agre, med søndre side og vestre ende til siegn. Simon Nyboes jord nørre side til seign. Peder Schulsteds forskrevne 9 stk korte agerjord, og sønder sider til Havestrup vey, nok 9 korte agrehakker mod søndre siide til 2 de korte agre, vester ende til Simon Nyboes, madame Hollemarch og seign. Christen Lassen Nyboe deres jorder, efter forefindende skiælstene, øster ende til seign. Peder Schultz hans jorder, saaledes efter skiælsteenene, nørre side til seign. Christen Lassen Nyboes efterskrevne tvende lange agere. Endnu 2 lange agere med søndre side tilovenmeldte 9 korte agere, og sr. Peder Schultz hans jord, nørre side til afgangne Jens Busch hans arvingers jord, vester ender til Christen Lassen Nyboes jord efter forefundne skjælsteene, og øster ende til fornævnte Harestrupvey, som løber vesten for sr. Simon Nyboes tofft, hvilke foreskrevne 13 agere
markjorder efter afgangne postmester Peder Grøn og afgangne Matthias Brunos skiøder den første dateret Holstebro den 7 juli 1732, den anden, 12 august 1738, saavelsom efter den mig meddelte auctionsskiøde  af  7. december 1762 i alt er anslag en for 4 hartkorn 3 skjp., hvilke skiøder bemeldte Knud Brøns leveret, og eftersom sr. Brøns har betalt kiøbesummen med 388 rdr. saa skal bemeldte tretten agre markjord med aldens tilhørende ret og rettigheder, som dertil ligger og forrige eyere dertil har nydt og brugt efterdags skal følge og tilhøre sr. Knud Andersen Pedersen Brøns som et frit frelst kiøb.
31 august 1778 Jens Lassen Nyboe

1779 sælger han igen, denne gang til Seign. Jacob Albertsen ligeleder i Holstebroe, sex agre frie kjøbstad markjord paa Holstebroes vestre mark beliggende udi den saakaldte langtoft, hvilke sex agre, der ved østre sider grænser til afgangne madame Damgaards arvingers jord, vester side til kirkens jord, nørre ender til sr. Mads Borchs jord, sønder ender til veyen, hvilke foreskrevne sex agre fri kjøbstad jord i ald deres længde og bredde med forefindende isæd, som det nu er og forefindes skal tilhøre Jacob Albertsen til evig arv og eye. Efter at han haver betalt mig den accorderede kjøbesumma 382 rdr. dansk courant.
Datum Holstebroe den 6 april 1779 Jens Lassen Nyboe

1790 ejede han en gård på Sønderlandsgades østside, bestående af 8 fag gadehus, og 8 fag køkken og bryggers, 6 fag stald og 19 fag lade hus, samt 8 fag vogn og tørvehus. Ejendommen hvortil der hørte markjord var solgt til ham af broderen Niels Lassen Nyboe. i 1791 blev den vurderet til 400 rdr. og i 1794 til 970 rdr.
Hans årlige indtægt var 43 rdr., men da de til hus og kakkelovnsleje, til konsumtion kongelige skatter og brændsel hensmelter således at næppe 16 rdr. bliver tilbage til at underholde mig, kone og tre børn, ansøger han i 1779 om forbedring af sine kår. Stiftamtmand Levetzau og Biskop Bloch resolverede, at der til opmuntring for skoleholderen Jens Lassen Nyboe i hans troskab og flid må af kirkens midler tillægges ham årlig 6 rdr., medens i øvrigt skoleholdet og lønnen skulde være uforandret efter fundatsen.
1790 kaldedes han til degn i Vinding i 1791

Jeg underskrevne Jens Lassen Nyboe, sognedegn til Winding og Vind menigheder, sælger skjøder og afhænder 13 agre fri kjøbstad markjord til velfornemme borger og giørtler seign. Lars Nielsen Majkiær i Holstebroe kjøbstad for den summa 160 rdr., de tretten agre er beliggende paa Holstebroe søndre mark, østen for Weyen AA og grænser sig med sønder og nørre sider til velædle sr. Peder Felds jorder og eyendomme, vester ender til byens fællig og øster ende til den gamle landevej, som løber ad Colding. Og
da seign. Giørtler Lars Nielsen Majkiær retterlig haver mig betalt ovennævnte kjøbesum 160 rdr.
Til bekræftelse har jeg med egen haand og segl dette mit udgivne skiøde underskrevet og forseglet i tvende vitterlighedsvidners overværelse.
Holstebroe den 30 juni 1791 Jens Lassen Nyboe
Som overværende vidner og medunderskrivere
Peder Feld Chr. Lassen Nyboe

Yderligere afhænder Jens Lassen Nyboe til velædle studiosus hr. Niels Windfeld 11 agre fri Kjøbstad markjorder udi et kaldt mølle bakke kaldet beliggende paa HIstebro byes synder mark, med nørre side til kiøbmand sr. Simon Nyboes toft, søndre side til hr. Nyboes ager, østre ender med lyngbakken til samme Nyboes eng eller dertil hvor engen vedtager, og vester ende til Ribe landevej, hvilke 11 agre med den deri lagte rug sæd 11 skp. rug og det efter samme indeværende aars afgrøder paa bemeldte 11 agre skal
tilhøre studiosus N. Windfeld ved lovlig skiøde, og ligesom kjøbmand salig Niels Nyboe under 3 marts 1750 det afhændet og bortskiødet haver til mig. Kiøbet er betalt af N. Windfeld til mig med 155 rdr. den 16 marts 1791.

Skiødet ere udstedt 22 juni 1791 i Holsteroe.
1 1792 sælger Jens Lassen Nyboe hans eyende gaard paa sønderland beliggende til sr. Niels Jensen Snerp, gaarden med hauge og eyendom, bemeldte gaard strækker med venstre side til gaarden, nordre side til
Jens Michelsen Kraghs hauge, søndre side til sr. Jens Cramers hauge og eyendom, øster siden af haugen og eyendom til vejen aae, nørre side efter ladens nordre stolpe og planker til Joseph Jensens, mig afkjøbte liden toft og eyendom. Gaardens bygning, grund og eyendom, som mentioneret nu skal tilhøre Niels Jensen Snerp og hans arvinger.
Dette mit udgivne skiøde stadfæstes af mig og de to vidner med underskrifter og forsegling.
Datum Vinding degnebolig den 7 juni 1792 Jens Lassen Nyboe, Jens Nielsen Nyboe Søren Grønbæch

1795 sælger han nok et stykke jord til murermester Joseph Jensen i Holstebro, et liden toft paa Holstebroe byes sønder land beliggende, som grænser til sr. Niels Snerp hans haugeplanker, nordre ligeledes til samme, vestre side til Jens Mikkelsen Kraghs jord, gaard, grund og eyendom, med alt hvad derpaa forefindes for den summa af 10 rdr., som Joseph Jensen retterlig haver mig betalt.
Datum Holstebroe den 5. januar 1795
Jens Lassen Nyboe,  Christen Lassen Nyboe,  Jens Nielsen Nyboe

1795 tager han sin afsked til fordel for svigersønnen Jørgen Peter Thjellesen, der da blev gift med den yngste datter Marie Anne Nyboe

1796 d. 19 Februar døde Degnen Jens Larsen Nyboe i sit Alders 70’ne Aar — — og blev jordet hæderlig