Beskrivelse over Thye

 

Beskrivelse over Thye

beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift

et Forsøg af

Knud Aagaard

Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder

Viborg, 1802

Trykt hos P. S. Føns, paa Forfatterens Forlag.

             b. Hørdum Sogn af Hartkorn 129 Tdr. med 385 Personer, bestaar af de 4 Byer: Øster Hørdum, Vester Hørdum, Tøttrup og Koldbye, samt Hovedgaarden Irup. I Øster Hørdum ere 6 Gaarde og 16 Huse, i Vester Hørdum 6 Gaarde og 11 Huse, i Tøttrup 7 Gaarde og 4 Huse, deraf 3 jordløse og i Koldbye ikkun 5 Gaarde. Den største Bondegaard er Tøttrup Gaard paa 11 Tdr. Hartkorn. En smuk bygget grundmuret Gaard er Koldbye Gaard, hvis ufri Hartkorn er 6 Tdr. 1 Skpe. Foruden noget tillagt fri Hovedgaards Taxt af Øland, 1 Tde. 1 Skpe 21/3 Alb. Og af samme Slags fra Irup 6 Skpr. 1 Fdkr. 7/12 Alb., samt Hørdum Sogns Kongetiende og Kirketiende, hver enkelt af Hartkorn 25 Tdr. De fleste Gaarde i Sognet ere smaa, paa 4 Tdr. Hartkorn en Vindmølle ligger i Vester Hørdum og en Vandmølle under Irup Hovedgaards Taxt kaldet Meel-Mølle. – Grundlaget er Rødleer, tildeels gruset og skarp. Til Øster og Vester Hørdum er Jordbunden mere let og tør, saa at Vinterrug kan saaes; til Tøttrup er den ikke saa tør og til Koldbye meget kold og vaad. Af Tørvemose haves en Deel og en stor Lynghede, som ved den nu skedte Udskiftning vil bedre blive fredet. Den Hedestrækning som tilhører Hørdum, Hassing og Villerslev Sogne, udgiør omtrent 2000 geometriske Tønder Land.

             Irup Hovedgaard havde nyligen 22 Tdr. 1 Skpe. 2 Fdkr. Hartkorn fri Hovedgaards Taxt og 2 Vandmøller, Gudnæs- og Meelmølle, og 1 Vindmølle, Hørdum Mølle, som alle have fri Hovedgaardstaxt, M’ølleskyld 6 Tdr. 3 Skpr. Til Hovedgaardens Hartkorn var 10,965910 Jvadratalen af alle Slags Jorder. Baade Kirke- og Konge-Tienderne af Høørdum og Villerslev Sogne hørte da dertil, og dens Bøndergods har været over 239 Tdr. Hartkorn. For et Par Aar siden blev alt Bøndergodset solgt til Fæsterne, og kostede 1 Tde. Hartkorn 150 til 200 Rdlr. Og paa nogle Steder derover. Dette Gods var beliggende i Skyum, Villerslev og Hørdum Sogne. Til Lettelse ved Gaardens Indkjøb, have Bønderne faaet ¾ af Kjøbesummen til Laans af den almindelige Enkekasse paa første Prioritet, og Resten har Sælgeren betroet dem. Endvidere er bortsolgt Hørdum Sogns Konge- og Kirke-Tiende, Hovedgaardens Afbyggere og Møllerne, ogsaa til Fæsterne, og deforuden 1 Tde. Hartkorn af Hovedgaardens langst fraliggende Jorder. Saa at Irup nu ikkun har tilbage 17 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn, hvortil næsten ere 517 geomet. Tdr. Land, som er inddeelt i Parceller; men ej endnu bortsolgt. Gaardens Mark er lerig og muldig. Den drives nu uden Hoverie, ved egne Folk og Heste. Men ikkun 3die Delen af Agerjorden optages, saa at der nu ikke saaes mere end 100-120 Tdr. Korn, deraf 10-16 Tdr. Rug. Ald Jorden dyrkes nu som Brødjord, da der er intet Alsæde, og Havrelandet bliver ogsaa gjødet enten med Mergel eller Staldmøg. Naar Jorden har givet 4-5 Kjærve, besaaes den med Klever eller andre Græsarter. Paa Gaarden holdes 80 til 90 Kreaturer, hortil Villerslevs Konge- og Kirke-Tiende tillige oppebæres i Kjærven. Den nuværende Ejer Hr. Sørensen, har nylig ladet Marken indhegne med dobbelt Dige, som er det fuldkkomneste Hegn, der i det Store er seet i Thye. Gaarden har overflødig Brændsel, saa at derfra kan sælges Mose og Hede for en anseelig Sum. Borgergaardeen er fløttet til Ladegaarden, som den før var langtfraliggende. Denne Gaard har den bedste Hauge i Thye, fuld af Frugt- og Skovtræer. En Fjerdingvej fra Irup danner Liimfjorden en Viig ved Gudnæs, hvor der er et godt Ladested.