skip to Main Content

Dalagergaard

Dalagergaard

I 1778 var det en godsejer Klippe fra Lundenæs, der ejede Dalagergård. Klippe gik dog fallit. Den ny ejer hed Nybo, og han solgte Dalagergård til Mads Rahbæk, ejeren af Ahlergård. Denne købte også Skobæk og Mosegård. Dalagergård blev i familiens eje indtil 1867, da den næste Mads Rahbæk solgte den til Johannes Bruhn.

– “Johannes Nyboe, Borger og Kiøbmand i Lemvig, kiendes og vitterliggiør at have solgt og afhændet fra mig og Arvin- ger til velædle Sr. Mads Rahbek til Ahlergaard i Borris og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard Dalagergaard kaldet, beliggende i Dallagerbye, Borris sogn, Lundenæs Amt, staa- ende for Hartkorn, Nye Matricul 7 Tønder med underliggen- de Moesgaardhauge Eng 2 Tdr., samt den paa Dalager Grund værende Afbyggerhuus, Schrabhøj kaldet, ialt Hartkorn 9 Tdr. Denne Gaard med tilligende Herlighed og Retighed skal tilhøre Sr. Mads Rahbech til evindelig Arv og Ejen- – dom og da Kjøbesummen l75o Rdlr. er betalt, fraskriver jeg mig al videre Ret til samme Gaard og Ejendom.” Allerede l79o skødede han denne gård til sønnen Jens for en sum af l75o rdr. 1797 oprettede ægteparret et testamente, iflg. hvilket deres ejendele skulle deles mellem sønnerne på følgende måde: Den ældste søn Jens, som allerede havde fået Dalagergård af Værdi 2400 rdr. nu, fik tillagt l6oo rdr. i rede penge Visti havde allerede fået looo rdr. og fik nu yderligere tillagt halvdelen af Borris kirke, vurderet til 2ooo rdr., samt looo rdr. i rede penge. Sønnen Mads fik Ahlergaard med ejendommene, vurderet til 3500 rdr. samt 2ooo rdr. i rede penge, dog således, at han senere skulle udrede l275 rdr. til sine brødre.
Den yngste bror Christian, fik tillagt Vorgod kirke med tilhørende ejendomme, vurderet til 25oo rdr. samt l725 i rede penge. (Bølling – Nr.Horne Herreders Skøde- og Panteprotokol l83o-l833).

Back To Top