skip to Main Content

En ny Gødningskilde

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende (1842-1961)
25. april 1907

 

Interview med ing. Nyeboe

En ny Gødningskilde

——: ——

Udvinding ved Tørveelektricitetsværkerne.

Interview med Ingeniør Nyeboe.

København den 23. April.

Omtrent fra første Færd, da tanken om at oprette Elektricitetsværker ved vore Moser kom frem, har man talt frem og tilbage om Mulighederne for at kunne udvinde brugbare Gødningsstoffer som Biprodukt ved Elektricitetsfremstillingen. Mange forskellige Methoder har været bragt på Bane, men ingen af dem har været ganske tilfredsstillende. De er alle sammen blevet vragede.

Men saa saa for for et Par Dage siden en lille Notits i et Referat af et Foredrag, Ingeniør Nyeboe havde holdt. Ifølge Referatet Skulde der nu være funden en ganske ny Metode til at udvinde Gødning ved Elektricitetsproduktionen. Og da Ingeniør Nyeboe i Dag var kommen hjem fra en kortere Rejse, henvendte vi os til ham og bad ham forklare os denne Sag nærmere.

Ja – det er rigtig nok”, svarede Hr. Nyboe ” baade at alle de hidtil anvendte Metoder har været utilstrækkelige, og at der nu er opdaget en ny, som synes at have en Fremtid for sig.

Opfindelsen, der er af ganske ny Dato, stammer fra Tyskland oprindelig, og baade der og i England er der i lang Tid blevet anstillet Laboratorieforsøg med den. Disse forsøg er faldne ualmindelig heldige ud, og der bliver netop nu i denne Tid anstillet forsøg i større Stil og mere beregnede paa de rene praktiske Krav. Jeg nærer ret stort Haab om, at ogsaa de Forsøg vil falde heldigt ud, – og saa er der rimeligvis brudt en Vej, som bl. a. vi herhjemme med ret stort Udbytte kan følge.”

Hvorledes er Metoden?”

Forklare den i alle tekniske Detailler kan jeg næppe – det har De heller ingen Interesse af. Men i Hovedsagen er forholdet dette: den Gas, der bliver udvunden af Tørven for at anvendes til at drive de elektriske Kraftmaskiner indeholder en stor Mængde Kvælstof. For at faa fat i denne Kvælstof, lader man Gassen passere et Bad af Svovlsyre. Derved dannes der svovlsur Ammoniak eller Ammoniumsulfat, som udkrystalliseres i Salte, der samles paa Bunden af Svovlsyrebadet. Disse Salte er det, der kan anvendes som Gødning.

Som sagt – dette er kun en ganske skitseret Fremstilling af Fremgangsmaaden for at udvinde Tørvegassens Kvælstof, men jag anser Methoden for god, og jeg tror, at den vil kunne faa ikke saa lidt Betydning for os herhjemme.”
Geo.

Back To Top